umowa - Net

advertisement
UMOWA NA ŁĄCZE STAŁE
Zawarta w Warszawie, dnia .......................... roku pomiędzy:
Net-Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lok.337, REGON: 016418365,
NIP: 521-31-09-870, Sąd Rej. dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr
0000087918, Kapitał zakładowy 130 000 zł,
reprezentowaną przez:
Prezesa Radosława Czaplejewicza,
zwaną dalej Operatorem,
a
..................................... z siedzibą w....................................., przy ul..........................................
NIP:...................................................
reprezentowaną przez:
..............................................................,
zwaną dalej Klientem.
§1
Postanowienia ogólne
1. Operator zapewnia Klientowi dostęp do międzynarodowej sieci Internet przy pomocy łącza stałego.
Usługa obejmuje:
a) instalację łącza stałego łączącego sieć lokalną Klienta z Internetem: rozpoznanie możliwości
podłączenia, zestawienie łącza i testowanie połączenia,
b) dostęp do międzynarodowych zasobów sieci internet za pośrednictwem sieci Operatora o
przepustowości ........ kbit/s, CIR=....... kbit/s
c) serwer wirtualny Standard
d) gwarancję reakcji na awarię w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia/zauważenia,
e) nieodpłatny serwis i naprawy (z wyjątkiem awarii wewnątrz sieci Klienta),
f) dostęp do serwera W3Cache,
g) Operator przydzieli Klientowi uzgodnioną ilość adresów IP z puli prywatnej lub publicznej,
h) serwis usług dodatkowych w postaci telefonicznego numeru Biura Obsługi Klienta,
tel. (22) 4656777 będzie udostępniony Klientowi w dni robocze od 9.00 do 21.00.
2. Usługi Operatora są świadczone na terenie Polski za pośrednictwem sieci Operatora oraz innych
operatorów sieci publicznych.
§2
Płatności
1. Klient jest zobowiązany do wnoszenia opłat abonamentowych, miesięcznych w wysokości ..... PLN +
22% VAT, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
§3
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z tym, że umowa nie może być rozwiązana wcześniej niż
po 12 miesiącach od jej zawarcia.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, z zastrzeżeniem §3 ust. 1.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania przedmiotowej umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli druga strona dopuściła się rażącego
naruszenia swoich obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy, z tym, że jeśli rozwiązanie umowy
nastąpiło z winy Klienta zastosowanie ma § 3 ust. 1 umowy.
4. Zapisy umowy objęte są klauzulą poufności.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
................................................
OPERATOR
firma: Net-Serwis, dokument: Umowa na łącze stałe (business), wersja 4
...........................................
KLIENT
1/1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards