aneks nr 1/2000 - Miasto Limanowa

advertisement
Limanowa, dn. 10.11.2009 r.
Szanowni Państwo.
Niniejszym przekazujemy Państwu aneks do stosowanego wzorca umów o dostawę wody
i odprowadzanie ścieków. Prosimy zachowanie tego aneksu w swoich dokumentach
i dołączenie go do posiadanej umowy. Aneks wydany jest w trybie art. 384 K.C., którego
rozszerzenie – art. 3841 zacytowano poniżej. Pełne wzory stosowanych umów dostępne są na
stronie internetowej Miasta Limanowa: miasto.limanowa.pl.
ANEKS
do umowy o dostawę wody z miejskich urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków
do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.
§1
Zmianie ulega treść zapisu dotyczącego terminu płatności. Otrzymuje on brzmienie:
„Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki
w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej
wysłania lub dostarczenia w inny sposób.”
§2
Zmianie ulegają zapisy dotyczące warunków wypowiedzenia umowy na następujące:
„Umowa może być rozwiązana:
a) przez Odbiorcę usług w każdym przypadku – z zachowaniem 1-dno miesięcznego
okresu wypowiedzenia licząc od 1-wszego dnia miesiąca następującego po dniu
pisemnego wypowiedzenia,
b) przez Dostawcę usług, w przypadkach uzasadniających odcięcie dostawy wody lub
odbioru ścieków – z zachowaniem 1-dno miesięcznego okresu wypowiedzenia licząc
od 1-wszego dnia miesiąca następującego po dniu pisemnego wypowiedzenia,
c) na mocy porozumienia stron.”
Skreśla się zapis:
„W razie naruszania przez Dostawcę usług lub Odbiorcę usług postanowień niniejszej
umowy, strona może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.”
§3
Pozostałe składniki umowy nie ulegają zmianie.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 3841 kodeksu cywilnego: „Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku
umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym
terminie wypowiedzenia.”
Jeżeli zatem umowa nie zostanie wypowiedziana w najbliższym terminie określonym
w umowie przyjmuje się, że nowe warunki umowy zostały przyjęte.
Odbiorca nr: .....................................
Data i podpis odbiorcy lub osoby upoważnionej:
...........................................................................................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards