Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

advertisement

na podstawie porozumienia stron (porozumienie
zmieniające)

na podstawie oświadczenia woli pracodawcy
(wypowiedzenie zmieniające)

na podstawie zmian normatywnych (231a, 24127 kp)

w wyniku czasowego powierzenia pracownikowi
innej pracy (42 § 4 , 81 § 3 kp)

w wyniku obligatoryjnego przeniesienie pracownika
do innej pracy (np. 55 § 1, 179 § 2 i 3, 201 § 2, 230 §
1, 231 kp)
Wypowiedzenie
warunków pracy i płacy
instytucja
regulowana
w art. 42 kp
•
z odesłania
ustawodawcy
stosujemy
odpowiednio
przepisy o
wypowiedzeniu
definitywnym
(w tym art. 38,
39, 41 kp)
•
Jednostronna czynność
prawna
dokonywana
przez
pracodawcę
Cel
główny:
zmiana
stosunku
pracy
Cel
ewentualny:
rozwiązanie
stosunku
pracy
Wypowiedzenie
warunków pracy i płacy
Forma
§2
wypowiedzenie
warunków pracy
lub płacy uważa
się za dokonane,
jeżeli
pracownikowi
zaproponowano
na piśmie nowe
warunki
(+ przyczyna
i pouczenie)

przedmiotem mogą być wszystkie
elementy treści stosunku pracy
uzgodnione przez strony

pracodawca nie może wypowiedzieć
warunków, które wynikają z przepisów
o charakterze bezwzględnym

przepisy semiimperatywne nie mogą
prowadzić do zmiany poniżej
standardów minimalnych

wypowiedzenia nie wymagają
elementy, które mogą być kształtowane
w ramach uprawnień kierowniczych
pracodawcy
Uznaje się, że wypowiedzenia wymagają
tzw. elementy istotne stosunku pracy, w tym:
rodzaj pracy
miejsce
pracy
czas pracy
warunki
wynagradzania (gdy
prowadzą do
pogorszenia sytuacji
pracownika)
Jeżeli strony włączyły do treści umowy o pracę
określone warunki zatrudnienia (inne niż
obligatoryjne) stają się one przedmiotowo istotne
i wymagają wypowiedzenia zmieniającego

przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona –
przy umowach na czas nieokreślony wskazana
w oświadczeniu

okresy o terminy wypowiadania warunków pracy
i płacy są takie same, jako okresy wypowiedzenia
umowy o pracę

ograniczenia wypowiadania umów o pracę
przewidziane w obowiązujących przepisach
odnoszą się w zasadzie także do wypowiadania
warunków pracy i płacy (wyjątek np. 43 kp)
Obowiązek konsultacji związkowej
o zamiarze
wypowiedzenia
pracodawca
zawiadamia na
piśmie reprezentującą
pracownika zakładową
organizację
związkową
zakładowa organizacja
związkowa może
w ciągu
5 dni od otrzymania
zawiadomienia zgłosić
na piśmie pracodawcy
umotywowane
zastrzeżenia
po rozpatrzeniu
stanowiska , a także
w razie niezajęcia
stanowiska
w terminie,
pracodawca podejmuje
decyzję w sprawie
wypowiedzenia
Skutki prawne wypowiedzenia warunków pracy i płacy
zależą od pracownika
przyjęcie nowych
warunków
• zmiana treści stosunku pracy
przed upływem połowy
okresu wypowiedzenia
brak oświadczenia
o odmowie przyjęcia
zaproponowanych
warunków
• uważa się, że wyraził zgodę na te warunki
• zmiana treści stosunku pracy
przed upływem połowy
okresu wypowiedzenia
odmowa przyjęcia
zaproponowanych
warunków
• stosunek pracy ulega rozwiązaniu po upływie
okresu wypowiedzenia
• brak pouczenia piśmie pracodawcy
przedłużenie czasu do odmowy przyjęcia
zaproponowanych warunków do końca okresu
wypowiedzenia
Roszczenia
uznanie
wypowiedzenia za
bezskuteczne
przywrócenie
pracownika do
pracy na
poprzednich
warunkach
odszkodowanie
Wypowiedzenie warunków
pracy i płacy
264 § 1 kp
w razie niezgodnego z prawem
wypowiedzenia warunków pracy
i płacy odwołanie od
wypowiedzenia umowy o pracę
wnosi się do sądu pracy w ciągu
7 dni od dnia doręczenia pisma
wypowiadającego umowę o pracę
Download