Wrzesień 2015 - Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

advertisement
WIEŚCI Z WÓJTOWSKIEJ
Wrzesień 2015 rok
PRACOWNICY PODNOSZĄ SWOJE
REMONT SZATNI OPIEKUNÓW.
KWALIFIKACJE.
Prace idą pełną parą. Panowie kują,
Jakość
wykonywanych
usług
prują, malują i tynkują. O kolorze
opiekuńczych
w
domu
pomocy
ścian wspólnie decydowali Mieszkańcy
społecznej nie zależy tylko od życzliwej
z personelem. Na sto procent będzie
i otwartej postawy wobec Mieszkańców
pięknie, a i zgodnie z przepisami.
Domu.
Istotne
jest
podnoszenie
Bezpieczeństwo
i
higiena
pracy
kwalifikacji
przez
personel.
personelu to niezwykle ważna sprawa
Szczególnie
pracownicy
Działu
w
tak
ciężkiej
pracy.
Oprócz
Terapeutyczno-Opiekuńczego
są
właściwego
pomieszczenia
szatni,
zobowiązani stale rozwijać swoje
gdzie będzie można przebrać się,
umiejętności.
W
tym
miesiącu
pracownicy będą mogli skorzystać
pracownicy
socjalni
i
terapeuci
także z nowo wybudowanej łazienki
uczestniczyli
w
dwóch
turach
z prysznicem.
Jak
niesie
wieść
szkoleniowych organizowanych przez
wszyscy z wielką niecierpliwością
Mazowieckie
Centrum
Pomocy
czekają na nowe pomieszczenie, także
Społecznej: „Profilaktyka uzależnień
Sanepid.
chemicznych
i
behawioralnych”
i nowatorskim „Wykorzystanie dialogu
REFERENDUM W NASZYM DOMU.
motywującego”. Czas szkoleń jest
Referendum
jest
kolejną
formą
formą integracji z pracownikami
uczestniczenia naszych Mieszkańców
innych jednostek opiekuńczych oraz
w życiu politycznym i społecznym
platformą wymiany doświadczeń.
kraju. 6 września 2015 roku wielu
Mieszkańców
razem
z
innymi
PERSONEL POD LUPĄ.
Polakami odpowiedziało na nurtujące
We
wszystkich
domach
pomocy
nas wszystkich pytania. W naszym
społecznej w Warszawie, BPiPS UM
Domu frekwencja przekroczyła średnią
rozpoczął
proces
wartościowania
krajową z wynikiem dwucyfrowym.
stanowisk
pracy.
Najważniejszym
Świadczy
to
o
zaangażowaniu
zadaniem każdego pracownika jest
i obywatelskiej odpowiedzialności.
komunikowanie się i odczytywanie
indywidualnych
potrzeb
każdego
Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
Mieszkańca.
Nawiązanie
relacji
„Między wódką a zakąską” jest też
pomiędzy Mieszkańcem a każdym
czas na odrobinę kultury. Wielu
pracownikiem, od krawcowej poprzez
Mieszkańców upodobało sobie filmowe
kierowcę aż do księgowej, umożliwia
piątki. W tym miesiącu na projekcję
udzielanie
właściwego
wsparcia
jednego z filmów przyszło wielu
każdemu z Mieszkańców. Podnosi to
Mieszkańców, którzy na co dzień
jakość
życia
osoby
starszej,
nadużywają alkohol. Zdziwiła nas
schorowanej, która zależna jest od
niezwykła mobilizacja tych osób.
całodobowego wsparcia osób trzecich.
Wszystko wyjaśniło się w pierwszych
Zdaniem wielu pracowników: „praca w
minutach seansu. Film nosił tytuł
DPS jest bardziej misją niż tylko
„List w butelce”. Jak widać kultura
wypełnianiem swoich obowiązków.”
znajduje czasem dziwne drogi do serc
swoich odbiorców.
Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13, Warszawa
Download