Raport z ewaluacji

advertisement
Raport z ewaluacji
Respektowane są normy społeczne
Cele ewaluacji:
1. Określenie stopnia przestrzegania zasad, wartości, norm i reguł przyjętych w szkole.
2 .Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i typu zagrożeń
występujących na jej terenie.
3.Opracowanie planu działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa dzieci i
respektowania przez nie norm społecznych.
Sposób prezentacji wyników:
1.Raport w formacie Word zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej.
2.Najważniejsze wyniki zostaną przedstawione uczniom na lekcjach wychowawczych oraz
rodzicom na zebraniach.
Obszar:
I-Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz innej działalności statutowej szkoły
Wymaganie:
1.4 Respektowane są normy społeczne
1
Pytania kluczowe
1.Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
2.Jakich zachowań (np. agresji słownej, cielesnej) dotyczy identyfikowane przez uczniów
zagrożenie?
3.Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
4.Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest to uczniom, jakich zachowań się od
nich oczekuje?
5.Jak rodzice oceniają bezpieczeństwo dzieci w szkole i respektowane przez nie normy
społeczne?
6. W jaki sposób przybliża się dzieciom tematykę związaną zrespektowaniem norm
społecznych?
Kryteria:
1. Skuteczność komunikowania uczniom, jakie są obowiązujące normy społeczne
2. Skuteczność działań wychowawczych w eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu zachowań
respektujących normy społeczne
Wyniki ewaluacji
Co robimy dobrze
Co jest problemem do rozwiązania
1.- dzieci w szkole czują się bezpiecznie
90% uczniów kl. II I III
84, 4 % uczniów kl. IV-VI
92 % rodziców kl. I
2 -uczniowie kl. II i III w 100% nie boją się
niczego w szkole,
-uczniowie kl. IV- VI w 81,3% nie boją się
2
w szkole nikogo i niczego, a jeżeli się boją
to złych ocen 3.13% i 9,4 wyzwisk kolegów
zwrócić uwagę na kontakty dzieci –
stosowanie wyzwisk
3 -uczniowie w przeważającej części wiedzą
jakich zachowań się od nich oczekuje prawie
100% dz. kl. II i III oraz 62.5 % uczniów
w starszych klasach należy przypominać
jakich zachowań oczekuje się od nich
Kl. IV -VI
4 -dz. czerpią wiedzę o normach społecznych
i oczekiwanych zachowaniach ze szkoły 92%
kl. I i przedszkola 94%
natomiast kl. II III- dowiaduje się o ty
szkole od rodziców, mamy, pani ;
w kl. IV-VI w 56.25 % ze szkoły i domu oraz
telewizji, internetu, apeli
-68% uczniów kl. IV-VI uważa , że
nauczyciele przestrzegają zasad
nie wszyscy nauczyciele przestrzegają
przyjętych zasad postępowania i
umów 31,25 %
postępowania i przyjętych umów
-prawa ucznia i dziecka zdaniem kl. IV-VI
przestrzega się w 84,4 %
do łamania przez nauczycieli praw ucznia i
dziecka uczniowie kl. IV-VI zaliczają 3.1%
krzyk nauczyciela i 12.5 % przedłużanie
lekcji kosztem przerwy
5. 76% rodziców dz. przedszkolnych
zauważa się, że rodzice dz. przedszkolnych
twierdzi, ż szkoła , przedszkole jest
widzą więcej zagrożeń dla swoich dzieci
bezpiecznym miejscem, tak samo uważają
rodzice kl. I 85%
-rodzice dz. przedszkolnych i kl. I
przekonani są w 100% że pracownicy szkoły
zwracają należytą uwagę na zachowanie
dzieci oraz rozpoznają problemy
wychowawcze 88% przedszkole i 84 kl. I
-szczególnie rodzice dz. przedszkolnych
widzą zmiany w postępowaniu dzieci -82%
3
6.- 80 % dz. kl. II i III o tym jak należy
postępować dowiaduje się n a lekcji i
zajęciach dodatkowych
- właściwe zachowanie nagradzane jest
poprzez pochwały ,nagrody itp. -87.47 %
uczniów kl. IV –VI
-w szkole odbywają się lekcje
wychowawcze, apele, akcje
przybliżające dzieciom tematykę związaną
zrespektowaniem norm społecznych
Co proponujemy zrobić aby poprawić pracę:
-w starszych klasach należy przypominać jakich zachowań jakich oczekuje się uczniów
- nauczyciele powinni większą uwagę zwrócić na przestrzeganie przyjętych zasad
postępowania
-należy kończyć lekcję równo z dzwonkiem
4
Download