Budowanie zespołu

advertisement
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Budowanie zespołu
Program
•
•
•
•
•
•
Wprowadzenie do pracy w zespole
Przemiana grupy w zespół
Porozumiewanie się w zespole
Procesy zachodzące w zespole
Organizowanie pracy zespołu
Podsumowanie treści szkolenia
OGÓLNE CELE SZKOLENIA
• Rozwijanie i doskonalenie kompetencji
w zakresie pracy zespołowej i współpracy
• Kształtowanie postawy otwartości na pomysły
i punkt widzenia innych
• Rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą, informacjami i
doświadczeniem
• Lansowanie współpracy jako formy efektywnej
pracy zadaniowej
Zespół to mała liczba osób o uzupełniających się
umiejętnościach, mających wspólny cel, system
wartości i podejście, za które wszyscy czują się
odpowiedzialni.
Grupa
Zespół
Silny, wyraźnie określony lider
Rola lidera podzielona
Odpowiedzialność indywidualna
Odpowiedzialność indywidualna
i zbiorowa
Cel grupy tożsamy z szerszą misją
organizacji
Cel zespołu specyficzny dla danego
zespołu
Indywidualne produkty pracy
Zespołowe produkty pracy
Odbywanie efektywnych spotkań
Zachęcanie do otwartych dyskusji i
aktywnego zespołowego
rozwiązywania problemów
Pośredni pomiar efektywności –
przez wpływ na innych (np.
dokonania finansowe)
Bezpośredni pomiar dokonań –
przez ocenę zespołowych produktów
pracy
Dyskutuje, decyduje i deleguje
uprawnienia
Wspólnie dyskutuje,
decyduje
i wykonuje pracę
EFEKTYWNE ZESPOŁY CHARAKTERYZUJE:
• wspólny cel lub zadanie,
• atmosfera zaufania i otwartości,
• otwarta i szczera wymiana informacji, myśli i idei,
• poczucie przynależności do zespołu.
ZESPÓŁ JEST SKUTECZNY WTEDY,
GDY JEGO CZŁONKOWIE:
• popierają różnorodność,
• popierają kreatywność,
• umieją korygować własne działania
i działania zespołu,
• podejmują decyzje, opierając się
na porozumieniu,
• wspólnie kierują zespołem.
Etapy rozwoju zespołu
Formowanie
Powolna ewolucja i przejście do następnej fazy
Ścieranie się
Wybuch aktywności i przejście do następnej fazy
Normowanie
Powolna ewolucja i przejście do następnej fazy
Działanie
Etapy rozwoju zespołu
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY
FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cele i misja,
strategia (sposoby osiągania celów),
polityka firmy,
przywództwo (lider),
współpraca,
elastyczność (sposoby myślenia),
komunikacja,
kultura zespołu,
sprawność (efektywność).
Schemat procesu komunikacji
CZŁONKOWIE ZESPOŁU, W KTÓRYM SŁUCHA
SIĘ INNYCH, SĄ BARDZIEJ:
• otwarci,
• szczerzy,
• konstruktywni w swoich wypowiedziach,
• aktywni,
• twórczy,
• nastawieni na zmianę.
TYPOWE PROBLEMY ZWIĄZANE
Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI:
•
•
•
•
•
•
•
niewłaściwy czas przekazywania informacji,
przeciążenie informacjami,
niezrozumiałe lub zbyt trudne słownictwo,
filtr informacyjny,
brak zaufania i otwartości,
zazdrość,
skupienie się na sobie lub na sprawach niezwiązanych
z procesem komunikacji,
• słyszenie tego, czego się oczekuje, lub tego, co się chce usłyszeć,
• nastawienie (różnice w percepcji),
• szum.
KONSTRUKTYWNE ZACHOWANIA
PODCZAS PRACY W ZESPOLE:
• działania inicjujące,
• szukanie informacji,
• szukanie opinii,
• udzielanie informacji,
• prezentowanie opinii,
• opracowywanie,
• koordynowanie,
• podsumowywanie.
DESTRUKTYWNE ZACHOWANIA
PODCZAS PRACY W ZESPOLE:
•
•
•
•
•
•
•
•
zachowanie agresywne,
blokowanie,
dokonywanie wyznań,
współzawodnictwo,
zabieganie o współczucie,
zabieganie o poparcie,
niepoważne zachowywanie się,
szukanie uznania,
• wycofywanie się.
CELE USTALANIA PODSTAWOWYCH
ZASAD PRACY W ZESPOLE:
• wyrażenie wartości cenionych przez zespół,
• zagwarantowanie, że każdy członek zespołu wie, czego się od
niego oczekuje, i zgadza się z tym,
• opracowanie norm, które wyrażają potrzeby członków zespołu i
potrzeby firmy,
• pomoc zespołowi w ocenie jego własnej działalności,
• pomoc nowym członkom zespołu w zrozumieniu, czego się od nich
oczekuje,
• uzgodnienie przez wszystkich tego, co jest dla zespołu ważne oraz
dostarczenie wskazówek dotyczących pożądanegosposobu
zachowania.
Rola to społecznie określony wzorzec
zachowania.
Partytura roli to zestaw charakterystycznych
zachowań możliwych do wyuczenia przez każdego z
członków zespołu.
ROLE W ZESPOLE WEDŁUG RAYMONDA
MEREDITHA BELBINA
•
•
•
•
•
•
•
•
koordynator,
lider,
badacz zasobów,
pracownik zespołu,
pomysłodawca,
sędzia,
pracownik firmy – praktyczny organizator,
kontroler.
Działanie synergiczne zespołu jest to działanie, w wyniku
którego otrzymuje się rezultat lepszy, niż gdyby zsumować wyniki
uzyskane indywidualnie przez wszystkich członków zespołu.
Przywództwo jest zdolnością realizowania potencjału
tkwiącego w ludziach oraz wykorzystania ich talentów,
wiedzy i zdolności do osiągnięcia ustalonych celów.
Styl przewodzenia to preferowany przez lidera
sposób wywierania wpływu na członków zespołu.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards