Rozdział VII Teorie przywództwa

advertisement
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
1. Istota przywództwa
Przywództwo jest określane jako połączenie wrodzonego talentu z umiejętnościami
nabytymi w trakcie edukacji oraz doświadczeniem. Przywództwo to ten element, który
pozwala menedżerowi przekonać innych do realizacji celów firmy.
Znany badacz zagadnień władzy i biurokracji, niemiecki socjolog Max Weber
wyróżnił trzy podstawowe typy władzy:
- władzę tradycyjną, opartą na ciągłości tradycji,
- władzę charyzmatyczną, wynikającą z wiary w nadzwyczajne cechy przywódcy,
- władzę legalną, inaczej biurokratyczną, charakterystyczną dla świata współczesnego.
Typologia ta weszła do klasyki socjologii zarządzania i organizacji, dlatego
przytaczamy ją jako wprowadzenie do zagadnień przywództwa.
Skuteczna władza przywódcza opiera się na trzech elementach: władzy eksperckiej,
władzy formalnej i władzy przypisanej.
- Władza ekspercka związana jest z wiedzą profesjonalną i umiejętnościami. Kwalifikacje
te mogą być nabywane i doskonalone.
- Władza formalna - to władza wynikająca z podziału władzy w ramach organizacji
formalnej.
- Władza przypisana związana jest z cechami osobowymi; zwana jest charyzmą, która
przyciąga i fascynuje. Jest raczej wrodzona, niż nabyta.
Przywództwo charyzmatyczne - wypracowanie wzniosłej wizji, porywającej
pracowników do pracy z zapałem i entuzjazmem. Odgrywa ważną rolę w procesie budowania
zespołu i kierowania. Popycha ludzi we właściwym kierunku, motywuje ich, podkreślając ich
wkład w realizację celów.
Kierowanie i przewodzenie to dwa różne procesy, choć czasami stawia się miedzy
nimi znak równości. Podstawowe różnice miedzy nimi prezentuje poniższa tabela.
PORÓWNIANIE: KIEROWNIE A PRZYWÓDZTWO
Praca z ludźmi
Funkcje zarządzania
Planowanie i ustalenie budżetu
Przydzielanie środków
Zatrudnianie
Obsada stanowisk
Nagradzanie
Wydawanie poleceń
Funkcje przywództwa
Wybranie kierunku
Stworzenie wizji
Zapoznanie i przekonacie ludzi do
podzielenia tej samej wizji
Praca
organizacyjna
Rezultaty
Planowanie szczegółów,
rozwiązywanie problemów
Kontrola monitorowanie
Porządek, konsekwentne
działania
Motywowanie i inspirowanie
Pomoc ludziom w podjęciu
ryzyka
Zmiana, innowacja,
Zakres
Decyzje
Źródło: Opracowanie własne
W związku z powyższym można również mówić o różnicy między menedżerem a
przywódcą. Nie wdając się w szczegóły, dla lidera najważniejsza jest koncentracja na celach
organizacji, a dla menedżera metoda pracy i jej zastosowanie.
Zastanawiając się nad cechami osobowości, które są istotne dla przywódcy, badacze
zachowań organizacyjnych wyróżnili listę 10 cech antyprzywódczych:
25
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-
Brak wrażliwości, szorstki styl bycia.
Chłód, arogancja, powściągliwość.
Zdradzanie tajemnic, nadużywanie zaufania.
Nadmierne ambicje, zabawy w politykę.
Nadmierna kontrola, brak delegowania.
Nieumiejętność budowy zespołu.
Wybór słabych i nieskutecznych podwładnych.
Trudności z myśleniem strategicznym.
Brak elastyczności.
Nadmierne uzależnienie od swojego mentora.
Jako specyficzne cechy przywódcy wymieniane są:
inteligencja społeczna (praktyczna) - umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w
różnych sytuacjach;
sprawność intelektualna - kreatywność i otwartość na doświadczenie;
silny układ nerwowy, odporność na stres i frustracje;
stabilność emocjonalna i samokontrola emocji;
silna motywacja wewnętrzna - przejawiająca się wytrwałości i konsekwencją w działaniu;
„asertywność” - planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy
pracowników;
ekstrawersja, której towarzyszy pragmatyzm oraz makiawellizm (ale tylko przy realizacji
ważnych zadań).
Lider, czyli przywódca powinien posiadać większość wymienionych cech. Nikt jednak nie
ma ich wszystkich jednocześnie, a jeśli nawet by tak było, to nie jest to gwarancja sukcesu.
Ważne jest również to, w jaki sposób zarządzający przedsiębiorstwem posługuje się swymi
atutami i jakie metody kierowania grupą stosuje. Kierowanie grupą ludzi nie jest zadaniem
łatwym. Tylko niewielu ludzi odnosi w tym sukces.
Niewątpliwie rola lidera przyszłości będzie zależeć od tego, jaka będzie organizacja
przyszłości. W nowych organizacjach tytuły i role mają niewielkie znaczenie dopóki nie
zostaną poparte kompetencją. Oznacza to, że liderzy muszą mieć czas i miejsce, aby dowieść
swojej wartości.
Zdaniem P. Druckera, skuteczny lider w działaniu kieruje się czterema zasadami:
- Lider to osoba, która posiada zwolenników,
- Przywództwo nie oznacza popularności. Przywództwo to wyniki działania,
- Lider daje przykład innym,
- Przywództwo to odpowiedzialność.
26
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
2. Koncepcje przywództwa
Badacze od lat starają się dociec i wytłumaczyć, na czym polega przywództwo. Oto
kilka koncepcji na temat przywództwa.
2.1. Continuum stylów przywództwa
Twórcami tej teorii byli Robert Tannenbaum i Warren Schmidt. Zaobserwowali oni,
że przywódcy działają wzdłuż ciągłej skali od najniższego punktu, oznaczającego całkowitą
koncentrację na szefie do punktu najwyższego, oznaczającego całkowitą koncentrację na
pracownikach. Styl skoncentrowany na szefie określany jest jako autokratyczny, natomiast
skoncentrowany na pracownikach określany jest jako partycypacyjny. Pomiędzy nimi
znajduje się styl pośredni, zwany demokratycznym.
Przed wyborem odpowiedniego stylu kierowania, menedżer rozpatrzyć musi trzy
najważniejsze elementy pracy:
- jakie zadania trzeba wykonać, aby praca została skończona,
- jakie są potrzeby zespołu, aby stworzyć i utrzymać ducha grupy,
- jakie są potrzeby jednostek, aby zharmonizować indywidualne pragnienia z wymaganiami
zadań i potrzebami całego zespołu.
Elementy te wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Tannenbaum i Schmidt
wyróżnili 6 stylów kierowania:
- Polecanie - kierownik podejmuje decyzję i poleca wykonanie, określając sposób
działania. Np. „Koniecznie należy ograniczyć wydatki administracyjne firmy o 30%”.
- Sprzedawanie - kierownik podejmuje decyzję i stara się przekonać grupę do jej
zaakceptowania. Np. Aby firma przetrwała trudny okres musimy ograniczyć wydatki
administracyjne (np. telefoniczne) o 30 % od tego zależy nasze być albo nie być”.
Dlatego liczę na Wasze na zrozumienie w tej sprawie.
- Testowanie - kierownik proponuje rozwiązanie i pyta grupę o reakcję. Np. Aby
ograniczyć koszty administracyjne o 30% musimy kontrolować rozmowy telefoniczne,
wydawanie materiałów biurowych. Czy zgadzacie się Państwo na to?
- Konsultowanie - kierownik przedstawia problem grupie, proponuje rozwiązanie i prosi o
pomoc. Np. musimy ograniczyć koszty administracyjne o 30%. Proponuję w pierwszej
kolejności zmniejszenie ilości rozmów telefonicznych oraz wydawania materiałów
biurowych. Co Wy na to? Czy są inne pomysły?
- Współpraca - kierownik formułuje problem i prosi grupę o rozwiązanie. Np. Musimy
ograniczyć koszty utrzymania firmy. Przedyskutujemy problem i zaproponujmy wspólnie
jakieś rozwiązania.
- Delegowanie - kierownik pozostawia całkowita swobodę w rozwiązaniu problemu.
Zaoponujcie rozwiązania aby ograniczyć koszty utrzymania firmy o 30%. Spotkamy się
za tydzień i przedstawicie mi Wasze propozycje.
27
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
Wpływ kierownika
Wpływ grupy
Delegowanie
Współpraca
Konsultowanie
Testowanie
Sprzedawanie
Polecanie
Źródło: Psychologia w pracy menedżera, red. B. Kożusznik, Katowice 1994, s. 41
2.2. Sytuacyjna teoria stylów przywództwa
Jej autorem był Fred Fiedler. Głosi ona, że styl zarządzania uzależniony winien być od
rozkładu trzech czynników:
1. Relacja: przywódca - członek: zaufanie, lojalność;
2. Struktura zadań: praca rutynowa i powtarzająca się czy zmienna i złożona;
3. Władza związana ze stanowiskiem: stopień uprawnień posiadanych przez menedżera.
Fiedler oparł się na koncepcji przywództwa dwuwymiarowego, jednak uznał, że
powinny być stosowane niezależnie. Przywództwo zorientowane na zadania jest lepsze, gdy
trzy wspomniane czynniki są zdecydowanie korzystne lub niekorzystne. Przywództwo
zorientowane na stosunki jest lepsze, gdy trzy wspomniane czynniki są nieznacznie korzystne
lub tylko niektóre z nich są korzystne.
2.3. Przywództwo sytuacyjne
Twórcami tej teorii byli Paul Hersey i Ken Blanchard. Podstawą w tej teorii są trzy
pojęcia:
- wielkość kierowania - nastawienie na zadania - stopień do jakiego liderzy angażują się
w komunikację jednokierunkową przez wyjaśnianie kto, co, jak i kiedy ma zrobić.
- wielkość wsparcia społeczno-emocjonalnego - nastawienie na związki - stopień, w
jakim liderzy angażują się w komunikację dwukierunkową poprzez zapewnienie wsparcia
społeczno-emocjonalnego, wzmocnień psychologicznych i zachowań wspierających.
- stopień dojrzałości - poziom motywacji i kompetencji jaki podwładni wykazują przy
realizacji szczegółowych zadań.
Stopień dojrzałości - to zdolność postawienia wysokich, lecz osiągalnych celów, wola
i umiejętność podjęcia odpowiedzialności, wykształcenie i doświadczenie jednostki lub
grupy. Lider powinien stosować taki styl przywództwa, który w danej sytuacji będzie
najlepszy. Hersey i Blanchard wyróżnili 4 style przywództwa:
28
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
-
-
-
-
Styl dyrektywny - kiedy pracownik ma niski poziom dojrzałości; komunikacja
jednokierunkowa, lider definiuje role podwładnych, mówi kto, co, jak, kiedy i gdzie ma
być zrobione.
Styl perswazyjny - przy nieco wyższym poziomie dojrzałości pracownika; wprawdzie
wciąż większość decyzji podejmuje lider, używa jednak komunikacji dwustronnej, by
wyjaśnić i przekonać do swoich pomysłów.
Styl partycypacyjny - gdy pracownik osiąga kolejny poziom dojrzałości, lider stosować
może ten styl. Charakteryzuje się on wspólnym podejmowaniem decyzji w procesie
komunikacji dwustronnej.
Styl delegacyjny - przy wysokim stopniu dojrzałości lider pozwala podwładnym podążać
ich własną drogą. Deleguje odpowiedzialność za podjęcie decyzji i ich wykonanie.
2.4. Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i Mouton
Dla jej opisu dwaj psycholodzy - Blake i Mouton użyli matrycy dwuwymiarowej. Na
osi X odkłada się stopień zainteresowania menedżera produktywnością współpracowników,
zaś na osi Y stopień zainteresowania stosunkami międzyludzkimi. Na matrycy Blake i
Moutona wyróżnić można cztery główne style zarządzania:
Styl 1.1. - odpowiada on całkowitej obojętności menedżera, który pozostawia swym
podwładnym pełną swobodę.
Styl 1.9. - zwany jest on także stylem "klubowym", bowiem cała uwaga zarządzającego
przedsiębiorstwem skierowana jest w nim na stworzenie miłej atmosfery pracy i na
zrozumieniu pracowników (a nie dbanie o wydajność ich pracy i o rezultaty).
Styl 9.1. - stanowi on przeciwieństwo poprzedniego, bowiem tu pracownicy nie są traktowani
jak ludzie, ale jak "żywe maszyny": cała uwaga menedżera skierowana jest wyłącznie na
wydajność pracy jego podwładnych, którym nie pozostawia się żadnej swobody działania
(styl ten nazywa się stylem "autokratycznym").
Styl 9.9. - zapewnia on zarówno maksimum produktywności, jak i pełne zrozumienie
pracowników: innymi słowy praktykujący ten styl menedżer troszczy się nie tylko o normy
produkcyjne, ale dba także o stworzenie atmosfery sprzyjającej komunikacji międzyludzkiej.
29
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
Zainteresowanie
stosunkami
międzyludzkimi
Styl klubowy (1. 9) - unikanie
konfliktów i troska o stworzenie
miłej, towarzyskiej atmosfery
przy kompletnym braku
zainteresowania wydajnością
pracy
Styl harmonijnego
współdziałania całej ekipy (9.9)
- zapewnia maksimum
produktywności w doskonałej
atmosferze pracy
Styl "anemiczny" (1.1) - trudno
uzyskać dobre rezultaty, gdyż
pracownicy są leniwi, apatyczni
całkowicie obojętni oraz
pozbawieni motywacji
Styl autokratyczny (9.1) - gdzie
ludzie traktowani są jak żywe
maszyny, a menedżer zajmuje
się jedynie kontrolą rezultatów i
wydajnością pracy swoich
podwładnych.
1
2
3
4
5
6
Zainteresowanie produktywnością
7
8
9
Okazuje się, że "najlepszym" stylem kierowania będzie ten, który najskuteczniej
zaadoptuje się do konkretnej sytuacji oraz do profilu podwładnych. Aby zdefiniować to
precyzyjniej należy wprowadzić pojęcie "dojrzałości pracowników" jako zdolności do
wykonania określonej pracy. Zależeć ona będzie od kompetencji i od stopnia motywacji
pracowników. Analogicznie, jak styl zarządzania również dojrzałość pracowników można
przedstawić w systemie współrzędnych X, Y, odkładając na osi X stopień kompetencji, zaś na
osi Y motywację. Można wówczas wyróżnić cztery graniczne przypadki:
Dojrzałość 1.1. - definiuje ona pracownika niekompetentnego i nie posiadającego żadnej
motywacji do wykonywania powierzonych mu czynności.
Dojrzałość 9.1. - opisuje ona podwładnego kompetentnego, któremu brak dostatecznej
motywacji (albo też, który nie ma dostatecznej pewności siebie dla podjęcia zleconych mu
zadań).
Dojrzałość 1.9. - mamy tu do czynienia z osobą ogromnie zainteresowaną wykonywaniem
powierzonej jej pracy, lecz niestety całkowicie niekompetentną,
30
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
Dojrzałość 9. 9. - ten przypadek opisuje pracownika w pełni kompetentnego i mającego dużą
motywację.
Podsumujmy zatem nasze rozważania na temat przywództwa. W świetle aktualniej
wiedzy wydaje się że trudno z któryś z wymienionych stylów potraktować jako właściwy w
każdej sytuacji. Zatem skuteczny menedżer musi umieć dopasować styl zarządzania do
sytuacji. A więc kiedy:
 mamy do czynienia z pracownikiem w pełni kompetentnym i mającym silną motywację
do wykonywanych czynności, najskuteczniejszym stylem zarządzania będzie styl 1.1.
ponieważ podwładni nie potrzebują żadnej zachęty do pracy, ani też żadnych wskazówek,
co do sposobu jej wykonywania: funkcją menedżera będzie tu pasywna rola obserwatora,
 mamy do czynienia z pracownikiem niekompetentnym, ale mającym silną motywację do
wykonywania powierzonych mu zadań, zalecanym stylem będzie styl 9.9. albowiem silne
zainteresowanie menedżera produktywnością podwładnego pozwoli temu polepszyć
swoje kompetencje, zaś miła atmosfera i zrozumienia pracownika przez zarządzającego
stanowić będą dla niego swoistą nagrodę i utwierdzenie go w jego motywacji,
 mamy do czynienia z pracownikiem kompetentnym, lecz cierpiącym na brak motywacji
do wykonywanej pracy, adekwatnym stylem będzie styl 1.9. gdyż z racji posiadanych już
przez podwładnego kompetencji, zbędnym okazałoby się koncentrowanie uwagi
menedżera na jego produktywności, natomiast stworzenie pracownikowi odpowiednio
"zhumanizowanych" warunków działania pozwoli zwiększyć stopień jego motywacji,
 mamy do czynienia z pracownikiem niekompetentnym, któremu zupełnie brak motywacji
do wykonywania powierzonych mu czynności, odpowiednim stylem zarządzania będzie
styl 9.1. gwarantujący podwyższenie kompetencji podwładnego dzięki skoncentrowaniu
uwagi menedżera na jego produktywności, przy jednoczesnej swoistej "obojętności"
zarządzającego na sprawy dotyczące atmosfery pracy i zrozumienia personelu, z racji
braku zaangażowania i motywacji tego ostatniego.
Podsumowując, można powiedzieć, że nie ma idealnego stylu przewodzenia. W związku
z tym najbardziej efektywni liderzy znajdują najbardziej odpowiednie rozwiązanie
uwzględniając cztery elementy: osobę lidera, zespół, którym lider przewodzi, zadanie oraz
kontekst organizacyjny.
3. Lider w organizacji
3.1. Charakterystyka lidera
Świat potrzebuje liderów. Tymczasem ci, którzy kierują organizacjami, stoją na czele
państw i ugrupowań rzadko mają siłę do tego, aby poprowadzić za sobą ludzi. Cechy
charakteru ujawniające się w ich zachowaniu powodują, że są oni tylko formalnymi liderami.
Liderów potrzebujemy w życiu społecznym, kulturalnym i oczywiście, a może przede
wszystkim w gospodarce. Liderzy biznesu przy jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych
pomagają swoim podwładnym realizować ich cele osobiste. Tam bowiem, gdzie kierują
liderzy, ludzie pracują efektywniej. To, jak zachowują się w pracy, w jaki sposób wywiązują
się z powierzonych im zadań, zależy od tego dla kogo pracują.
Co zatem powoduje, że niektórzy potrafią obudzić w ludziach energię do działania i
podejmowania coraz większego wysiłku do realizacji wspólnego celu?
31
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
Przewodzenie trudno jest opisać natomiast łatwo zauważyć. Przegląd literatury tematu
pozwala twierdzić, że lider to osoba, która wzbudza zaufanie, inicjuje pozytywne działania,
rozwiewa strach i określa cele na przyszłość.
Czy każdy może być liderem? Otóż na pewno nie. Nie wystarczy nawet obszerna
wiedza, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. Nietrudno wskazać teoretyków od
zarządzania, którzy nie potrafią zastosować swojej wiedzy w praktyce. Kto zatem może być
liderem? Jakie cechy wyróżniają go spośród pozostałych członków grupy, której przewodzi?
Specjaliści mają dość rozbieżne poglądy na ten temat, ale zgadzają się co do następujących
cech:
żywość umysłu
dojrzałość
popularność
głód sukcesu
pewność siebie
dobre zdrowie
inteligencja
ambicja
uczciwość
inicjatywa
zdolność akceptacji
siła charakteru
Lider powinien posiadać większość wymienionych cech. Nikt jednak nie ma ich
wszystkich jednocześnie, a jeśli nawet by tak było, to nie jest to gwarancja sukcesu. Ważne
jest również to, w jaki sposób zarządzający przedsiębiorstwem posługuje się swymi atutami
i jakie metody kierowania grupą stosuje.
Uzupełnijmy powyższe rozważania o wyniki badań J.P. Lewisa (USA), który w
oparciu o wypowiedzi kilkuset członków zespołów różnych firm i instytucji ustalił listę
najważniejszych cech menedżera. Atrybuty lidera:
- umie dobrze słuchać;
- umie kogoś podeprzeć (dodać mu sił, otuchy);
- ma dobre zdolności organizacyjne;
- wyjaśnia nieporozumienia
- zachęca do wzajemnego szacunku;
- jest budowniczym zespołu;
- zna własne możliwości;
- ma poczucie humoru;
- czyści barykady (wyjaśnia zatargi);
- wykazuje dobrą zdolność do podejmowania decyzji;
- jest na bieżąco;
- dzieli się doświadczeniem;
- działa jak bufor na resztę organizacji;
- oferuje widoczne przywództwo;
- ma wiedzę techniczną;
- jest uczciwy i bezstronny;
- wykazuje elastyczność;
- jest otwarty;
- wydaje pełnomocnictwa (upoważnienia);
- jest szczery i godny zaufania;
- wykazuje zrozumienie;
- mobilizuje drużynę (zespół) do dobrej pracy;
- zna mocne strony i słabości członków zespołu.
Zapoznajmy się teraz z opiniami menedżerów, którym pokazano tę listę. Uznali, że
praktycznie nikt nie jest w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom. Można na to
32
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
odpowiedzieć, że szef powinien zidentyfikować swoje słabe i mocne strony. Następnie, jeśli
to możliwe, powinien neutralizować swoje słabości poprzez odpowiedni trening lub też, jeśli
to niemożliwe, zjednać sobie pomoc innego członka zespołu, który posiada brakujące szefowi
kwalifikacje. Menedżerowie twierdzili także, że mają bardzo dużą odpowiedzialność, a nie
mają autorytetu i odpowiedniego zakresu władzy. Jest to nieporozumienie bowiem autorytet
trzeba sobie w zespole wypracować, zaś duży zakres władzy i możliwość stosowania sankcji
nie są tu skutecznym lekarstwem. W czasach demokracji i wysokiego poziomu technicznego
skuteczne zarządzanie przede wszystkim zależy od umiejętności porozumienia się z
personelem.
Skuteczny lider to ktoś więcej niż tylko sprawny administrator. Tak było do niedawna,
ale dziś w większości organizacji liderzy starają się być jak najbliżej zwykłych pracowników.
Odłożyli na bok atrybuty władzy i siły. Ich zadaniem jest uwalnianie z ludzi tkwiącego w nich
potencjału energii i kierowanie go w określone działania. Pomoc ludziom w dostrajaniu ich
zachowań do kultury organizacji staje się podstawowym wyzwaniem dla współczesnych
liderów.
Pozycja lidera w organizacji w coraz mniejszym stopniu zależy od zajmowanego
stanowiska w firmie. Przeciwnie, ich władza opiera się na wielu umiejętnościach, takich jak:
zdolności uważnego słuchania, podnoszenie kwalifikacji pracowników, nieustannego uczenia
się. Zdają sobie bowiem sprawę iż wiedza jest instrumentem rozwoju, w tym rozumieniu ma
charakter strategiczny.
Efektywny lider to przede wszystkim doskonały selekcjoner, trafnie wybierający
ludzi, z którymi ma pracować. Wie, że sukces w zarządzaniu ludźmi w organizacji zależy od
rzetelnej oceny ich postępów w pracy oraz od stosowanego systemu motywacyjnego. Dobry
lider to niejako przewodnik i nauczyciel dla innych. Jako negocjator rozwiązuje pojawiające
się problemy i sugeruje ich rozwiązania, jest jednocześnie obrońcą kultury organizacji w
okresach kryzysu i integratorem, harmonizującym cele i działania różnych grup w procesie
zmian w firmie.
Lider wzmacnia w pracownikach poczucie realizacji głębszego celu, czasami nawet
wyznacza im cele życiowe. Niektórzy dopiero za sprawą przywódcy odnajdują w życiu
znaczące cele i zaczynają do nich konsekwentnie dążyć. Ponieważ jest to zadanie niezwykle
trudne wszyscy ci którym udaje się to zrobić zapewniają sobie wiodąca pozycję. To
spostrzeżenie dotyczy nie tylko ruchów religijnych, ale również działalności gospodarczej.
Jeżeli przyjrzymy się bliżej sukcesom osiąganym przez różne przedsiębiorstwa zauważymy,
że ich pracownicy dalece bardziej angażują się w pracę aniżeli stanowi to ich umowa o pracę.
Tak pracują ludzie, którzy za sprawą efektywnego lidera identyfikują swoje cele z celami
firmy. Rolą lider jest również pielęgnować ich zapał do realizacji celów organizacji.
Kierowanie grupą ludzi nie jest zadaniem łatwym. Tylko niewielu ludzi odnosi w tym
zakresie sukces, ponieważ zadanie to wymaga kombinacji kilku cech charakteru, na które
trafnie wskazuje Ch. Handy analizując problematykę przywództwa:
- Wiara we własne siły, która daje jednostce poczucie pewności siebie i siłę, aby nakłonić
innych do podjęcia nowych wyzwań,
- Oddanie się pracy ze świadomością, ze zbyt duża koncentracja na pracy może prowadzić
do braku zdolności do dostrzegania tego, co dzieje się wokoło,
- Lider musi być przyjaźnie nastawiony do ludzi. Ci, którzy traktują innych jako zło
konieczne nie zyskują sobie zwolenników. Współpracownicy mogą się ich wprawdzie
bać, ale nigdy za nimi „nie pójdą”. H. A. Overstreet ujął ten problem następująco: „Ten,
kto potrafi wzbudzić w drugich szczere pragnienie ma za sobą cały świat. Ten kto nie
potrafi wędruje samotnie.”
Niewątpliwie rola lidera przyszłości będzie zależeć od tego, jaka będzie organizacja
przyszłości. W nowych organizacjach tytuły i role mają niewielkie znaczenie dopóki nie
33
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
zostaną poparte kompetencją. Oznacza to, że liderzy muszą mieć czas i miejsce, aby dowieść
swojej wartości. Zdaniem P. Druckera, skuteczny lider w działaniu kieruje się czterema
zasadami:
- Lider to osoba, która posiada zwolenników,
- Przywództwo nie oznacza popularności. Przywództwo to wyniki działania,
- Lider daje przykład innym,
- Przywództwo to odpowiedzialność.
3.2. Role lidera
W literaturze spotkać można następujący podział ról lidera w kontekście istniejącej
lub tworzącej się kultury organizacji. Prześledźmy je teraz pokrótce.
Lider jako animator kultury
Na wstępnym etapie tworzenia organizacji, rolą przywódcy jest uruchomienie mechanizmów
pozwalających ruszyć z miejsca. Jego zadaniem jest tchnąć życie w organizację. Swoją
energią i wiarą w powodzenie potrafi zarazić innych i rozbudzić w nich chęć
współuczestniczenia.
Lider jako twórca kultury
Kiedy organizacja funkcjonuje już na rynku, poglądy, wartości przedsiębiorcy zostają
przeniesione na intelektualny model podwładnych. Proces tworzenia kultury organizacji
zwykle przebiega trzema drogami:
- Szefowie organizacji zatrudniają ludzi, którzy myślą podobnie jak oni,
- Szefowie organizacji w czasie nieformalnych spotkań próbują nakłonić podwładnych do
przyjęcia ich sposobu myślenia,
- Zachowanie szefów organizacji stanowi model do naśladowania. Podwładni identyfikują
się z nimi w zakresie poglądów, wartości i planów organizacji.
Lider jako źródło kultury organizacyjnej
Organizacje, które odnoszą sukcesy szybko zyskują naśladowców, a ci z kolei mogą stać się
poważnymi konkurentami. W tym kontekście rola lidera sprowadzać się będzie do dbałości o
mocne strony funkcjonowania organizacji, czyli o te, które zapewniają jej sukces i gwarantują
stabilność.
Lider jako katalizator zmian
Szybkość zmian w niemal każdej dziedzinie życia powoduje, że owe mocne strony
organizacji mogą paradoksalnie stać się jej obciążeniem. W takiej sytuacji przywódcy muszą
myśleć o wprowadzeniu zmian. Nie chodzi tu tylko o zmiany w sensie nowych koncepcji, ale
także o to w jaki sposób oduczyć się tego, co na dalszą metę nie służy organizacji. Przywódcy
działający w organizacji, w której pojawiła się konieczność dokonania zmian muszą kierować
się przede wszystkim dwiema cechami. Po pierwsze muszą stworzyć podwładnym poczucie
bezpieczeństwa, w obliczu problemów wynikających z odchodzenia od działań, które w
przyszłości zapewniały organizacji skuteczne funkcjonowanie na rynku. Po drugie, lider musi
rozumieć dynamikę zmian i właściwości własnej organizacji.
Jak się jednak wydaje, znaczenie przywództwa i jego roli w kształtowaniu kultury
organizacji rośnie w miarę jej wzrostu. Przywódca tworzy kilka zasadniczych elementów
kultury organizacyjnej, takich, jak:
- Identyfikowanie i przekazywanie wartości i zasad, obowiązujących w danej organizacji,
34
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
-
Określenie modeli zachowań w organizacji,
Wypracowanie metody uzyskiwania przez pracowników informacji zwrotnych na temat
efektów ich pracy, zarówno w kategoriach ekonomiczno-finansowych, jak i w kategoriach
zachowań,
Stworzenie systemu nagradzania i wzmacniania pożądanych zachowań.
35
ROZDZIAŁ III
PRZYWÓDZTWO
3.3. Zadania lidera w czasie wprowadzenia gwałtownych zmian w organizacji
W czasie wprowadzania zmian w organizacji rośnie rola lidera. Ludzie wówczas
mocniej odczuwają potrzebę przywództwa. Poczucie niepewności i zagrożenia, które
towarzyszy zmianom powoduje, że szukają kogoś, kto jest w stanie zapewnić im poczucie
bezpieczeństwa. Zadaniem lidera jest wtedy:
- Określenie celu działań,
- Opracowanie strategii firmy,
- Umiejętnie przekonywanie i uzasadnianie wprowadzenia zmiany,
- Działanie na rzecz zmiany.
Najważniejsze pytanie dla każdej organizacji to: „Jakie są nasze cele?”. Określenie
celów to podstawowe zadanie przywódcy, ponieważ bez tego następuje rozproszenie
wysiłków i niewiele da się osiągnąć. Przywódcy są odpowiedzialni za opracowanie strategii
zapewniającej organizacji sukces, rozwój i pokonanie konkurencji. Oprócz pytania „Jakie są
nasze cele” równie ważne jest pytanie „Jaka jest nasza strategia” oraz „Jaka jest strategia
naszej konkurencji”. Sukces strategii zależy, bowiem od umiejętności przewidywania
inicjowania i kontrolowania zmiany.
3.4. Podział liderów ze względu na miejsce zajmowane w organizacji
Można wyróżnić dwa główne typy przywódców tworzących organizacje, które mniej
więcej odpowiadają różnym pozycjom zajmowanym w organizacji:
- Lokalni liderzy liniowi (lokalni line leaders),
- Liderzy zarządzający (executive leaders), którzy udzielają wsparcia lokalnym liderom
liniowym, rozwijają infrastrukturę sprzyjającą uczeniu się.
Lokalni liderzy liniowi przewodzą jednostkom organizacji, przy czym są na tyle
samodzielni, że mogą inicjować zmiany niezależnie od szerszej organizacji. Najważniejsza
rola liderów liniowych polega na aktywizacji załogi do udziału w nowych przedsięwzięciach
organizacji. Poza tym liderzy liniowi często stają się nauczycielami, w tym kontekście
spełniają rolę wzorów do naśladowania, z którymi utożsamiają się inni pracownicy z
pierwszej linii. Dzięki swojej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu zyskują wyjątkową
wiarygodność.
Liderzy zarządzający wspomagają proces wewnętrznego rozwoju lokalnych liderów.
Pobudzają ich do działania i wspierają ich decyzje.
ZALECANA LITERATURA:
-
Armstrong M.; Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1996
Hesselbein F., M. Godsmith, R. Beckhard (red.); Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997
Kostera M.; Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994
Majewska-Opiełka I; Umysł lidera, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa, 1998
36
Download