Budowanie zespołów

advertisement
2017-02-20
Zasady zaliczania

Przedmiot ma charakter warsztatowy. Najwyżej oceniane
będzie uczestnictwo w ćwiczeniach organizowanych w trakcie
zajęć. W pewnych ramach formę zaliczenia wybiera student.

Na podstawie doświadczeń zawodowych lub/oraz wiedzy
uzyskanej na zajęciach należy w grupach 2-4-osobowych
opracować ćwiczenie z zakresu budowania zespołów.
Ćwiczenie należy opracować w analogiczny sposób do zadań
prezentowanych za zajęciach.
Budowanie zespołów
Dr Agnieszka Postuła
Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania UW
Zasady zaliczania

W trakcie semestru planowanych jest około 10-11
ćwiczeń każde punktowane od 1-4 pkt.
Zeszłoroczna punktacja przedstawia się następująco:
ndst
brak ćwiczenia podstawowego
dst
4-9 pkt
dst+
10-14pkt
db
15-16pkt
db+
17-19pkt
bdb
20-23pkt
bdb+
24-25pkt

Uwaga! Ilość ćwiczeń w semestrze może ulec zmianie ze
względu na liczbę studentów na zajęciach oraz zaangażowanie w
poszczególne gry. Wtedy może się również nieznacznie
przesunąć punktacja.
Program zajęć






Wprowadzenie do pracy w zespole
Przemiana grupy w zespół
Efektywny zespół
Komunikacja w zespole
Procesy zachodzące w zespole
Role zespołowe
1
2017-02-20
Ogólne cele zajęć

Definicja zespołu
Rozwijanie i doskonalenie kompetencji
w zakresie pracy zespołowej i współpracy

Kształtowanie postawy otwartości na pomysły
i punkt widzenia innych

Rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą,
informacjami i doświadczeniem

Propagowanie współpracy jako formy efektywnej
pracy zadaniowej
Grupa a zespół
Charakterystyczne cechy efektywnych zespołów
grupa







Silny, wyraźnie określony lider
Odpowiedzialność
indywidualna
Cel grupy tożsamy z szerszą
misją organizacji
Indywidualne produkty pracy
Odbywanie efektywnych
spotkań
Pośredni pomiar efektywności
– przez wpływ na innych (np.
dokonania finansowe)
Dyskutuje, decyduje i deleguje
uprawnienia
Zespół to mała liczba osób
o uzupełniających się umiejętnościach,
mających wspólny cel,
system wartości i podejście,
za które wszyscy czują się odpowiedzialni.







zespół
Rola lidera podzielona
Odpowiedzialność
indywidualna i zbiorowa
Cel zespołu specyficzny dla
danego zespołu
Zespołowe produkty pracy
Zachęcanie do otwartych
dyskusji i aktywnego
zespołowego rozwiązywania
problemów
Bezpośredni pomiar dokonań –
przez ocenę zespołowych
produktów pracy
Wspólnie dyskutuje, decyduje i
wykonuje pracę
EFEKTYWNE ZESPOŁY CHARAKTERYZUJE:
 wspólny cel lub zadanie,
 atmosfera zaufania i otwartości,
 otwarta i szczera wymiana informacji, myśli i idei,
 poczucie przynależności do zespołu.
2
2017-02-20
Co czyni zespół skutecznym
ZESPÓŁ JEST SKUTECZNY WTEDY, GDY JEGO
CZŁONKOWIE:
 popierają różnorodność,
 popierają kreatywność,
 umieją korygować własne działania i działania zespołu,
 podejmują decyzje, opierając się na porozumieniu,
 wspólnie kierują zespołem.
Etapy rozwoju zespołu
Formowanie
Powolna ewolucja i przejście do następnej fazy
Ścieranie się
Wybuch aktywności i przejście do następnej fazy
Normowanie
Powolna ewolucja i przejście do następnej fazy
Działanie
Najważniejsze aspekty funkcjonowania zespołu









cele i misja,
strategia (sposoby osiągania celów),
polityka firmy,
przywództwo (lider),
współpraca,
elastyczność (sposoby myślenia),
komunikacja,
kultura zespołu,
sprawność (efektywność).
Ćwiczenie „Zwierzę”
Przeczytaj uważnie poniższy opis i wyobraź sobie
opisywane zwierzę, a potem je narysuj.
Zwierzę ma silnie zbudowane ciało z wygiętym
kręgosłupem, łapy krótkie i masywne, zakończone silnymi,
tępymi pazurami. Uszy długie, ogon gruby przy ciele,
zwężający się stopniowo. Wydłużona głowa jest
umieszczona na krótkim, grubym karku, na końcu pyska
znajdują się nozdrza. W otworze gębowym znajduje się
wydłużony język, którym zwierzę może daleko sięgać.
Dorosły osobnik mierzy około 2 m długości, jest pokryty
rzadkim włosiem, odsłaniającym skórę w kolorze żółtym
lub piaskowym.
3
2017-02-20
Schemat procesu komunikacji
Cechy skutecznego komunikatu



jasność,
zwięzłość,
dopasowanie do odbiorcy.
© Copyright by Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. 2005
© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011
Jakie informacje najczęściej ulegają
zniekształceniu
NAJCZĘŚCIEJ ULEGAJĄ ZNIEKSZTAŁCENIU
INFORMACJE:
 niezrozumiałe,
 nowe,
 nieinteresujące.
Słuchanie innych w zespole
CZŁONKOWIE ZESPOŁU, W KTÓRYM SŁUCHA SIĘ
INNYCH, SĄ BARDZIEJ:
 otwarci,
 szczerzy,
 konstruktywni w swoich wypowiedziach,
 aktywni,
 twórczy,
 nastawieni na zmianę.
4
2017-02-20
Typowe problemy związane z
przekazywaniem informacji
Etapy skutecznego przekazywania informacji
1. Wyjaśnianie










niewłaściwy czas przekazywania informacji,
przeciążenie informacjami,
niezrozumiałe lub zbyt trudne słownictwo,
filtr informacyjny,
brak zaufania i otwartości,
zazdrość,
skupienie się na sobie lub na sprawach niezwiązanych z
procesem komunikacji,
słyszenie tego, czego się oczekuje, lub tego, co się chce
usłyszeć,
nastawienie (różnice w percepcji),
szum.
Treść i proces





nakreśl jasny obraz problemu,
zapewnij zrozumienie problemu,
pokaż potrzeby w zakresie rozwoju umiejętności i korzyści wynikające z
tego rozwoju,
redukuj obawy,
odpowiadaj na pytania.
2. Demonstrowanie


pokaż dokładnie, jak zadanie ma być wykonane,
podaj kompletną procedurę.
3. Wykonanie „po śladzie”

instruowany próbuje wykonać to, co wyjaśniłeś i zademonstrowałeś.
4. Korekta

wypunktuj to, co zostało zrobione dobrze,
wypunktuj to, co zostało zrobione niezbyt dobrze,

zaproponuj działania na przyszłość.

Kluczowe elementy procesu grupowego

cele i normy grupy,

przywództwo,

spójność,

interpersonalne relacje i interakcje członków
zespołu,

rzutowanie dawnych doświadczeń i relacji na
obecnie zachodzące interakcje,

podgrupy oraz wzajemne relacje jednostek
i zespołu.
© Copyright by Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. 2005
© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011
5
2017-02-20
Konstruktywne zachowania podczas pracy w
zespole:
Destruktywne zachowania podczas pracy w
zespole

działania inicjujące,


szukanie informacji,


szukanie opinii,

udzielanie informacji,

prezentowanie opinii,

opracowywanie,


koordynowanie,

zachowanie agresywne,
blokowanie,
dokonywanie wyznań,
współzawodnictwo,
zabieganie o współczucie,
zabieganie o poparcie,
niepoważne zachowywanie się,
szukanie uznania,

podsumowywanie.

wycofywanie się.
Definicja roli




Role w zespole wg R.M. Belbina

Rola
to społecznie określony
wzorzec zachowania.







koordynator,
lider,
badacz zasobów,
pracownik zespołu,
pomysłodawca,
sędzia,
pracownik firmy – praktyczny organizator,
kontroler.
6
2017-02-20
Definicja partytury roli
Partytura roli
to zestaw charakterystycznych zachowań
możliwych do wyuczenia
przez każdego z członków zespołu.
7
Download