Historia powszechna XVII-XIX wiek

advertisement
Historia powszechna XVII-XIX wiek
Test zawiera pytania z historii ogólnej XVII-XIX wieku na poziomie maturalnym
Poziom trudności: Średni
1. Dzieła sztuki, które charakteryzują się przepychem, dynamizmem, kontrastem światła i
cienia, aby łatwiej trafić do uczuć odbiorcy, powstawały w okresie:
A - renesansu
B - baroku
C - odrodzenia
D - oświecenia
2. Kiedy w Europie trwała wojna trzydziestoletnia, to Polska walczyła z:
A - Turcją i Szewcją
B - Krzyżakami i Szwedami
C - Kozakami i Krzyżakami
D - Litwą i Rosją
3. Wśród obszarów, które traciła Polska w wyniku wojen toczonych w XVII w., nie było:
A - Prus Książęcych
B - Pomorza Gdańskiego
C - części Ukrainy
D - Inflant
4. Zaznacz odpowiedź charakteryzującą epokę oświecenia:
A - okres, w którym nastąpił szybki spadek liczby ludności Europy i doszło do rewolucji
agranej
B - swoje poglądy na temat władzy i społeczeństwa głosił Wolter,
C - po raz pierwszy ludzie wznieśli się ponad ziemię i udowodnili jej kulistość
D - dzięki zastosowaniu maszyny parowej nastapił przełom w wielu dziedzinach
produkcji
5. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz, z jakimi wydarzeniami wiąże się jego
powstanie:,,Uważam za niezbite i oczywiste następujące prawdy:że wszyscy ludzie
stworzeni zostali równymi sobie; że Stwórca udzielił im pewnych praw niepozbywalnych, w
rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
poszukiwania szczęścia''.
A - walką o niepodległość kolonii angielskich w Ameryce Północnej
B - obradami Sejmu Czteroletniego
C - wybuchem rewolucji we Francji
D - ogłoszeniem uniwersału połanieckiego
6. Zasada monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, wprowadzona przez pierwszą w
Europie konstytucję, polegała na:
A - zniesieniu liberum veto, wolnej elekcji i konfederacji
B - zagwarantowaniu polskiego tronu dla trzeciego monarchy z dynastii Wettinow Fryderyka Augusta
C - sprawowaniu rządów w państwie przez przedstawicieli trzech stanów: szlachty,
mieszczan i chłopów
D - podziale władzy na władzę prawodawczą, wykonawczą oraz niezależną od nich
władzę sądowoniczą
7. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to niepodległe państwo, które powstało:
A - na początku XVII w.
B - w pierwszej połowie XVIII w.
C - w drugiej połowie XVIII w.
D - na początku XIX w.
8. Skutkiem rewolucji we Francji było:
A - zwołanie Stanów Generalnych przez Ludwika XVI
B - zdobycie i zburzenie Bastylii
C - zlikwidowanie przywilejów stanowych
D - przywrócenie przez Napoleona monarchii
9. Większość Polaków wiązała z Napoleonem nadzieję na odzyskanie niepodległości,
ponieważ:
A - zezwolił on na powstanie we Francji Legionów Polskich
B - utworzył z części ziem zaboru pruskiego i rosyjskiego Księstwo Warszawskie
C - walczył przeciw armiom trzech zaborców Polski
D - marszałkiem Francji mianował bratanka polskiego króla - księcia Józefa
Poniatoskiego
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Historia powszechna XVII-XIX wiek
Test zawiera pytania z historii ogólnej XVII-XIX wieku na poziomie maturalnym
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. A
3. B
4. B
5. A
6. D
7. C
8. C
9. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download