Socjologia WF II stacj 2014-16

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016
Katedra Nauk
Społecznych.
II stopień,
ogólno
akademicki
Jednostka Organizacyjna:
Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień, ogólno akademicki/praktyczny):
Nazwa przedmiotu:
Kierunek:
Wychowanie Fizyczne
Kod przedmiotu:
WFIISPp07
Socjologia
Tryb studiów
Rok
stacjonarne
1
Semestr
2
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
Punkty
ECTS
15
15
3
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
obligatoryjny polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Jakub Godziniec
mgr Anna Majer
e-mail: [email protected], [email protected]
Wymagania wstępne:
Status studenta pierwszego roku studiów II stopnia
Cele przedmiotu:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z przedmiotem i podstawową wiedzą z zakresu socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk społecznych
jak kultura fizyczna/sport oraz kultura masowa. Dodatkowo zajęcia służą zapoznaniu studentów z podstawowymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w
badaniach społecznych.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Zna podstawowe metody badań socjologicznych i zasady konstrukcji kwestionariusza ankiety.
K_W03,K_W06
W2
Zna społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej i konsumpcji sportowej.
K_W06
W3
Wie, że ciało człowieka jest również faktem społeczno-kulturowym i zna różne wzorce cielesności
K_W06
W4
Rozumie znaczenie edukacji w funkcjonowaniu i reprodukcji systemu społecznego.
K_W06
W5
Rozumie znaczenie mediów w społeczeństwie.
K_W06
Student potrafi interpretować wybrane fakty społeczne związane z kulturą fizyczną wykorzystując pojęcia z
zakresu socjologii.
K_U07
K1
Student potrafi nawiązywać prawidłowe relacje społeczne, współdziałać i pracować w grupie.
K_K06
K2
Potrafi argumentować oraz prezentować swoje opinie, poglądy i przekonania w sposób efektywny i
społecznie akceptowany.
K_K05
UMIEJĘTNOŚCI
U1
KOMPETENCJE
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1- Egzamin - pisemny test wyboru, kolokwium (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
W2- Egzamin - pisemny test wyboru, kolokwium (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
W3- Kolokwium (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
W4- Egzamin- pisemny test wyboru (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
W5- Egzamin-pisemny test wyboru, kolokwium (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
U1- Ocena eksperta –analiza wypowiedzi ustnych studentów, kolokwium (60% zalicza na ocenę dst, 75% db, 90% bdb).
K1- Ocena eksperta - obserwacja aktywności i zaangażowania studentów.
K2- Ocena eksperta - obserwacja aktywności i zaangażowania studentów.
Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu-pisemnego testu wyboru. (dst 60%, db 75%, bdb 90%)
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach , kolokwium (dst 60%, db 75%, bdb 90%)
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione przedmiotowe efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Formy: Wykłady, ćwiczenia audytoryjne
Metody:
Wykład z elementami konwersatorium.
Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, dyskusja.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1.Wprowadzenie do socjologii (2h)
2. Podstawowe metody stosowane w badaniach socjologicznych (3h)
3. Społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej. (2h)
4. Funkcje edukacji w społeczeństwie. (1h)
5. Człowiek, kultura a media- znaczenie mediów w życiu społecznym, najważniejsze wyzwania i zagrożenia (2h)
6. Socjalizacja - znaczenie i rola (2h)
7. Rodzina jako grupa pierwotna- znaczenie grup pierwotnych dla procesu edukacji (3h)
Ćwiczenia:
1.Człowiek istotą społeczną- znaczenie izolacji człowieka w dzieciństwie.(1h)
2.Proces socjalizacji. Socjalizacja poprzez media.(2h)
3.Kultura masowa i sport we współczesnym społeczeństwie. (2h)
4.Ciało człowieka w perspektywie socjologicznej. (3h)
5.Społeczne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze fizycznej.(3h)
6. Zasady konstruowania narzędzi badań socjologicznych - ankiet.(4h)
Forma zaliczenia:
Wykład - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z oceną
Literatura:
Literatura podstawowa (1. Socjologia kultury fizycznej, Red. Z.Dziubiński, Z.Krawczyk. Warszawa: Wydawnictwa Dydaktyczne, 2011;
2. Szacka, Barbara, Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2008; 3. Sztompka Piotr, Socjologia, Warszawa: Znak 2004)
Literatura uzupełniająca (1. Giddens Anthony, Socjologia. Warszawa: PWN, 2004.;
2. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym. Red.Z.Dziubiński, K. Jankowski.Warszawa:AWF SALOS RP, 2009;)
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Obciążenie studenta
15 godz.
20 godz.
15 godz.
24godz.
1 godz.
75 godz.
3 ECTS
Download