Socjologia ryzyka

advertisement
)
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów: specjalizacyjne
2016/2017
Numer katalogowy:
Socjologia ryzyka
Nazwa przedmiotu:
ECTS
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:
Sociology of risk
Kierunek studiów:
Socjologia
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW
Prowadzący zajęcia:
Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW
Jednostka realizująca:
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Struktur i Działań Społecznych
2
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:
Status przedmiotu:
a) przedmiot specjalizacyjny
semestr zimowy
Cykl dydaktyczny:
b) stopień I
rok III
c) stacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką ryzyka. Ryzyko jest nieodłącznym elementem
ludzkiej egzystencji. Towarzyszy nam w codziennych sytuacjach (styl życia, zdrowie, środki komunikacji) i
życiowych wyborach: szkoły, zawodu, partnera. Podjęcie ryzyka oznacza zarówno możliwość osiągnięcia
sukcesu, jak i poniesienia porażki. Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i postęp naukowotechnologiczny sprawiają, że jednymi z najbardziej pożądanych dziś kompetencji społecznych stają się:
umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka, komunikowania o nim i skutecznego redukowania go.
Formy dydaktyczne, liczba godzin:
wykłady; liczba godzin 30;
Metody dydaktyczne:
Wykład
Pełny opis przedmiotu:
Ryzyko we współczesnym społeczeństwie: potoczne i naukowe definicje ryzyka, historia refleksji nad ryzykiem.
Teorie i koncepcje ryzyka: kulturowa koncepcja
ryzyka Mary Douglas, refleksyjna modernizacja,
indywidualizacja i kosmopolityzm - społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka, ryzyko i rządzenie Michela Foucaulta,
teoria ryzyka Niklasa Luhmanna, koncepcje Scotta Lasha i Anthony’ego Giddensa.
Ryzyko: technologia i natura
Dyskurs społeczeństwa ryzyka: kultura i polityka strachu Franka Furediego, demokratyzacja ryzyka, ryzyko i
zaufanie
Ryzyko a media: percepcja ryzyka, komunikacja ryzyka, komercjalizacja ryzyka, ryzyko i styl życia
Ryzyko: wiedza i niepewność (niepewność wiedzy, rola nauki w społeczeństwie ryzyka, wiedza jako
zabezpieczenie, społeczne rozumienie nauki, zmierzch wiedzy eksperckiej)
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
-
Założenia wstępne:
-
Efekty kształcenia:
01-student potrafi poprawnie ocenić najważniejsze aspekty ryzyka w życiu społecznym.
02-Student zna kluczowe koncepcje dotyczące sposobów przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania jego
skutków.
03-student zna główne podejścia teoretyczne w socjologii na temat ryzyka
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Zaliczenie (kolokwium: 01 02, 03)
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Wyniki kolokwium
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Wynik kolokwium – 100%
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
Stobińska Katarzyna, Kampka Franciszek, Połeć Wojciech (red.), Ryzyko – między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2011.
Adams John, Risk, Routledge, London-New York 2009.
Arnoldi Jakob, Ryzyko, Sic!, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca;
Beck Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Bernstein Peter L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, przeł. T. Baszniak, P. Borzęcki, WIG-Press, Warszawa 1997.
Douglas Mary, Aaron Wildavsky, Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Enviromental Dangers, University of California Press,
Berkeley 1982.
Krzychała Sławomir, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji
TWP we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Luhmann Niklas, Risk. A Sociological Theory, Aldine Transaction, New Brunswick-London 2008.
Lupton Deborah, Risk, Routledge, London –New York 2009.
Makarowski Ryszard, Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
UWAGI:
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
50 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
0.0 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student potrafi poprawnie ocenić najważniejsze aspekty ryzyka w życiu społecznym
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K2_U01, K2_U07
02
Student zna kluczowe koncepcje dotyczące sposobów przeciwdziałania ryzyku lub
K2_W03, K2_W05, K2_U07
minimalizowania jego skutków
03
student zna główne podejścia teoretyczne w socjologii na temat ryzyka
K2_W03, K2_W05, K2_U07
04
05
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS
Udział w wykładach
Konsultacje
Przygotowanie do kolokwium
30 h – 1,2 ECTS
5 h – 0, 2 ECTS
15 h – 0,6 ECTS
Razem:
50 h – 2 ECTS
Download