Podstawy grafiki 3D

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
PG3D
Kod przedmiotu
w języku polskim
w języku angielskim
Nazwa przedmiotu
Podstawy grafiki 3D
Basics of 3D graphics
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Informatyka
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia inżynierskie
Profil studiów
ogólnoakademicki
Specjalność
Grafika komputerowa
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
przedmiot
Imię i nazwisko
Kontakt
Osoba odpowiedzialna
za przedmiotkoordynator
Mariusz Kubiński
[email protected]
przedmiotu
Forma zajęć
Miejsce realizacji
Termin realizacji
zajęcia w
pomieszczeniu
dydaktycznym
Instytutu Nauk
Ekonomicznych i
Informatyki
Wykład
Laboratorium
komputerowe
Termin i miejsce
odbywania zajęć
semestr letni
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status przedmiotu/przynależność do
modułu
Moduł Przedmiotów Specjalizacyjnych do Wyboru
Język wykładowy
Polski
Semestry, na których realizowany jest
przedmiot
IV
Wymagania wstępne
Brak
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Formy
zajęć
Liczba
godzin
Wykład
rok
Semestr
15
Sposób realizacji zajęć
ćwiczenia
r
lektorat
s
r
konwersatorium
s
r
s
seminarium
r
30
Dwie godziny wykładów tygodniowo przez pierwsze 8 tygodni.
Dwie godziny tygodniowo ćwiczeń w pracowni informatycznej
s
Sposób zaliczenia
zajęć
Zaliczenie z oceną na podstawie projektu
Wykład z prezentacją
Metody dydaktyczne Ćwiczenia przy komputerze
Przedmioty
powiązane/moduł
Podstawowa
Wykaz
literatury Uzupełnia
jąca
Grupa treści specjalnościowych i do wyboru
Oficjalna dokumentacja oprogramowania Blender:
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
Przedmiot ma za cel przedstawić studentom w sposób zrozumiały i interesujący podstawy
tworzenia grafiki 3D stosując darmowe oprogramowanie do grafiki – Gimp/Krita oraz
Blender
Treści programowe
Efekty
kształcenia
(kody)
W1
W1 U1
W1 U1 U2
W1 U1 U2
W1 U1
W1 U1 U2
W1 U1 U2
Forma zajęć
Wykłady +
Ćwiczenia
Temat
Wprowadzenie do Blendera
Podstawy modelowania obiektów 3D
Podstawy teksturowania – UV mapy
Tworzenie własnych tekstur
Zaawansowane modelowanie
Materiały
Zaawansowane materiały
Liczba godzin
2+4
3+6
2+4
1+2
2+4
2+6
3+4
15+30
Efekty kształcenia
kod
Student, który zaliczył przedmiot
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla kierunku
w zakresie WIEDZY
Zna podstawy teorii dotyczącej tworzenia obiektów 3D
W1
K_W08
K_W01G
K_W03G
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
U1
Potrafi tworzyć od podstaw elementy graficzne które mogą być
wykorzystane w scenach 3D
K_U03G
U2
Potrafi wykorzystywać oraz tworzyć tekstury i materiały
wykorzystywane w scenach 3D
K_U02G
K_U03G
w zakresie KOMPETENCJI
K1
Student potrafi przenieść pomysł/projekt do gry komputerowej.
K_K01G
Metody oceny
Egzamin ustny
Egzamin
pisemny
Efekty
kształce
nia
(kody)
Projekt
Kolokwium
Sprawozdanie
Referat/
prezentacja
Inne
W1, U1, U2,
K1
Punkty ECTS
BILANS PUNKTÓW ECTS - punkt ECTS oznacza 25 godzin pracy studenta w różnych formach,
takich jak: uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, samodzielne przygotowywanie się do
egzaminu, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja projektu, przygotowywanie się
do zajęć, przygotowanie prezentacji itd.
Obciążenie studenta
Liczba punktów
Liczba godzin
ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
wykłady
15
0.6
Forma aktywności
konwersatoria
Ćwiczenia
30
1.2
5
0.2
50
2
Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów
Konsultacje
przedmiotowe
w
ramach
konwersatorium/ćwiczeń
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć
kontaktowych z nauczycielem akademickim
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do egzaminu + zdawanie egzaminu
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury w ramach wykładów
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z
samodzielnej pracy studenta
Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla
przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy
studenta
30
20
50
1.2
0.8
2
100
4
Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć
kontaktowych z nauczycielem akademickim
50%
50%
Download