KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Człowiek i społeczeństwo I
NAZWA
Man and Society
NAZWA W J. ANG.
PUNKTACJA ECTS*
KOD
Dr Sebastian Stankiewicz
KOORDYNATOR
2
ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY
OPIS KURSU (Cele kształcenia)

wprowadzenie w genezę, terminologię i podstawowe pojęcia filozofii społecznej, socjologii, psychologii
społecznej

zarysowanie zasadniczych zagadnień dotyczących społeczeństwa i relacji człowiek-społeczeństwo

wprowadzenie w zagadnienia kwantytatywnych metod eksperymentalnych w naukach społecznych oraz w
problematykę współczesnej kognitywistyki w badaniach nad uspołecznieniem

przedstawienie możliwości zastosowania teoretycznych osiągnięć spekulatywnych i eksperymentalnych w
dziedzinie uspołecznienia w dziedzinie projektowania

wprowadzenie w proces stawiania pytań, argumentacji i wnioskowania
Kurs prowadzony jest w języku polskim
WARUNKI WSTĘPNE
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KURSY
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efekt kształcenia dla kursu
WIEDZA
Efekty kształcenia dla kierunku
W 1 – zna i rozumie podstawową terminologię
filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną
K_W02
K_W05
W 2 – zna i rozumie socjologiczne uwarunkowania
współczesnego człowieka oraz procesy zachodzące w
kulturze i społeczeństwie
K_W17
W 3 – posiada narzędzia badawcze pozwalające
prawidłowo definiować potrzeby ludzkie
K_W10
1
Efekt kształcenia dla kursu
UMIEJĘTNOŚCI
Efekty kształcenia dla kierunku
U 1 – posiada umiejętność świadomego posługiwania się
narzędziami warsztatu projektowego, włączając w to
elementy społecznych badań empirycznych
K_U12
K_U07
U 2 – potrafi podejmować samodzielne decyzje
projektowe posiadając umiejętność stawiania pytań i
problemów, argumentacji i wnioskowania
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
Efekt kształcenia dla kursu
Efekty kształcenia dla kierunku
K 1 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
rozwija i podnosi kwalifikacje, ciągłe uzupełnia wiedzę
K_K01
K2 – samodzielnie potrafi zbierać, analizować i
interpretować wiedzę z różnych, pokrewnych obszarów –
jest zdolny do świadomego integrowania zdobytej
wiedzy
K_K03
K3 – Rozumie potrzebę niezależności jak i pracy
zespołowej; szanuje autonomię i kompetencje – głęboko
rozumiejąc uspołeczniony charakter natury ludzkiej
K_K04
K4 – wykazuje wrażliwość na problematykę społeczną
K_K05
ORGANIZACJA
FORMA ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
WYKŁAD (W)
ZAJĘCIA W GRUPACH
A
K
L
S
P
EL
25
OPIS METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ
– wykład problemowy z elementami konwersatorium
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W1
W2
W3
U1
U2
K1
K2
K3
K4
OCENA
Inne
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna (esej)
Referat
Udział w dyskusji
Projekt grupowy
Projekt indywidualny
Praca laboratoryjna
Zajęcia terenowe
Ćwiczenia w szkole
Gry dydaktyczne
learningE –
FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zaliczenie częściowe będące elementem egzaminu z obu kursów (człowiek i społeczeństwo
I i II)
UWAGI
TREŚCI MERYTORYCZNE (wykaz tematów)
1. Modernistyczne definicje kultury Herder, Humboldt a perspektywa transkulturowości W. Welscha
2. Filozoficzne poglądy na społeczeństwo – nominalizm vs. realizm; możliwa ontologia społeczeństwa.
3. Momenty strukturalne społeczeństwa.
4. Filozoficzne koncepcje pracy od apoteozy pracy do teorii pracy jako zła.
5. Świat ludzi: typy zbiorowości, klasy i warstwy społeczne, ideologie.
6. Tożsamość i zmienność społeczeństwa.
7. Problematyka tożsamości narodowej – modele narodu, postawa wobec narodu, federalizm europejski.
8. Analiza rozwoju społecznego vs. regres społeczny.
9. Państwo, utopie społeczne i państwowe, anarchie społeczne
10. Analiza współczesnych zjawisk społecznych: przeludnienie, polityczna poprawność, genderyzm, globalizm
WYKAZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LITERATURY PODSTAWOWEJ
I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994
R. Brown, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk 2006
A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009
A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004
A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2005
3
8.
J. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowania, Poznań 1998
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
1. Do wyboru i we fragmentach: Platon, Państwo; Arystoteles, Polityka, Etyka nikomachejska; Cyceron, O
państwie; Machiavelli, Książę; T. Morus, Utopia; Locke, Dwa traktaty o rządzie; Kant, Uzasadnienie
metafizyki moralności; A.de Tocqueville, O demokracji w Ameryce; G.W.F. Hegel, Zasady filozofii
prawa, wstęp do Wykłady z filozofii dziejów, t. I; K. Marks, Tezy o Feuerbachu, Manifest Partii
Komunistycznej, Krytyka Programu Gotajskiego; K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie; de
Oliveira, Rewolucja i kontrrewolucja
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
Wykład
25
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
0
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
1
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
15
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca indywidualna)
Przygotowanie do egzaminu
9
Ogółem bilans czasu pracy
50
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
2
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards