KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Kierunek: Historia, studia stacjonarne 1 stopnia, rok 1, semestr 1
Nazwa
Technologie informacyjne
Nazwa w j. ang.
Information Technology
Kod
Koordynator
Punktacja ECTS*
Dr Piotr Trojański
3
Zespół dydaktyczny
Dr Piotr Trojański
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z:
1. zaawansowanym używaniem programów do edycji tekstów i w konsekwencji właściwego
przygotowania tekstu pod względem formy i kompozycji, stosowania przypisów i
bibliografii;
2. zaawansowanym wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji przy pomocy systemów
informatycznych;
3. atrakcyjnym prezentowaniem treści przy pomocy prezentacji multimedialnych;
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Efekty kształcenia
Wiedza
Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów
kierunkowych
1
W01 – Zna regulacje prawne dot. ochrony praw
autorskich oraz zasady etyki przy korzystaniu dzieł
cudzych.
W02 – Zna metody wyszukiwania informacji w Internecie.
W03 – Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw
obsługi komputera
W04 – Zna podstawowe możliwości wykorzystania w
praktyce programów użytkowych
U01 – potrafi przygotować tekst pod względem
kompozycji i formy wraz z przypisami i bibliografią przy
pomocy odpowiedniego oprogramowania.
U02 - Potrafi wyszukiwać informacje w zasobach
Internetu.
U03 – Potrafi zaprezentować za pomocą prezentacji
multimedialnej wyniki swojej pracy.
K_W11
K_U21
K_U09
K_U21
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne
K_W13
K_W11
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Umiejętności
K_W17
K01 – Rozumie zasady poszanowania praw autorskich.
K02 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu
technologii informacyjnej
K_K01
K_K05, K_K08
Organizacja
Forma zajęć
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
A
Liczba godzin
K
L
S
P
E
30
2
Opis metod prowadzenia zajęć
Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu programów komputerowych realizowane w małych
grupach oraz indywidualnie prowadzone z wykorzystaniem następujących metod:
prezentacji, pokazu, dyskusji.
W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
K01
K02
Inne
Egzamin
pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt
grupowy
Projekt
indywidualny
Praca
laboratoryjna
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia w
szkole
Gry
dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie ciągłej oceny wiedzy,
umiejętności i kompetencji podczas dyskusji na zajęciach, oraz oceny
indywidualnego eseju lub prezentacji
Kryteria oceny
Uwagi
Dostateczny – student opanował w sposób zadowalający założone dla kursu
efekty kształcenia
Dobry – student orientuje się w głównych treściach kursu i dobrze opanował
założone efekty kształcenia
Bardzo dobry – student biegle operuje treściami z zakresu omawianej
problematyki i bardzo dobrze opanował założone efekty kształcenia
Sposób oceny ćwiczeń:
1) obecność na zajęciach (30% oceny)
2) aktywność na zajęciach, udział w dyskusji (30% oceny)
3) prezentacja/projekt indywidualny (40% oceny)
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
3
1. Zajęcia organizacyjne.
2. Rozwój techniki komputerowej w ujęciu historycznym.
3. Zasady działania komputera: budowa, sposoby kodowania danych, system operacyjny,
oprogramowanie, urządzenia peryferyjne.
4. Internet - lokalne i globalne sieci komputerowe oraz ich zastosowanie: wybrane usługi
internetowe,
5. Bezpieczeństwo w sieci, robienie kopii zapasowych, archiwizowanie i odzyskiwanie
danych, programy antywirusowe
6. Procesory tekstów (MS Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer): edycja
dokumentów, zaawansowane formatowanie tekstu, kompozycja i układ tekstu, wstawianie
obrazów i obiektów, efekty wizualne, redagowanie przypisów i bibliografii, konspekty.
7. Prezentacja multimedialna (MS Power Point, OpenOffice Impress, Libre Office Impress,
Prezi): podstawy tworzenia prezentacji; kompozycja i układ slajdów, zasady stosowania
właściwej kolorystyki, elementy multimedialne, spójny i logiczny przekaz treści.
8. Arkusz kalkulacyjny (MS Excel): edycja, funkcje, formatowanie komórek, wykresy oraz
obiekty graficzne.
9. Multimedia w technologii informacyjnej: dźwięk, film, obraz.
10. Elementy infobrokerstwa: wyszukiwanie w sieci, biblioteki cyfrowe, bibliograficzne bazy
danych, archiwalne bazy danych, archiwalia online.
11. Etyka w uzyskiwaniu informacji oraz ochrona praw autorskich.
12. Prezentacja prac zaliczeniowych.
Wykaz literatury podstawowej
Cieciura Marek. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa
2006
Wimmer P., Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word 2007, b.m.w. 2010.
Żarowska-Mazur A., Power Point 2010 Praktyczny kurs, Warszawa 2012.
Lenar P., Profesjonalna prezentacja multimedialna, Gliwice 2010.
Curtis D. Frye, Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podejście, Wyd. Helion 2011.
Stanisławska – Kloc S., Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre
obyczaje (etyka cytatu), „Diametros” nr 19 (marzec 2009), s. 160–184.
Biblioteki cyfrowe, praca zbiorowa pod red. M. Janiak, M. Krakowskiej i M. Próchnickiej,
Warszawa 2012.
Tadeusiewicz Ryszard. Społeczność Interrnetu, Wydawn. Exit, 2002.
Kamińska M. H., Infobrokerstwo w Polsce, „Transformacje” R: 2007-2008, s. 374-400.
Grot D., Dostęp do archiwów, a inne prawa i wolności, „Archeion”, t. CIX, 2006.
Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2005
Gogołek W., Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Warszawa 2007
Wykaz literatury uzupełniającej
Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa 2008
Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008
Wimmer P., Akademickie narzędzia Microsoft Word 2007, b.m.w., 2010.
Kujawska M., Internet w warsztacie historyka, [w:]: Multimedia w edukacji historycznej i
społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
Płażewski J., Historia filmu, Warszawa 2002.
Strony internetowe:
http://www.archiwa.gov.pl/pl/bazy-danych.html
http://www.szukajwarchiwach.pl/
4
http://fbc.pionier.net.pl/
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
30
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
10
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
15
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu
-
20
-
Ogółem bilans czasu pracy
75
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
3
5
Download