Kurs "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"

advertisement
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W MOKRZESZOWIE
Przyjmuje zapisy na :
KURS ,,STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY”
Program kursu obejmuje:
10 godzin zajęć teoretycznych
4 godzin zajęć praktycznych
RAZEM: 14 GODZIN
Cena kursu: 190 zł – Szkolenie Podstawowe
Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec 2015 r.
Po zaliczeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia zachowujące ważność przez okres 5 lat
od dnia ukończenia szkolenia.
Ukończenie szkolenia uprawnia do:

wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i
leśnictwie.

nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych
dla człowieka
Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu jest jednym z warunków
umożliwiających uzyskanie:

płatności rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej na wspieranie działalności
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji integrowanej.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.00
tel. 74/850-87-36 lub 74/850-87-96
Monika Kołakowska
Kierownik praktycznej nauki zawodu
Download