KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS)

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS)
WYDRUK Z SYSTEMU
Kod przedmiotu
Nazwa
przedmiotu
filozofia
philosophy
Rok
akadem
icki
Wersja
przedmiotu
Wydział
Kierunek
Specjalność
2012 /2013
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Specjalizacja/kier.
dyplomowania
Poziom
kształcenia
(studiów)
Forma
prowadzenia
studiów
Przynależność do
grupy
przedmiotów
Poziom
przedmiotu
Formy zajęć
dydaktycznych,
wymiar , punkty
ECTS *
Kryterium doboru
słuchaczy
Język wykładowy
Forma nauczania
Studia
licencjackie
Profil
kształcenia
(studiów)
Wykład
Semestr/semestry
II
Przedmioty humanistyczne
Status przedmiotu
…. ECTS *
Wykład
15 [h]
…..
2. ECTS
…. ECTS
Przedmiot humanistyczny do wyboru
Język polski
Tradycyjna i prezentacje
Jednostka
prowadząca
przedmiot
Koordynator
przedmiotu
Katedra Filozofii i Socjologii
Osoby prowadzące
przedmiot
Dr Barbara Muszyńska
Limit liczby
studentów
30 - 60
Adres strona
internetowa
Adres e-mail i
telefon
koordynatora
Studia ogólnoakademickie
Dr Barbara Muszyńska
[email protected]
*ewentualny podział punktów ECTS w przypadku zajęć prowadzonych przez więcej niż 1 sem.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
KOD
2 ECTS *
Cel przedmiotu
Celem wykładów z filozofii jest zapoznanie studentów z historią nauki, pokazanie ciągłości myśli ludzkiej ,
przygotowanie studentów do krytycznego myślenia , umiejętności logicznej argumentacji
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu
numer
efektu
kształcenia
W1
Student, który zaliczył przedmiot
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi:
SYMBOL
EKK
SYMBOL
EKO
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad
i norm moralnych występujących w
administracji
Forma
realizacji zajęć
dydaktycznych
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma
zaliczeń)
Aktywność na
zajęciach,
prezentacje
wykład
W2
Zna wybrane koncepcje człowieka, filozoficzne
i społeczne podstawy działalności zawodowej
wykład
Aktywność na
wykładach
U1
Zna wybrane koncepcje człowieka, filozoficzne
i społeczne podstawy działalności zawodowej
ćwiczenia
Aktywność na
zajęciach
ćwiczenia
Aktywność na
zajęciach
K1
Ma świadomość poziomu własnego poziomu
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ustawicznego ciągłego dokształcania się
zawodowego
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do form realizacji zajęć
Forma realizacji zajęć dydaktycznych
numer
efektu
kształce
nia
Student, który zaliczył
przedmiot
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi:
W
ykł
ad
Ć
w.
au
dy
to
ry
jn
e
Ćw.
labor
atoryj
ne
Ćw.
proje
ktow
e
Ko
nw
ers
ato
riu
m
Pra
co
wni
a
art
yst
ycz
na
Z
a
j
ę
c
i
a
p
r
a
k
t
y
c
z
n
e
in
n
e
...
Ma świadomość poziomu
własnego poziomu wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę
ustawicznego ciągłego
dokształcania się zawodowego
Zna wybrane koncepcje
człowieka, filozoficzne i
społeczne podstawy
działalności zawodowej.
1.
2.
Posiada umiejętność
prezentowania własnych
poglądów, pomysłów, sugestii,
popierając je argumentacją
filozoficzną i merytoryczną
3.
4
Ma świadomość poziomu
własnego poziomu wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę
ustawicznego ciągłego
dokształcania się zawodowego
X
X
X
X
Treści kształcenia dla każdej formy zajęć dydaktycznych
W-1 Wstęp do nauki , filozofia i je działy i okresy
-6 h
W-2 Filozofia starożytna, antropologia i etyka
Sokratesa i Platona.
-6 h
W-3 Chrześcijańska myśl średniowiecza: św. Augustyn i Tomasz z Akwinu.
-6 h
W-4 Racjonalizm i empiryzm w filozofii współczesnej, spór o poznanie świata.
-6h
W-5 Wybrane nurty filozofii najnowszej: egzystencjalizm, personalizm, fenomenologia .
-6 h
Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa : ocena z prezentacji i ocena aktywności na wykładach
Literatura podstawowa i uzupełniająca; pomoce naukowe
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 2011.
T.Szkołut, Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń
kultury współczesnej, Wyd. UMCS Lublin 2008.
Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS
Udział w zajęciach, aktywność
Udział w ćwiczeniach
Obciążenie studenta [h]
30
Samodzielne przygotowanie prezentacji
5
Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń
10
Konsultacje
5
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Informacje dodatkowe
Terminy odbywania
zajęć
Miejsce odbywania zajęć
Uwagi
50
3
Download