1 Specjalizacja kognitywistyczna Instytut Filozofii UJ 1

advertisement
1
Specjalizacja kognitywistyczna
Instytut Filozofii UJ
1. Kognitywistyka (cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się naturalnymi i
sztucznymi systemami przetwarzania informacji oraz naturą umysłu. Badania kognitywystyczne
skupiają się nad problemamu związanymi z: naturą i funkcjonowaniem mózgu oraz skorelowanego
z nim umysłu, wykorzystywaniem teorii dotyczących umysłu w wyjaśnianiu zachowania
człowieka, funkcjami świadomości, zagadnieniami sztucznej inteligencji.
2 Od r. akad. 2007/08 na studiach filozoficznych prowadzonych w Instytucie Filozofii UJ działa
SCIEŻKA SPECJALIZACYJNA kognitywistyczno – ontologiczna. Jej celem jest wprowadzenie
studentów filozofii w problematykę kognitywistyki, przedstawienie jej najważniejszych działów i
filozoficznych podstaw, w tym epistemoontologii i psychoontologii.
Ścieżka ta w r. akad. 2008/09 przekształcona została w SPECJALIZACJĘ kognitywistyczną,
której ukończenie będzie potwierdzane wydaniem absolwentowi odpowiedniego zaświadczenia.
Koordynatorami specjalizacji są: prof. UJ dr hab. Józef Bremer oraz dr Stefan Florek.
3 Przedmiotami uruchomionymi specjalnie od r. akad. 2007/08 są: wykład Wprowadzenie do
kognitywistyki prowadzony w roku akademickim 2009/10 przez dra Stefana Florka oraz dra
Kajetana Młynarskiego, a także Filozofia umysłu prowadzony prof. UJ dra hab. Józefa Bremera.
4 Realizacja specjalizacji wymaga zaliczenia w trakcie studiów stosownych przedmiotów
obligatoryjnych z oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii oraz przedmiotów do wyboru, możliwych
do zaliczenia także w innych jednostkach/instytutach UJ, jak i na innych uczelniach. Przedmioty do
wyboru są podzielone na grupy. Przedmioty do wyboru muszą być wybrane z każdej z tych grup w
odpowiedniej proporcji (wymagane minimum 65 punkty ECTS – w toku studiów, poczynając od
roku II (tj. min. 11 kursów z listy 28 kursów oferowanych w r. akad. 2009/2010).
Przedmioty obligatoryjne (min. 12 p. ECTS – 2 kursy)
dr
dr
Stefan Florek/dr Kajetan Młynarski: Wprowadzenie do kognitywistyki
hab. Józef Bremer: Filozofia umysłu
Przedmioty do wyboru
Prerekwizytami dla zapisania się na nie są kursy podstawowe z epistemologii, ontologii i logiki.
Przedmioty semiobligatoryjne (min. 18 p. ECTS – 3 kursy)
Katarzyna Kijania – Placek: Filozofia języka
hab. Marek Drwięga: Wprowadzenie do filozofii człowieka
dr hab. Józef Bremer: Tożsamość i jedność osoby w świetle badań neurologicznych
dr Jan Werszowiec Płazowski/dr Marek Suwara – Filozofia złożoności
dr
dr
Grupa przedmiotów filozoficznych (min. 16 p. ECTS – 3 kursy)
prof.
Jan Woleński: Seminarium z filozofii analitycznej
dr hab. Marek Drwięga: Seminarium z filozofii człowieka
prof. Tomasz Placek: Filozofia mechaniki kwantowej
dr Jan Werszowiec – Płazowski, dr Marek Suwara: Filozofia informacji
dr Stefan Florek: Nauki kognitywne a wybrane problemy etyki i estetyki
dr Przemysław Spryszak: Filozofia percepcji
2
Grupa przedmiotów logicznych (min. 12 p. ECTS – 2 kursy)
prof. Andrzej
Wroński: Teoria mnogości
prof. Andrzej Wroński: Elementy teorii rekursji
dr Jerzy Hanusek: Wstęp do algebry uniwersalnej
prof. Andrzej Wroński: Elementy semantyki
prof. Andrzej Wroński: Logika filozoficzna
prof. Wojciech Suchoń: Wybrane problemy logiki praktycznej
Grupa przedmiotów antropologicznych (min. 11 p. ECTS – 2 kursy spośród)
prof.
Henryk Głąb: Antropologia ogólna I
Henryk Głąb: Antropologia ogólna II
prof. Maria Flis: Podstawowe pojęcia antropologii społecznej
dr Maciej Smolak: Filozofia człowieka według Romana Ingardena
prof.
Grupa przedmiotów psychologicznych (min. 12 p. ECTS - 2 kursy spośród)
prof.
dr hab. Edward Nęcka: Psychologia różnic indywidualnych
Jarosław Orzechowski: Psychologia procesów poznawczych
prof. dr hab. Jan Kaiser: Biologiczne mechanizmy zachowania.
I Anatomia funkcjonalna mózgu
II Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
dr hab. Bartłomiej Dobroczyński: Podstawy psychologii dla filozofów
dr
dr
hab. Aleksandra Tokarz: Psychologia emocji i motywacji
dr
Marek Binder: Neuroobrazowanie funkcji poznawczych.
dr
Michał Wierzchoń: Nieświadome procesy poznawcze – wprowadzenie
dr
Michał Wierzchoń: Problematyka świadomości w ujęciu kognitywnym
dr
Zofia Wodniecka-Chlipalska: Psychology of language.
6 Student, który spełnił wymagania związane ze studiowaniem specjalizacji – czyli zdobył z ww
przedmiotów minimum 65 punktów ECTS – otrzymuje zaświadczenie stwierdzające ukończenie
studiów o określonym profilu. Dodatkowo, student ten będzie mógł liczyć na zaliczenie
odpwiednich przedmiotów na uruchamianym w przyszłym roku kierunku kognitywistyka.
7 W trakcie realizacji specjalizacji studenci będą mieli możliwość zapoznania się zarówno z
podstawowymi pojęciami, metodami, koncepcjami i podejściami stosowanymi w badaniach
dotyczących mózgu i umysłu, jak i teoretycznymi próbami ujęcia zagadnienia świadomości w
ramach badań naukowych. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami
klasycznej ontologii stanowiącymi źródło współczesnej kognitywistyki (m.in. problemem
psychofizycznym), współczesnymi dziedzinami filozofii związanymi z kognitywistyką (filozofia
umysłu, informacji) jak i badaniami prowadzonymi obecnie na pograniczu antropologii i logiki. W
trakcie zajęć oferowanych w ramach ścieżki specjalizacyjnej studenci będą mieli także okazję
zdobyć wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym i zapoznać się z podstawami dziedzin nauki
związanych z kognitywistyką: psychologii poznawczej, neuronauki (nauki o układzie nerwowym),
neurokognitywistyki, psychologii emocji, psycholingwistyki, informatyki i sztucznej inteligencji.
8 Utworzenie specjalizacji kognitywistycznej zaaprobowała Rada Instytutu Filozofii UJ na
posiedzeniu w dniu 2 października 2008 r. Niniejszy program i formy zaliczenia specjalizacji Rada
Instytutu Filozofii UJ potwierdziła na posiedzeniu w dniu 08.10.2009.
Prof. UJ dr hab. Józef Bremer, dr Stefan Florek
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards