KARTA PRZEDMIOTU (SYLLABUS)

advertisement
HISTORIA FILOZOFII
Kod przedmiotu
HISTORIA FILOZOFII
Nazwa
przedmiotu
Wersja
przedmiotu
pierwsza
Wydział
wszystkie
Kierunek
Specjalność
Specjalizacja/kier.
dyplomowania
Poziom
kształcenia
(studiów)
Forma
prowadzenia
studiów
Przynależność do
grupy
przedmiotów
Poziom
przedmiotu
Formy zajęć
dydaktycznych,
wymiar , punkty
ECTS *
Kryterium doboru
słuchaczy
Język wykładowy
Forma nauczania
HISTORY OF PHILOSOPHY
Rok
akadem
icki
wszystkie
wszystkie
wszystkie
I stopnia
Profil
kształcenia
(studiów)
niestacjonarne
Ogólno-akademicki
Semestr/semestry
zimowy
specjalizacyjnych
podstawowy
Status przedmiotu
Wykład
obowiązkowy
15
…2 ECTS
*
…. ECTS
…. ECTS
lista studentów
polski
Przekaz werbalny i audiowizulany
Jednostka
prowadząca
przedmiot
Koordynator
przedmiotu
Katedra Filozofii i Socjologii
Osoby prowadzące
przedmiot
dr A.W. Lipiński
Limit liczby
studentów
50
Adres strona
internetowa
Adres e-mail i
telefon
koordynatora
2013/2014
dr A.W. Lipiński
+40 360 55 36
*ewentualny podział punktów ECTS w przypadku zajęć prowadzonych przez więcej niż 1 sem.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
KOD
1100
..2 ECTS
*
Cel przedmiotu
Poznanie intelektualnych i społecznych źródeł myślenia filozoficznego w kręgu kulturowym
starożytnej Grecji i Rzymu; zrozumienie problemu ciągłości rozwoju myśli filozoficznej i wskazanie
na przełomowe wystąpienia w historii dyscypliny; uzyskanie umiejętności samodzielnej egzegezy
tekstu filozoficznego; przygotowanie wypowiedzi filozoficznej.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu
numer
efektu
kształcenia
SYMBO
L
EKK
Student, który zaliczył przedmiot
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi:
Forma
realizacji
zajęć
dydaktyczn
ych
SYMBOL
EKO
szkoły
ujęciu
H1A_W05
W1
zna podstawowe kierunki i
filozoficzne i estetyczne w
diachronicznym
S1A_W05
W2
zna podstawowe koncepcje człowieka jako
twórcy i podmiotu kultury definiowanej na
gruncie filozoficznym, socjologicznym,
antropologicznym i artystycznym
Wykład
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma
zaliczeń)
essej
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do form realizacji zajęć
W1
zna podstawowe kierunki i
szkoły
filozoficzne
i
estetyczne
w
ujęciu
diachronicznym
x
W2
zna podstawowe koncepcje
człowieka jako twórcy i
podmiotu
kultury
definiowanej na gruncie
filozoficznym,
socjologicznym,
antropologicznym
i
artystycznym
x
Treści kształcenia dla każdej formy zajęć dydaktycznych
inne ...
Zajęcia
praktyczne
Pracownia
artystyczna
Konwersatorium
Ćw. projektowe
(W) wie/(U) umie/(K) potrafi:
Ćw.
laboratoryjne
Student, który zaliczył
przedmiot
Wykład
numer
efektu
kształce
nia
Ćw.
audytoryjne
Forma realizacji zajęć dydaktycznych
1.”Cud grecki” i początki filozofii w europejskim kregu kulturowym. Jońska filozofia przyrody i
sformułowanie problemów ontologii / fizyki / filozoficznej. Starożytne gnomy.
2. Sokrates i stanowisko intelektualizmu etycznego. Problem wiedzy w kształtowaniu postaw
etycznych jednostki. Sokratejska metoda filozofowania.
3. Platon i idealizm obiektywny. Koncepcja ‘czterech cnót’. Poznanie intelektualne / anamneza/.
Koncepcja społeczeństwa-państwa i platoński funkcjonalizm. Znaczenie Platona.
4. Arystoteles i materializm substancjalny. Program naukowy i dokonania Liceum Arystotelesa. Etyka
nikomachejska. Koncepcja społeczeństwa. Politeja. Logika formalna.
5. Nurty filozofii hellenistycznej. Eudajmowanie hedonistyczna Epikura. „Rozmyślania” M. Aureliusza.
Argumenty Szeptyckie przeciwko poznaniu.
6. Św. Augustyn i filozofia chrześcijańska. Dowody na istnienie Boga. Św Tomasz z Akwinu i recepcja
arystotelizmu. Chrześcijańska filozofia społeczna.
7. Odrodzeniowa filozofia człowieka. Humanizm sceptyczny M.de Montaigne’a. Metodologiczny
empiryzm F. Bacona.
8. Kartezjusz i racjonalizm. Cogito ergo sum. Metoda i język filozoficzny. Koncepcja człowieka.
Znaczenie Kartezjusza.
9.Empiryzm brytyjski: J. Locke i D. Hume. Liberalizm polityczny.
10. Filozofia Oświecenia. Ruch encyklopedystów. Nurty myślowe. Krytyka cywilizacji J.J Rousseau.
Libertynizm. Filozofia i praktyka polityczna.
11. I. Kant i krytyka poznania. Koncepcja aktywnego podmiotu. Imperatyw moralny Kanta. Wpływ
Kanta na filozofię.
12. G.F. Hegel i filozofia niemiecka. Fenomenologia ducha. Heglowskie inspiracje. F. Nietzsche.
13. Materializm dialektyczny i historyczny K. Marksa. „Praxis” filozoficzna. Program polityczny.
Historyczne losy marksizmu. Liberalizm a marksizm.
14. Filozofia i socjologia pozytywistyczna. Stanowisko A. Comte’a. Scjentyzm.
15. Nurty filozofii współczesnej. Fenomenologia, ewolucjonizm, egzystencjalizm, neopozytywizm,
brytyjska filozofia analityczna, neomarksizm. Filozofia polska XX w.
Sposób obliczania oceny końcowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca; pomoce naukowe
I.
Podstawowa
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-3. PWN Warszawa 2010
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992
J. Hartman, Wstep do filozofii, PWN Warszawa 2005
A.W Lipiński, B. Muszyńska, Przyroda człowiek i państwo w starożytnej filozofii Grecji i Rzymu.
Radom 1998
II. Uzupełniająca
L. Kołakowski, Kultura i fetysze. Warszawa 1967
J. Gaarder, Świat Zofii. Warszawa 1995
B.Russel, Outline of philosophy. Londyn 1983
Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS
Udział w zajęciach, aktywność
Obciążenie studenta [h]
Udział w wykładach
15 h
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
15 h
Essej
15 h
Konsultacje
5h
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Informacje dodatkowe
Terminy odbywania
zajęć
Miejsce odbywania zajęć
Uwagi
Wydział Ekonomiczny
50 h
2
Download