opisu przedmiotu, wykładu obieralnego do katalogu ECTS

advertisement
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów
A1
Nazwa przedmiotu:
A2
Kod przedmiotu:
A3
Wersja przedmiotu:
A4
A5
A6
A7
A8
A9
rok wprowadzenia danej wersji przedmiotu
Poziom kształcenia:
studia I lub II stopnia
Kierunek studiów: Fizyka techniczna
Specjalność:
określona specjalność lub wspólny dla kierunku
Jednostka prowadząca przedmiot:
określony zakład lub pracownia Wydziału Fizyki
Jednostka realizująca przedmiot:
wypełnić w przypadku realizacji przez jednostkę zewnętrzną, np. Wydział MiNI, EiTI, MEiL
Koordynator przedmiotu:
tytuł, imię i nazwisko, stanowisko w PW, e-mail, telefon służbowy nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot
B. Ogólna charakterystyka przedmiotu
B1
Przynależność do bloku przedmiotów: wspólny dla kierunku
Proszę wybrać zgodnie z programem kształcenia: podstawowy, wspólny dla kierunku, specjalnościowy, HES, JO
B2
Poziom przedmiotu:
B3
Status przedmiotu: obieralny
B4
Proszę wybrać spośród: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany
Proszę wybrać spośród: obowiązkowy, obieralny, specjalistyczny (obieralny ograniczonego wyboru)
Język prowadzenia zajęć:
Proszę wybrać: polski lub angielski
B5
Semestr nominalny w planie studiów:
B6
Semestr w roku akademickim:
B7
Liczba punktów ECTS:
B8
B9
B10
Proszę wybrać: studia I stopnia inżynierskie - P lub studia II stopnia magisterskie - M i podać numer semestru, np. P7, M3
zimowy lub letni
Uzasadnienie przyznanej liczby punków ECTS należy podać w pozycjach D1-D3
Forma zajęć dydaktycznych:
Proszę podać liczbę godzin w semestrze W-.., C-.., L-.., P-.. (wykłady, ćwiczenia, laboratorium, projekt), np. W-30, L-15
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie
egzamin lub zaliczenie
Wymagania wstępne:
Lista przedmiotów, które należy zaliczyć wcześniej i/lub zakres efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje
społeczne), jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu (maks. ½ strony A4)
B11 Limit liczby studentów:
C. Treści kształcenia
C1
C2
C3
Cel przedmiotu:
Kompetencje i umiejętności jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu (maksymalnie 3 linie tekstu)
Treści merytoryczne kształcenia:
Należy podać kolejno dla każdej z form zajęć dydaktycznych W, C, L, P (maks. 1 strona dla każdej formy zajęć)
Metody oceny – sprawdzania efektów kształcenia:
Wymagania stawiane podczas zaliczania przedmiotu, formy zaliczenia (kolokwium, egzamin, praca domowa, prezentacja,
sprawozdanie), punktacja lub wagi poszczególnych składowych (W, C , L, P), czyli skrócony regulamin zaliczania przedmiotu
C4
Spis zalecanych lektur:
C5
Witryna www przedmiotu:
C6
Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Np. liczba osób w grupie laboratoryjnej, sposób rejestracji na zajęcia
D. Nakład pracy studenta
D1
D2
D3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Nakład pracy związany z różnymi formami zajęć dydaktycznych oraz z pracą własną. Łączny nakład pracy powinien uzasadniać
liczbę punktów ECTS podaną w pozycji B7 (1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających udziału nauczycieli akademickich:
Należy podać uzasadnienie – liczbę godzin zajęć
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Należy podać liczbę godzin pracy studenta związanych z zaliczeniem laboratorium lub projektu (wliczając pracę własną) i
przeliczyć na ECTS
Tabela 1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu – profil ogólnoakademicki
Kod efektu
dla
Student, który zaliczył przedmiot:
przedmiotu
Sposób sprawdzania
efektu kształcenia
WIEDZA
Ma (podstawową, uporządkowaną, podbudowaną
teoretycznie) wiedzę w zakresie .....
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi ...
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi ...
Ma świadomość ...
Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku obszaru
Download