Teoria i praktyka badań opinii publicznej

advertisement
Rok akademicki:
2016/2017
Grupa przedmiotów:
specjalizacyjne
Numer katalogowy:
Teoria i praktyka badań opinii publicznej
Nazwa przedmiotu:
ECTS
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:
Public opinion polls in theory and practice
Kierunek studiów:
Socjologia
Koordynator przedmiotu:
dr Rafał Boguszewski
Prowadzący zajęcia:
dr Rafał Boguszewski
Jednostka realizująca:
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:
Wydział Nauk Społecznych
Status przedmiotu:
a) przedmiot specjalizacyjny
semestr letni
Cykl dydaktyczny:
Założenia i cele przedmiotu:
Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
b) stopień II
rok II
c)
4
stacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
Cele zajęć:
1)
teoretyczne wprowadzenie słuchaczy do problematyki opinii publicznej i jej znaczenia w procesie
demokratycznego kształtowania i zmiany współczesnych społeczeństw,
2)
zapoznanie studentów z różnymi metodami i technikami prowadzenia badań opinii publicznej oraz
problemami metodologicznymi związanymi z realizacją tego typu badań,
3)
kształtowanie umiejętności przygotowania i realizacji projektu badania opinii publicznej na określony
temat
Wykład;
liczba godzin: 15
Ćwiczenia audytoryjne;
liczba godzin: 15
1.
2.
3.
prezentacje multimedialne
dyskusje, rozwiązywanie problemów,
praktyczne ćwiczenia w grupach oraz prezentacje efektów pracy grupowej
Pełny opis przedmiotu:
Szczegółowe tematy poruszane na wykładach i ćwiczeniach:
1)
Opinia publiczna – definicje i ujęcia teoretyczne
2)
Opinia publiczna i jej znaczenie w procesie demokratycznego kształtowania i zmiany współczesnych
społeczeństw
3)
Metody i techniki badania opinii publicznej
4)
Sondaż jako podstawowa technika badania opinii publicznej
5)
Przedmiot badań opinii publicznej
6)
Proces badania opinii publicznej
7)
Ośrodki badania opinii publicznej i specyfika ich funkcjonowania
8)
Etyczne aspekty badania opinii publicznej
9)
Konstruowanie narzędzi badawczych stosowanych w badaniach opinii publicznej
10) Interpretacja wyników badań opinii publicznej
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
Metodologia badań społecznych, Metody badań ilościowych i jakościowych, Projekt badawczy
Założenia wstępne:
Zakłada się, że studenci mają ogólna wiedzę na temat różnych technik i metod prowadzenia badań socjologicznych,
znają ich możliwości i ograniczenia
Student:
01 – ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych metod i technik badania opinii publicznej, ich możliwości i
ograniczeń
Efekty kształcenia:
02 - posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badania opinii
publicznej na określony temat
03 - posiada wiedzę o metodologicznych i etycznych problemach związanych z realizacją badań opinii publicznej i
interpretacją wyników takich badań oraz potrafi radzić sobie z zaistniałymi ograniczeniami w tym zakresie
04 – potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne w oparciu o wyniki badań opinii publicznej
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
1-3: test wiedzy + efekty pracy na ćwiczeniach: przygotowanie projektu sondażowego badania opinii publicznej na
określony temat, konstrukcja narzędzia badawczego, przygotowanie raportu z badania opinii publicznej
Arkusze testów wiedzy przechowywane w wersji papierowej
Projekty badań, narzędzia badawcze i raporty z badań przechowywane w wersji papierowej lub elektronicznej
1.
2.
3.
4.
Wynik testu wiedzy = 25%
Ocena projektu badania = 25%
Ocena narzędzia badawczego = 25%
Ocena raportu z badań = 25%
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
E. Młyniec, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań 2002.
M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2009.
R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011.
Literatura uzupełniająca:
E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, Warszawa 2004.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.
A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001.
R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.
R. Boguszewski, N. Hipsz, Od kwestionariusza papierowego do wspomaganego komputerowo. Analiza porównawcza technik PAPI i CAPI, w: Przegląd
Socjologiczny 2012, t.61, nr 1.
R. Boguszewski, Wybrane komunikaty z badań CBOS, Warszawa 2015-2016.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
100 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.4 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
-
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol efektu
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
01
Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych metod i technik badania opinii publicznej,
ich możliwości i ograniczeń
K2_W07
02
Student posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zaplanowanie, przygotowanie i realizację
projektu badania opinii publicznej na określony temat
K2_W08, K2_U02
03
Student posiada wiedzę o metodologicznych i etycznych problemach związanych z realizacją
badań opinii publicznej i interpretacją wyników takich badań oraz potrafi radzić sobie z
zaistniałymi ograniczeniami w tym zakresie
Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne w oparciu o wyniki badań
opinii publicznej
04
K2_W09, K2_U04, K2_K05
K2_U06
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS:
Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie i prezentacja projektu badania opinii publicznej na określony temat, narzędzia badawczego oraz
raportu z badania
Przygotowanie do testu wiedzy
Razem:
30h - 1,2 ECTS
5h - 0,2 ECTS
20h – 0,8 ECTS
30h – 1,2 ECTS
15 h - 0,6 ECTS
100h
4 ECTS
Download