Badania i analizy zachowań konsumenckich

advertisement
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
2016/2017
specjalizacyjne
Numer katalogowy:
ECTS
Badania i analizy zachowań konsumenckich
Nazwa przedmiotu:
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:
Research and analysis of consumer behavior
Kierunek studiów:
Socjologia
Koordynator przedmiotu:
dr Wojciech Połeć, dr Barbara Post
Prowadzący zajęcia:
Pracownicy zakładu Socjologii Struktur i Działań Społecznych
Jednostka realizująca:
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych
2
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany:
Status przedmiotu:
a) przedmiot specjalizacyjny
semestr letni
Cykl dydaktyczny:
Założenia i cele przedmiotu:
Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Pełny opis przedmiotu:
b) stopień II
rok II
c)
stacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką badań i analiz zachowań konsumenckich.
Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie do głównych metod i sposobów analizowania zachowań konsumenckich oraz
mają pobudzić do refleksji nad zakresem i skutecznością tego typu badań.
ćwiczenia audytoryjne;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
liczba godzin
15
analiza i interpretacja tekstów źródłowych,
dyskusje, rozwiązywanie problemów,
prezentacje multimedialne
gry symulacyjne
case study
konsultacje
Tematyka ćwiczeń:
1. Badania i analizy zachowań konsumenckich: wprowadzenie w problematykę
2. Podstawowe metody badań w socjologii konsumpcji.
3. Styl życia a zachowania konsumpcyjne.
4. Nowe środki konsumpcji.
5. Media a zachowania konsumpcyjne.
6.Etnografia konsumpcji.
7. Problematyka dóbr luksusowych.
8. Konsumpcja w gospodarstwach o ograniczonych budżetach.
9. Badania konsumenckie a badania marketingowe.
10. Strategie oporu konsumenckiego.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
Założenia wstępne:
03 - umie w sposób pogłębiony analizować zjawiska
społeczne, formułować własne pytania badawcze i je
weryfikować.
04 - potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów w sferze zachowań
konsumenckich.
Efekty kształcenia:
Student:
01 - ma pogłębioną wiedzę o socjologii konsumpcji
obejmującą pojęcia, metody i koncepcje
02 - ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych
metod i technik prowadzenia badań socjologicznych
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
01 - 04: na podstawie prezentacji przygotowywanych przez studentów i przedstawianych na ćwiczeniach
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia :
Prezentacje
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
1.
2.
3.
ocena jakości prezentacji = 30%
ocena znajomości literatury = 40%
ocena merytorycznej zawartości prezentacji – 30%
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. Cebula, Michał Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury? Studia
Socjologiczne 2/2013
2. Cebula, Michał Konsumpcja Statusowa — Między Praktyczną Świadomością A Strategicznym Działaniem Kultura i Społeczeństwo 4/2013
3. Corrigan Peter The Sociology of Consumption. An Introduction. London, Thousend Oaks, New Delhi : SAGE Publications, 1997.
4. Douglas Mary W obronie zakupów. w: Sztompka Piotr i Bogunia-Borowska Małgorzata. Socjologia codzienności. Kraków : Znak, 2008, strony 334-356.
5. Duda, Aneta Strategie Oporu Konsumenckiego - Dezercja Z Rynku Czy Współpraca? Kultura i Społeczeństwo 4/2013
6. Ritzer George Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2001.
7. Zalega Tomasz Konsumpcja : determinanty, teorie, modele. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
Lektura uzupełniająca:
1. Giza-Poleszczuk Anna. 2005. Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego., 2005.
2. Morawski Witold. 2001. "Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
3. "Zakaz handlu w niedzielę?", CBOS, Komunikat z badań 28.09.2016
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
50 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
-
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol efektu
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
01
Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia,
metody i koncepcje
K2_AW03
02
Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych metod i technik prowadzenia badań
socjologicznych
K2_AW07
03
Student umie w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne, formułować własne pytania
badawcze i je weryfikować
K2_AU06
04
Student potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów w sferze zachowań konsumenckich.
K2_AK06
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS:
Uczestnictwo w ćwiczeniach
15h - 0,6 ECTS
Konsultacje
5h - 0,2 ECTS
Przygotowanie prezentacji
10h - 0,4 ECTS
Przygotowanie do zaliczenia
20 h - 0,8 ECTS
Razem:
50h
2 ECTS
Download