Umiejętności akademickie

advertisement
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
2016/2017
kierunkowy
Numer katalogowy:
Umiejętności akademickie
Nazwa przedmiotu:
ECTS
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:
Academic skills
Kierunek studiów:
Socjologia
Koordynator przedmiotu:
dr Emilia Paprzycka
Prowadzący zajęcia:
dr Wojciech Połeć
Jednostka realizująca:
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany:
Wydział Nauk Społecznych
Status przedmiotu:
a) przedmiot kierunkowy
Cykl dydaktyczny:
Założenia i cele przedmiotu:
semestr zimowy
b) stopień I
rok I
c)
2
niestacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
Głównym założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w arkana wiedzy niezbędnej do efektywnego studiowania i
zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze studiowaniem, to znaczy pozyskiwaniem, segregowaniem i
zapamiętywaniem wiedzy oraz tworzeniem różnorodnych tekstów naukowych. Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji
studentów z zakresu czytania tekstów naukowych (analizy i syntezy tekstów naukowych), przygotowania tekstu naukowego pod
względem formalnym (struktura tekstu, formatowanie), pisania prostych form opracowań naukowych (teksty analityczne, eseje
naukowe, opisywanie pojęć naukowych). Celem przedmiotu jest także przygotowanie studentów do dyskusji nad i z tekstami
naukowymi – argumentacja, kontrargumentacja, porównywanie, abstrahowanie, dyskusja z różnymi koncepcjami. Przedmiot
wprowadza także w problematykę efektywnego uczenia się, poszukiwania i zarządzania informacją oraz tworzenia prezentacji
multimedialnych na podstawie tekstów naukowych. W ramach przedmiotu studenci nabywają kompetencje praktyczne w
zakresie umiejętności akademickich niezbędnych na studiach wyższych, uczą się zarządzania czasem, planowania pracy
zarówno indywidualnie jak i zespołowo oraz ćwiczą umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.
Formy dydaktyczne, liczba godzin:
ćwiczenia audytoryjne;
Metody dydaktyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
liczba godzin
10
analiza i interpretacja tekstów źródłowych,
dyskusje, rozwiązywanie problemów,
prezentacje multimedialne
debata oksfordzka
prace pisemne (esej, recenzja tekstu naukowego)
konsultacje
Pełny opis przedmiotu:
Tematyka ćwiczeń:
1. Techniki efektywnej pracy z tekstem naukowym w zakresie zarządzania informacjami (analiza i synteza tekstów naukowych,
analiza krytyczna, mapowanie, analiza raportów z badań).
2. Przygotowanie wypowiedzi ustnych w oparciu o teksty naukowe, zasady dyskusji naukowej, dyskusja z tekstem naukowym
(praca indywidualna i zespołowa).
3. Metody wyszukiwania informacji naukowych - korzystanie ze źródeł w tym internetowych, nowe formy wyszukiwania
źródeł, korzystanie z internetowych zasobów bibliotecznych, problematyka własności intelektualnej).
4. Metody konstruowania tekstu naukowego pod względem formalnym (wymagania formalne tekstu - przypisy, odsyłacze,
bibliografia, metody konstruowania tekstu naukowego – struktura tekstu naukowego)..
5. Wystąpienia publiczne – techniki prezentacji. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
-
Założenia wstępne:
Student:
Efekty kształcenia:
01 – ma wiedzę o normach i zasadach pracy socjologa.
02 - potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł,
zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności akademickie.
03 - potrafi w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i
pracę pisemną dotyczącą zagadnień społecznych w języku polskim.
04 - rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej
wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje.
05 - umie współdziałać w zespole i przyjmować rożne role
społeczne.
01,02, 03- praca analityczna przygotowana wg. formalnych norm stawianych tekstom naukowym
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia :
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
03, 04,05 – prezentacja multimedialna przygotowana na podst. socjologicznych tekstów naukowych i wygłoszona przez
studentów pracujących w zespołach
Praca analityczna, prezentacja
1.
2.
ocena z prac cząstkowych - 70%
ocena prezentacji – 30%
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1.Apanowicz J (2000), Procesy poznania naukowego, [w:] Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia: WSA i B, s 22-28.
2. Beling A, 2010, Sztuka wystąpień publicznych, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2010
3.Połeć W., (2012) Zasady pisania prac naukowych [w:] M. Makowska (Red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR
4.Świderek K (2012) Źródła danych zastanych, [w:] M. Makowska (Red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Lektura uzupełniająca:
Duarte N., (2011) Prezentacja danych [w:] Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, s. 83-101
Lis A (2013), Praktyka wystąpień publicznych, Marketer, s. 78-84.
Lunden B., Rossel L, (2006), Techniki prezentacji. O sztuce przemawiania, inspirowania i przekonywania. Gdańsk str. 50-60
Wybrane teksty naukowe z czasopism socjologicznych:
Kultura i Społeczeństwo 2015, Studia Socjologiczne 2015, Folia Sociologica Acta Universitatis Lodziensis 2015
Bazy czasopism naukowych
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na
tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
50 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
0
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol efektu
01
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
Student ma ogólną wiedzę o normach i zasadach obowiązujących w pracy socjologa.
K1_W14
02
Student potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
profesjonalne.
K1_U07
03
Student potrafi w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną dotyczącą zagadnień
społecznych w języku polskim.
K1_U10
04
Student rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i
doskonalić swoje kompetencje.
K1_K01
Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację zamierzonych działań.
K1_K03
05
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS:
Uczestnictwo w ćwiczeniach
10h - 0,4 ECTS
Udział w konsultacjach
5h - 0,2 ECTS
Przygotowanie do ćwiczeń ( studiowanie literatury, przygotowanie prezentacji)
20h - 0,8 ECTS
Przygotowanie do pisemnych prac zaliczeniowych
15 h - 0,6 ECTS
Razem:
50h
2 ECTS
Download