Antropologia kultury

advertisement
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
2016/2017
Antropologia kultury
Nazwa przedmiotu:
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:
Anthropology of Culture
Kierunek studiów:
Socjologia
Koordynator przedmiotu:
dr Wojciech Połeć
Prowadzący zajęcia:
dr Wojciech Połeć
Jednostka realizująca:
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany:
Wydział Nauk Społecznych
Status przedmiotu:
a) przedmiot kierunkowy
semestr zimowy
Cykl dydaktyczny:
Założenia i cele przedmiotu:
Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Numer katalogowy:
podstawowe
b) stopień
I
rok
ECTS
I
3
c) niestacjonarne
Jęz. wykładowy: polski
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w założenia teoretyczne i badawcze antropologii kultury. Student
uzyskuje wiedzę na temat zróżnicowania kultur w czasie i przestrzeni poznając jednocześnie podstawowe problemy
związane z przemianami życia społecznego począwszy od tak zwanych kultur pierwotnych aż do problemów związanych
z globalizacją. Uzyskuje podstawową wiedzę o kulturze: sposobach jej rozumienia i możliwościach jej badania (co badać
i jak badać), jej wymiarach oraz wiedzę o obszarach oddziaływania kultury na życie społeczne.
wykład; liczba godzin 20;
Metody dydaktyczne:
wykład audytoryjny połączony z prezentacją slajdów, analiza wybranych badań terenowych (metoda jakościowa), case
study, konsultacje
Pełny opis przedmiotu:
Tematyka wykładów:
1.
Czym zajmuje się antropologia kultury? Zakres dyscypliny i przedmiot jej badań, antropologia wśród innych
nauk społecznych.
2.
Metody badawcze antropologii i jednostki używane w badaniu kultury.
3.
Podstawowe orientacje teoretyczne w antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, konfiguracjonizm,
psychokulturalizm).
4.
Podstawowe orientacje teoretyczne w antropologii (funkcjonalizm, strukturalizm) oraz różne współczesne
sposoby uprawiania antropologii.
5.
Gospodarka i sposoby adaptacji do środowiska naturalnego.
6.
Małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo.
7.
Organizacja i struktura społeczna.
8.
Język i myślenie o świecie.
9.
Magia i religia.
10. Etniczność i wielokulturowość.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
Brak
Założenia wstępne:
Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa oraz podstawowa wiedza o kulturze (jaką rolę w życiu społecznym
odgrywa kultura)
Efekty kształcenia:
Student:
01 – posiada podstawową wiedzę merytoryczną o funkcjonowaniu społeczeństwa i o miejscu i roli jednostki w
społeczeństwie
02 – posiada podstawową wiedzę merytoryczną o mechanizmach kształtowania kultury oraz oddziaływania kultury na
jednostki i grupy społeczne
03 – posiada wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturowych w ramach których zachodzi komunikacja
międzyludzka oraz o zmianach w nich zachodzących
04 - potrafi analizować związki pomiędzy instytucjami kultury a ludzkimi zachowaniami (na podstawowym poziomie)
05 – umie analizować relacje i oddziaływanie poszczególnych instytucji kulturowych na siebie (na podstawowym
poziomie merytorycznym)
06 - potrafi zdobywać i aktualizować wiedzę o innych kulturach
07 – dostrzega korzyści płynące ze stosowania analizy instytucji kulturowych w badaniach socjologicznych
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
efekty 01, 02, 03 – egzamin pisemny w formie testu (część pierwsza)
efekty 04, 05, 06, 07 – część druga egzaminu – pytania otwarte
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia :
Przechowywany przez koordynatora przedmiotu/prowadzącego przedmiot egzamin pisemny złożony z 2 części, wraz
z pytaniami i uzyskaną oceną
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową:
test egzaminacyjny złożony z dwóch części: część pierwsza (testowa) sprawdzająca znajomość podstawowych
pojęć z dziedziny, część druga – pytania otwarte sprawdzająca rozumienie mechanizmów kształtowania kultury
i oddziaływania kultury i jej instytucji na jednostki i grupy społeczne
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. Nowicka Ewa, 2009, Świat człowieka – świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [dostępne również w ibuk.pl]
2. Barnard Alan, 2006, Antropologia, PIW, Warszawa.
3. Nowicka Ewa, Głowacka-Grajper Małgorzata. 2009 Świat człowieka Świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
Barley Nigel. 2000. Bezpieczny sport. Warszawa : Prószyński i s-ka, 2000.
Barley Nigiel. 1997. Niewinny Antropolog. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
Douglas Mary. 2007. Czystość i zmaza. [tłum.] Bucholc Marta. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007.
Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa i Połeć Wojciech. 2013. Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich. Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
Humphrey Caroline. 2010. Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie. [tłum.] Halemba Agnieszka. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki,
2010.
Kempny Marian, Ewa Nowicka, 2005, Badanie kultury Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Kempny Marian, Ewa Nowicka, 2004, Badanie kultury Elementy teorii antropologicznej Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Rabinow Paul. 2010. Refleksje na temat badań terenowych w Maroku. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewicki
Szczecińska-Musielak Ewa i Połeć Wojciech. 2013. Obrzędy przejścia. Badania terenowe jako forma kształcenia antropologów. [red.] Bossak-Herbst Barbara, GłowackaGrajper Małgorzata i Kowalski Michał. Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla profesor Ewy Nowickiej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2013, strony 112-130.
Turner Victor. 2005. Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. [tłum.] Usakiewicz Wojciech. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2005.
UWAGI:
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na
tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
75 h
1.6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
0
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04
05
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę merytoryczną o funkcjonowaniu społeczeństwa i o miejscu i
roli jednostki w społeczeństwie
Student posiada podstawową wiedzę merytoryczną o mechanizmach kształtowania kultury oraz
oddziaływania kultury na jednostki i grupy społeczne
Student posiada wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturowych w ramach których
zachodzi komunikacja międzyludzka oraz o zmianach w nich zachodzących
Student potrafi analizować związki pomiędzy instytucjami kultury a ludzkimi zachowaniami (na
podstawowym poziomie)
Student umie analizować relacje i oddziaływanie poszczególnych instytucji kulturowych na siebie
(na podstawowym poziomie merytorycznym)
06
Student potrafi zdobywać i aktualizować wiedzę o innych kulturach
07
Student dostrzega korzyści płynące ze stosowania analizy instytucji kulturowych w badaniach
socjologicznych
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K1_ W04
K1_W04, K1_W05
K1_W06
K1_U02, K1_U13
K1_U08, K1_U10
K1_K01
K1_K07
Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS
Udział w wykładach
Konsultacje
Przygotowanie do egzaminu
Razem:
30 h – 1,2 ECTS
10 h – 0,4 ECTS
35 h – 1,4 ECTS
75 h - 3 ECTS
Download