Antropologia kulturowa

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Antropologia kulturowa
Poziom kształcenia: studia I stopnia, niestacjonarne
Socjologia, rok studiów: 1; semestr: 1
Forma zajęć: konwersatorium
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr Mieczysław Marciniak
I. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. WIEDZA:
Studenci w sposób bardziej systematyczny niż oferuje to wiedza potoczna poznają różnorodność
form życia społecznego i kultur. Poznają też podstawową charakterystykę głównych orientacji
teoretycznych antropologii kulturowej oraz właściwe antropologii metody prac terenowych i
budowania teorii. Opanowują pojęcia i kategorie wypracowane przez antropologów a
wykorzystywane powszechnie w naukach społecznych.
2. UMIEJĘTNOŚCI:
Umiejętność rozumienia i wyjaśniania różnorodności kultur. Umiejętność wykorzystania
międzykulturowego porównania do relatywizacji instytucji społecznych. Umiejętność
wykorzystywania dyskursów antropologii i ich kategorii jako bazy analitycznej własnego
społeczeństwa.
3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
Wykraczania poza ramy myślowe własnej kultury. Postawa otwartości i tolerancji przy jednoczesnej
świadomości problemu granic kulturowego relatywizmu.
II. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klasyczne i współczesne ujęcie ewolucji kulturowej
Dyfuzjonizm i znaczenie dyfuzji dla kultury.
Funkcjonalizm i jego odmiany.
Standardy badań terenowych.
Koncepcje wzoru kultury.
Psychokulturalizm.
Relatywizm językowy, antropologia kognitywna i etnonauka.
Antropologia strukturalna.
Struktura i działanie w ujęciu M. Douglas
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gry społeczne – dzianie symboliczne w społeczeństwie.
Koncepcja „opisu gęstego” wobec innych nurtów antropologii.
Antropologia kulturowa jako forma „narracji”.
Systemy pokrewieństwa, małżeństwo i rodzina
Magia i „myślenie magiczne”
Wymiana i ekonomia
III. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Aktywność w czasie konwersatorium oraz egzamin pisemny.
LITERATURA:
Obowiązkowa
Świat człowieka - świat kultury: antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M.
Głowacka-Grajpet, WN PWN, 2007
Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, WN PWN, 2003.
A.Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, 2004
Uzupełniająca:
A. Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej: rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, PWN, 1990
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004; rozdz. Horyzonty antropologii społecznej
W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998
10% zajęć studencki opracowują samodzielnie, zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia
Download