ANTROPOLOGIA I HERMENEUTYKA 25

advertisement
Dariusz Radziechowski
Teologia kultury integralnej
Antropologiczne studium myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II
SPIS TREŚCI
WSTĘP
WPROWADZENIE
9
17
CZĘŚĆ I
Rozdział I
ANTROPOLOGIA I HERMENEUTYKA
1.1. Antropologia teologiczna
1.1.1. Wstęp do antropologii teologicznej
Holizm antropologii
Antropologia biblijna
Pojęcie, cechy i zagadnienia antropologii teologicznej
Signum temporis antropologii teologicznej
Metoda antropologii chrześcijańskiej - teologicznej
Wymiary chrześcijańskiej antropologii
1.1.2. Antropologia adekwatna - integralna
Filozoficzne założenia antropologii Karola Wojtyły
Antropologia adekwatna
Metoda antropologii adekwatnej
Antropologia integralna
1.2. Hermeneutyka
1.2.1. Rudymenty hermeneutyczne
Pojęcie hermeneutyki
Dzieje hermeneutyki
Hermeneutyka biblijna
Hermeneutyka
filozoficzna
Teologia hermeneutyczna
1.2.2. Hermeneutyka w antropologii teologicznej
Postulat hermeneutycznej pozytywnej teorii człowieka
25
26
27
27
29
31
32
35
37
39
39
42
45
46
50
51
51
52
53
55
57
60
60
384
Spis treści
Hermeneutyka jako część metody i wymiar samej
antropologii chrześcijańskiej
Hermeneuta i antropolog (teologiczny)
Formacyjny wymiar hermeneutyki
61
62
63
Rozdział II
INTEGRALNE OKREŚLENIE KULTURY
65
2.1. Kultura
66
2.1.1. Pojęcie kultury
67
Kultura a cywilizacja - wyjaśnienia semantyczno-etymologiczne
67
Klasyczny i antropologiczny wymiar kultury
71
Typologia definicji kultury
72
Modele kulturowe
73
2.1.2. Filozofia kultury
75
Filozofia kultury jako autonomiczna nauka
75
Fenomenologiczno-ontologiczny i antropologiczno-aksjologiczny
wymiar kultury
76
Genetyczne przyczyny kultury
11
Formy kultury
11
Różność filozoficznych koncepcji kultury
79
2.1.3. Kultura - natura
80
Pojęcie natury
80
Filozoficzne stanowiska kultura - natura
81
Kultura - natura jako „tworzenie" - „rodzenie"
82
Kultura jako przetwarzanie [doskonalenie] natury
84
Pokantowska kultura i natura
86
Kultura «drugą naturą» człowieka
88
2.1.4. Socjologia kultury
89
Rudymenty socjologii kultury
89
Kultura a społeczeństwo
90
Kultura jako komunikacja - środki społecznego
przekazu a kultura
92
Polityka kulturalna
94
2.2. Teologia kultury
95
2.2.1. Pojęcie, przedmiot i metoda
96
Pojęcie teologii kultury
96
Przedmiot teologii kultury
97
Katolicka teologia kultury w syntezie tez
98
Metoda teologii kultury
98
Spis treści
2,2.2. Postulat integralnej teologii kultury
Conscientisation culturelle
Kultura w optyce Vaticanum Secundum
Paweł VI - «cywilizacja miłości»
Jan Paweł II - «cywilizacja miłości»
i Papieska Rada do spraw Kultury
Formacja do [teologii] kultury integralnej
Kultura duchowa i materialna [?]
Współdźwięk integralności teologii kultury i antropologii
385
99
99
101
103
104
107
109
110
CZĘŚĆ II
Rozdział III
CZŁOWIEK I KULTURA
3.1. Historia zbawienia
3.1.1. Imago Dei w dziele stworzenia i odkupienia
Pytanie o „początek"
Wyjątkowość człowieka we wszechświecie
Hermeneutyka imago
Imago Dei - człowiek jako obraz i podobieństwo Boga
Poznanie, rozum, wolna wola
Otwartość, miłość, dar, komunia
Ciało, płeć, rodzicielstwo
Relacja człowieka do świata: tworzenie kultury
i szacunek dla natury (przyrody)
Imago Dei a grzech
Eschatologiczny dynamizm imago Dei
Granice analogii
3.1.2. Donum - odkupienie człowieka i kultury
przez Jezusa Chrystusa
Hermeneutyczna analiza donum
Chrystus Odkupiciel - Dar absolutny
Tajemnica człowieka - tajemnica Słowa Wcielonego
Chrystus Odkupicielem kultury
Pośrednictwo i współdziałanie kultury w dziele zbawienia
3.2. Człowiek podmiotem, przedmiotem i celem kultury
3.2.1. Homo artifex
Etymologiczna uwaga wstępna
Twórca a Stwórca
115
117
118
118
120
122
123
127
128
129
131
135
136
137
138
138
141
143
145
146
147
149
149
150
386
Spis treści
Czyn, działanie i dzianie się
152
Osoba jako podmiot i przedmiot działania
153
Motywy ludzkiej twórczości kulturalnej
154
Człowiek twórcą kultury [działanie transitens oraz intransitens] .... 155
Człowiek dziełem kultury
157
Tworzyć to dawać
157
Ludzkie transcendowanie ku prawdzie jako wyraz twórczości
159
Kultura jako praca
160
Tworzenie jako wyraz nieśmiertelności
162
Twórca - artysta
163
Tworzenie dzieł sztuki
165
Tworzenie jako świadectwo i apostolstwo
167
3.2.2. Prymat „być" nad „mieć"
168
Teleologiczność kultury
168
„Być" - „mieć"
169
Wychowanie w rodzinie
170
Wykształcenie - rola uniwersytetu
173
Pedagogika «być»
175
3.3. Między uniwersalizmem a partykularyzmem
178
3.3.1. Jedność kultury i wielość kultur
180
Dylemat relatywizmu oraz uniwersalizmu kulturowego
180
Jedność w różnorodności
181
„Odmienność" i swoistość „innego" [„Innego"]
183
Globalizacja kultur
184
Wołanie o jedność, o pozytywną integrację kultur
186
Dialog ekumeniczny i międzyreligijny
188
3.3.2. Kultura narodowa
189
Naród i jego kultura
189
Tożsamość kulturowa - narodowa
192
Kościół a kultura narodowa
195
Prawa narodów prawami człowieka
196
Niewłaściwe interpretacje kultury narodowej
197
Patriotyzm
199
Rozdział IV
WIARA I KULTURA
4.1. Religia a kultura
4.1.1. Modele relacji
Rys historyczny relacji religia - kultura
201
204
206
206
Spis treści
Modelowe relacje religii i kultury
Model opozycji
Model personalistyczny
4.1.2. Kultura religijna
Określenie kultury religijnej
Kultura religijna - religijność kulturalna
Kultura religijna w optyce Gaudium et spes
Tematyzacja i kod interpretacyjny
4.2. Kościół a kultura
4.2.1. Ewangelizacja kultury i inkulturacja wiary
Ewangelia i człowiek
Ewangelia a kultura
Ewangelia i sztuka
Ewangelizacja a humanizacja
Kościół jako głosiciel Ewangelii
Ewangelizacja kultury
Nowa ewangelizacja kultury
Inkulturacja wiary
„Sponsa ornata monilibus suis"
4.2.2. Kultura moralna
Moralność: kultura moralna
Życie moralne jako wyraz najwyższej wrażliwości
Moralny imperatyw - sumienie
Odpowiedzialność ludzi kultury - nauki
Moralność a rozwój techniczny
387
207
207
209
211
211
212
212
214
215
218
218
220
221
223
223
225
228
229
231
232
232
234
235
237
238
CZĘŚĆ III
Rozdział V
KRYZYS KULTURY
5.1. Kultura naukowo-techniczna
5.1.1. Oderwanie rozumu od wiary
Spór o relację nauki i wiary
Klasyfikacja relacji nauki i wiary
Dwa skrzydła ludzkiego ducha -fides et ratio
Proces degradacji Logosu
Wokół rewolucji „cogito, ergo sum"
5.1.2. Funkcjonalne ujęcie nauki
Nauka to znaczy prawda
243
246
247
247
248
251
253
256
259
259
388
Spis treści
Ambiwalentność owoców nauki
Upadek „mitu nauki"
Nauka jako „scire propter uti"
Konsumizm
5.2. Kryzys prawdy
5.2.1. Niespójność - „wojny kulturowe"
Prawda, jej koherencja i ludzkie do niej dążenie
Prawda jako fundament kultury
„Wojny kulturowe"
Relatywizm i „anarchia rozumu"
Postmodernizm i neoliberalizm
5.2.2. Błąd antropologiczny
„Ekologia ludzka"
Iluzja „szczęśliwej" autonomii
Ufortyfikowani w zaprzeczonej wolności
Zaćmienie poczucia grzechu
Redukcjonistyczna antropologia
„Mysterium iniquitatis" i kultura śmierci
„Contra spem in spem credidit" (Rz 4, 18)
Rozdział VI
UWARUNKOWANIA ROZWOJU KULTURY
6.1. Warunki twórczości
6.1.1. Wolność
Spór o wolność
Wolność podstawą działania
Wolność badań naukowych
Prawda logiką wolności
Hermeneutyczne koło wolności: „ja" „ty" „Bóg"
Miłość wypełnieniem wolności
6.1.2. Współdziałanie, uniwersalność oraz służba człowiekowi
Współdziałanie i interdyscyplinarność
w imię człowieka integralnego
Uniwersalność - otwarcie na uniwersalizm
Służba człowiekowi integralnemu
6.2. Nowa hermeneutyka kultury
6.2.1. Symfonia prawdy
Czym jest „symfonia"? I dlaczego „symfonia"?
Eppur' si muove: rozwiązanie „mitu Galileusza" (1633-1992)
260
263
265
267
268
270
270
271
273
274
275
276
276
277
282
283
285
288
289
293
295
296
296
297
299
301
303
304
305
305
307
309
311
314
314
315
Spis treści
389
Walka z kryzysem pojęć
Współdźwięk etyki i techniki
6.2.2. Kultura życia
Ku „nowej kulturze życia"
Szczególna rola kobiet w odnowie kultury
Perspektywa eschatologiczna
320
322
324
324
325
326
ZAKOŃCZENIE
329
SOMMARIO
333
BIBLIOGRAFIA
335
Download