Zaproszenie

advertisement
III obrady Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Cóż po kulturze w czasach płynnej nowoczesności? Zaproszenie do dyskusji
nad przedmiotowymi i pojęciowymi wyznacznikami antropologii społeczno-kulturowej
Szanowni Państwo,
w imieniu Oddziału Łódzkiego i Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w III obradach Sekcji Metodologicznej PTL, które odbędą
się 9 czerwca 2015 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (sala nr 233,
godz.11-15) przy ulicy ul. Pomorskiej 149/153 w Łodzi.
W obliczu antropologizacji nauk humanistycznych i społecznych, czego skutkiem okazuje się dostrzegalna obecnie inflacja samego pojęcia „antropologia”, niezwykle istotne wydaje nam się podjęcie refleksji nad przedmiotowymi i pojęciowymi wyznacznikami antropologii społeczno-kulturowej. Zainicjowanie takiej dyskusji wydaje się tym bardziej pilne, że w
ramach dyscypliny mamy do czynienia z działaniami zmierzającymi do zastępowania – zdawałoby się fundamentalnego dla antropologii – pojęcia „kultury” innymi pojęciami. Jednakże
tendencjom tym towarzyszą praktyki przeciwstawne, charakteryzujące się argumentacją, wedle której bez pojęcia „kultury” nie sposób się obyć, jeśli chcemy zrozumieć działania aktorów społecznych.
Zapraszamy zatem Państwa do dyskusji nad zagadnieniem „kultury” – czy pojęcie to
stanowi jeszcze użyteczne narzędzie naukowe czy też zdezaktualizowało się poznawczo i
zamiast niego powinniśmy stosować inne kategorie. Kwestia ta dotyczy właściwie nas
wszystkich i wydaje się, że już sama wymiana indywidualnych doświadczeń oraz rozpoznań
dotyczących tego kiedy i do czego używamy pojęcia „kultury”, a w jakich sytuacjach i z jakich powodów staramy się go unikać, powinna okazać się niezwykle wartościowa. Stąd też
chcielibyśmy zaproponować Państwu do rozważenia następujące kwestie:
1) Do czego i w jakich kontekstach stosuję pojęcie „kultury”?
2) Kiedy i dlaczego staram się unikać używania pojęcia „kultury” w rozważaniach teoretycznych i w sytuacji prowadzenia badań terenowych?
3) Czy istnieją inne pojęcia, które z powodzeniem mogą zastąpić w antropologii społecznokulturowej pojęcie „kultury”? Jeśli tak, to co decyduje o ich większej operacjonalizacji?
Za punkt wyjścia planowanej dyskusji proponujemy przyjąć również zagadnienia i pytania zawarte w następujących tekstach:
1. Andrzej Zaporowski, Kultura w świetle amerykańskiej antropologii współczesności,
„Lud”, t. 97, 2013, s. 175-194.
2. Michał Mokrzan, W stronę retorycznej teorii kultury. O założeniach teoretycznometodologicznych antropologii retorycznej, „Lud”, t. 98, 2014, s. 113-136.
3. Renato Rosaldo, Ideology, Place, and People without Culture, “Culture Anthropology”, t. 3(1), 1988, s. 77-87.
Mamy nadzieję, że nasze spotkanie umożliwi nam interesującą debatę nad tymi zagadnieniami w kontekście Państwa inspiracji naukowych i prowadzonych przez Państwa badań.
Zarząd Sekcji Metodologicznej PTL
Download