notatki z antropologii - Antropologia

advertisement
notatki z antropologii.doc
(93 KB) Pobierz
ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Antropologia – bada różnice i różnorodności
Antropologia jako wiedza i nauka
1. Antropologia jako nauka
 Pytania
 Perspektywa
 Metody
2. Pytania antropologiczne:
 Ile jest sposobów bycia człowiekiem?
 Jakie są cechy wspólne typów ludzkich i sposobów ich życia?
 Dlaczego ludzie są różni?
 Jak e różnice dopasowują się do siebie?
 W jaki sposób jeden sposób bycia człowiekiem zamienia się w inny?
3. Dwa główne wymiary różnic:
a) wymiar chronologiczny: przeszłość versus teraźniejszość
b) wymiar fizyczno – behawioralny: ludzkie ciała versus rzeczy - początek XX wiekuantropologia nie jest dyscypliną samodzielną;
4. Tradycyjne subdyscypliny antropologii:

Antropologia fizyczna (biologiczna) – bada różnorodność w przeszłości i
teraźniejszości, włącznie z ich adaptacją fiz., charakterystykami grup czy „ras” oraz
ewolucją ludzkości
 Archeologia – bada różnorodność ludzkich zachowań w przeszłości na podstawie
śladów pozostawionych przez dawnych ludzi bądź społeczeństwo; poprzez dowody
empiryczne: artefakty, obiekty archeologiczne, ekofakty (rzeczy wytwarzane przez
człowieka)

Antropolingwistyka – bada różnorodność języka ludzkiego w przeszłości i
teraźniejszości oraz powiązań języka z grupami społecznymi, praktykami i
wartościami;
 Antropologia kultury – bada różnorodność ludzkich zachowań w teraźniejszości,
bada znaczenia nadawane przez ludzi, temu co robią oraz jak postrzegają to, co
robią inni ludzie;
5. Ewolucja zagadnień antropologicznych:
Alfred Reginald Radcliffe – Brown (1881 – 1955): „ antropologia to studia nad ludami
określonymi mianem prymitywnych lub zacofanych”
Edward Evan Evans – Pritchard (1902 – 1973): antropologia to nauka „ która głównie
poświęca się społeczeństwom pierwotnym”;
6. Rekonceptualizacja antropologii pod wpływem:
 Kolonializmu i postkolonializmu
 Ruchów narodowościowych i etnicznych
 Modernizacji i globalizacji
„Perspektywa antropologiczna” – pewny styl myślenia o przedmiocie swojego
zainteresowania
a) badania międzykulturowe (porównawcze)
 antropolodzy zajmują się wieloma typami kultur
 celem jest wiwisekcja (dotarcie do czegoś co jest wewnątrz) oczywistości
 kultura jako próba badawcza
 badania porównawcze zwracają uwagę na:
- cechy wspólne (uniwersalia)
- spektrum różnic międzykulturowych
7.
b) holizm
postulat: do każdej kultury należy podchodzić w sposób całościowy, a nie tylko pod kątem
jednej jej cechy; całość to system składający się z wielu wzajemnie powiązanych ze sobą
części.
c) relatywizm kulturowy
 różnice między kulturami są faktem
 dotyczą one sposobów postrzegania i wartościowania świata i reagowania nań;
 w różnych kulturach występują odmienne przekonania dotyczące tego, co dobre,
normalne, moralne, wartościowe;

zatem: kultury rozumiemy i oceniamy zgodnie z właściwymi tym kulturom
koncepcjami wartości.
Szok kulturowy – gwałtowna reakcja
Relatywizm kulturowy NIE OZNACZA:
 że „wszystko jest dopuszczalne”
 że wszystko jest dobre czy wartościowe
 że wszystko, w co wierzy się w danej kulturze jest prawdą
 że nie istnieje kulturowe uniwersalia
 że „wszystko jest względne”
 że nie można porównać kultur
Kultura przez wielkie „K”
Mathew Arnold uważa, że „ kultura to najlepsza część tego, co zostało pomyślane i powiedziane
na tym świecie”, kultura musi równoważyć „anarchię” ludzi prymitywnych.
1. Kultura jest uprawiana
 łac. Cultus – uprawa
 kultura to wszystkie cechy, które człowiek nabywa w procesie stawania się człowiekiem
w konkretnym społeczeństwie
 jest tyle definicji kultury, ilu jest antropologów kulturowych
2. Trzy sposoby określania kultury:
 kultura jako idee i przekonania
 kultura jako zbiór faktów (zachowań i wytworów)
 kultura jako zbiór przedmiotów materialnych
3. Edward Burnett Tylor (1883 – 1917): „kultura, względnie cywilizacje ujęte w najszerszym
sensie etnograficznym jest złożoną całością zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność,
prawa, obyczaje i wszystkie inne zdolności i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka
społeczeństwa.”
4. Właściwości kultury:
 uczenie się
- kultura nie tkwi w genach, nikt nie rodzi się z kulturą
- kultura znajduje się „na zewnątrz” jednostek
- początkowo nie wiemy, że uczestniczymy w kulturze
- uczenie się kultury to enkulturacja
- nabywanie kultury polega na „ponownym” jej wynalezieniu zgodnie z udzielonymi
wskazówkami
C. Geertz – kultura jest czymś koniecznym bowiem ludzie są „niekompletnymi” czy też
niedokończonymi zwierzętami, które uzupełniają swe braki i niedoróbki poprzez kulturę –
i to nie kulturę w sensie ogólnym, lecz poprzez konkretne jej formy.
 Uwspólnienie
- kultura nie jest własnością żadnej jednostki, jest własnością społeczeństwa
- kultura składa ise z wielości „typów” i „stopni” uwspólnienia: pewne jednostki i podgrupy
społeczne znają i praktykują jedne elementy kultury, a owe znają i praktykują drugie;
Wzory dystrybucji kultury wg Niutona (1883 – 1953)
UNIWERSALIA
|
ALTERNATYWY (dotyczące wszystkich
elementów kultury)
|
SPECJALNOŚCI (praktykowana przez jedną grupę
przez inne)
|
WARIANTY (no wychowanie dzieci przez
rodziców)
Podtypy kultury:
- subkultura: grupa lub podzbiór w obrębie społeczeństwa wyróżniających się pewnymi
unikalnymi aspektami behawioru ( np. ubiór, język, wartości)
- kontrkultura: grupa lub podzbiór w obrębie społeczeństwa, który mniej lub bardziej
przyjmują zachowania, przekonania lub praktyki nie pasujące do głównego nurtu
społeczeństwa bądź w stosunku do niego opozycyjne

symboliczny charakter
- symbol: przedmiot, gest, dźwięk lub obraz, który „zastępuje” jakąś ideę czy pojęcie albo
przedmiot, coś co ma „znaczenie” zwłaszcza w przypadku gdy to znaczenie jest arbitralne
i konsekwencjonalne(czyli zależne od danej kultury);
 integralność
- funkcjonalizm: teoria i metoda przyjmująca, że cechy kulturowe można analizować pod
katem tego w jaki sposób przyczyniają się one do przetrwania jednostek ludzkich i
funkcjonowanie innych cech kulturowych oraz kultur jako całości;
Cztery obszary funkcjonalności kultury:
Ekonomika
pokrewieństwa
KULTURA
Polityka
system
religie

adaptacyjność
- ludzie przystosowują się do środowiska behawioralnego
- adaptacja behawioralna jest intencjonalna
- adaptacja behawioralna polega na transmisji
- mit doskonałej równowagi ekologicznej
 ruchliwość geograficzna i społeczna
5. Kultura jako praktyka
 C. Geertz „kultura najlepiej byłoby postrzegać nie jako zespół konkretnych wzorców
zachowania – zwyczajów, sposób użycia tradycji, grup określonych nawyków lecz jako
zestaw mechanizmów kontrolnych;
 Planów, wytycznych, zasad, instrukcji stosowanych w celu sterowania „zachowaniem”;
 Pierre Bourowe (1930 – 2002) zachowanie ludzkie bo wypadkowa predyspozycji i
strategii wytwarzanych w jednostce przez kulturę, a następnie reproduktywnych przez tę
jednostkę za pośrednictwem działań kompetentnych i usytuowanych w obrębie danej
kultury;
6. Jak badać kulturę?
Główne metody nauk społecznych:
 Badania sondażowe
 Wywiady
 Kwestionariusze
 Wtórna analiza danych
Każda z nich ma ograniczenia z punktu widzenia antropologicznego;
7. Badania terenowe – metoda polegająca na udaniu się do społeczeństwa, którego chcemy zbadać,
zamieszkaniu w jej obrębie przez dłuższy czas w celu zebrania danych z „pierwszej ręki”.
8. Obserwacja uczestnicząca – technika polegająca na uczestniczeniu w badanej kulturze na ile
tylko jest to możliwe, obejmuje ona:
 Naukę języka
 Pozyskanie informacji
 Rozmowy (wywiady), inne sposoby gromadzenia danych;
Antropologia i Inny
1. Jak reaguje się na Innego?
 Obojętność
 Lęk, wrogość
 Ocena i potępienie
 Chęć i próby wyeliminowania (podbój „konwersja”)
 Odrzucenie jako gorszego gatunku;
2. Przeszkody na drodze do antropologii:
 Etnocentryzm ( absolutna wiara w wyłączność prawdy i dobra własnej kultury)
 Ignorancja ( brak informacji na temat innych kultur lub niedostateczne czy jawnie
fałszywe informacje na ich temat);
3. „Monstrualne rasy” w świecie przednowoczesnym:
 Amazonki
 Andregyni?
 Antypodzie?
 Astromowie
 Cyklopy?
 Kynokefalowie
 Swobody ?
4. Nowożytne doświadczenia Innego:
 „wielkie wyprawy” i początki kolonizacji
 Wyprawy kupieckie do Chin i Indii
 Renesans
 Reformacja i wojny religijne
 Rewolucja naukowa
5. Wiek XX w stronę nauki:

Antropologowie jako klasyfikacja kultur, odpowiadała na pytania o charakterze
geograficznym i historycznym np. Jak doszła do powstania kultury j...
Plik z chomika:
she_is_dancing_in_the_dark
Inne pliki z tego folderu:

notatki z antropologii.doc (93 KB)
 antropologia.doc (181 KB)
Inne foldery tego chomika:
Diagnoza osób niepełnosprawnych
 Fenomenografia
 Filozofia
 Lunatykowanie - somnambulizm
 Nienormatywna seksualność

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download