Szczegółowe informacje

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska
MIASTO:
Toruń
STANOWISKO:
asystent
DZIEDZINA:
dziedzina nauk biologicznych - biologia,
DATA OGŁOSZENIA:
2014-04-10
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
2014-05-05
LINK DO STRONY:
http://www.umk.pl/oferty_pracy/?lang=pl&inst=24
SŁOWA KLUCZOWE:
antropologia fizyczna, biologia człowieka, antropologia
filogenetyczna, ewolucja człowieka, antropologia
historyczna, bioarcheologia, paleopatologia i
paleoepidemiologia, antropologia populacyjna,
antropologia morfologiczna, antropometria, osteologia,
ekologia człowieka, antropologia sądowa,
paleodemografia
OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
- tytuł zawodowy magistra biologii lub stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii
– antropologii fizycznej,
- dorobek naukowy w zakresie antropologii fizycznej, biologii człowieka, bioarcheologii oraz
paleopatologii udokumentowany publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych (z ISI
Master Journal List i listy ERIH) oraz wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach
naukowych,
- przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu antropologii
fizycznej, bioarcheologii, biologii i ekologii człowieka,
- predyspozycje oraz doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne,
- dorobek w popularyzacji uprawianej dyscypliny naukowej,
- znajomość klasycznych i nowatorskich metod badawczych stosowanych w antropologii
fizycznej, biologii człowieka i bioarcheologii,
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie badań naukowych,
- znajomość obsługi programów z pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), CSS Statistica,
Corel Draw,
- umiejętność pracy w zespole oraz dużą motywację do pracy naukowej.
Kandydat powinien ponadto wykazywać:
- wszechstronną ogólną wiedzę w ramach uprawianej dyscypliny, w zakresie biologii znajomość
mechanizmów ewolucji biologicznej, ekologii i genetyki,
- gruntowną znajomość anatomii, osteologii oraz ekologii i ewolucji człowieka,
- praktyczną znajomość języka obcego (angielskiego),
- duże zaangażowanie w samodzielną i zespołową działalność naukowo-badawczą,
- wysoki poziom kultury osobistej.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
- podanie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
- życiorys zawodowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat
uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i
inne kandydata)
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)
(formularz do pobrania)
- oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie
podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. , poz.926, z późn.
zm.) (formularz do pobrania)
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w
Toruniu, ul. Lwowska 1, pokój 127, w terminie do dnia 05.05.2014r. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do dnia 16.05.2014r.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2014r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty_pracy/formularze/
Download