Antropologia kultury - Wydział

advertisement
ANTROPOLOGIA KULTURY
Lp. Elementy składowe sylabusu
Opis
Antropologia kultury
l.
Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki prowadzącej
Wydział Polonistyki, Katedra Dramatu
2.
przedmiot
3.
Kod przedmiotu
4.
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia,
5.
WF.IP.wt/1/12a
polski
Grupa treści podstawowych
w ramach której przedmiot
jest
realizowany
Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
6.
Typ przedmiotu
WoT (licencjat), rok I, semestr 1 i 2
7.
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
Dr hab., prof. UJ Dariusz Kosiński
8.
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
9.
egzaminującej bądź
udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy
nie
jest nim osoba prowadząca
dany
Jw.
przedmiot
10.
Formuła przedmiotu
Wykład
11.
Wymagania wstępne
12.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
13.
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
14.
Czy podstawa obliczenia
średniej ważonej?
15.
Założenia i cele przedmiotu
16.
Metody dydaktyczne
Ogólna wiedza o kulturze na poziomie szkoły średniej
60 godzin wykładów
6
tak
wykład z antropologii kultury ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami i problemami z tego zakresu, stanowiącymi kontekst dla sztuki teatru, a
także wprowadzenie zagadnień związanych z szeroko (szerzej niż w tradycyjnej
kulturze Zachodu) rozumianym światem przedstawień, dramatyzacji i widowisk
kulturowych.
Wykład w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Regularne cotygodniowe konsultacje dla studentów, w razie potrzeby także
konsultacje indywidualne dla studentów, którzy przygotowują na zaliczenie pracę
roczną
17.
18.
Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie kursu możliwe jest w formach (do wyboru):
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
a) egzamin ustny – wypowiedź na dwa wybrane i ustalone z prowadzącym
zaliczenia z przedmiotu, a
tematy spośród omówionych w trakcie wykładów wraz z poszerzeniem o
także formę i warunki
zaproponowaną literaturę;
zaliczenia poszczególnych
b) praca pisemna – analiza i interpretacja wybranego typu przedstawień
form zajęć wchodzących w
kulturowych z zastosowaniem wiedzy i metodologii będącej przedmiotem
zakres danego przedmiotu
wykładów oraz przeczytanej literatury przedmiotu.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji
Wykład istniejący w ramach studiów na kierunku wiedza o teatrze z powodów
oczywistych koncentrować się będzie na zjawiskach, pojęciach i koncepcjach
odnoszących się do świata przedstawień, co sprawia, że w swojej zasadniczej części
poświęcony będzie tematyce dającej się określić jako „antropologia dramaturgii
kultury” lub jako „antropologia przedstawień kulturowych”. Oprócz podstawowych
zagadnień związanych z antropologią kultury, studenci zostaną w trakcie wykładów
zapoznani z kulturowymi fundamentami podstawowych terminów takich jak
przedstawienie, widowisko, performans, dramatyzacja, dramat, teatr,
najważniejszymi kulturowymi „wymiarami” świata przedstawień (czas, przestrzeń,
realność, cielesność, materialność, płeć) oraz ich głównymi odmianami i gatunkami
(rytuał, ofiara, misterium, zabawa, ceremonia, święto, manifestacja, rywalizacja).
Szczególna uwaga zostanie poświęcona antropologicznym aspektom aktorstwa
rozumianego szeroko jako ogół sposobów ucieleśniania i materializacji poprzez
działanie przedstawieniowe (opętanie, wcielenie, ciało muzyczne, gra dramatyczna,
maska, makijaż i kostium, przedmiot animowany).
W trakcie poszczególnych wykładów przedstawione zostaną najważniejsze teorie i
koncepcje interpretacyjne powstałe na gruncie antropologii lub na pograniczu
antropologii i innych nauk, a odnoszące się do sfery dramatycznych i
przedstawieniowych działań ludzkich (m.in. teorie A. van Gennepa, V. Turnera, Z.
Raszewskiego. J. Huizingi, R. Callilois, M. Maussa, R. Girarda, C. Geertza, E.
Barby, R. Schechnera, Ph. Zarillego). Przedmiotem zainteresowań będą także
praktyki i poszukiwania teatralne i performatywne, posiadające wyraziste aspekty
antropologiczne (A. Artaud, M. Limanowski, J. Grotowski, E. Barba). Materiał
ilustrujący poszczególne wykłady i służący do przykładowych analiz pochodził
będzie z praktyk różnych kultur i czasów, tak by przedstawiane propozycje były w
jak największym stopniu uniezależnione od uwarunkowań dominującej, zachodniej
perspektywy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards