Nazwa przedmiotu

advertisement
Nazwa przedmiotu
socjologia
Kod ECTS
Semestr `
Wydział: Ekonomii i Stosunków Międzynarowoych,
Finansów, Towaroznawstwa, Zarządzania
Osoby prowadzące zajęcia:
Prof. dr hab. Anna Karwińska
System studiów:
Status
Forma
Ilość godzin dydaktycznych
przedmiotu
zaliczenia
Wykłady
Ćwiczenia
ogólnoakademicki Debata
12 – stacjonarne
zaliczeniowa lub 8 -niestacjonarne
projekt pisemny
Język wykładowy
polski
Założenia i cele przedmiotu (w tym spodziewane efekty i kompetencje, którymi powinien
się wykazać student po realizacji przedmiotu)
Celem przedmiotu jest dostarczenie doktorantom wiedzy na temat najważniejszych
dylematów podejmowanych przez współczesną socjologię. W zakresie kompetencji chodzi o
ukształtowanie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych. W zakresie
umiejętności celem zajęć jest wyrobienie umiejętności postrzegania społecznego wymiaru zjawisk i
procesów gospodarczych, politycznych i kulturowych
Treści programowe wykładu (w przypadku przedmiotów obowiązkowych z mocy
rozporządzenia – dostosowanie do treści standardów; maksymalnie 15 tematów)
Perspektywa socjologiczna w ujmowaniu zjawisk i procesów; założenia dotyczące badanej rzeczywistości.
Uwarunkowania prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa – podstawowe mechanizmy zapewniające ład
społeczny.
Społeczne funkcje kultury
Współczesne dylematy społeczne.
Wymiary funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej, gospodarczej, politycznej.
Dawne i nowe zjawiska nierówności społecznej
Treści programowe ćwiczeń (maksymalnie 15 tematów)
Przedmioty poprzedzające
Metody dydaktyczne
Wykład audytoryjny, dyskusja
Literatura (podstawowa, uzupełniająca) ewentualnie inne źródła
Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, red. A. Karwińska, PWN, Warszawa 2007. Pacholski M.,
Słaboń A.,
Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
Uzupełniająca:
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa 2003
Kryteria oceny
Stopień posiadanej wiedzy w zakresie pojęć i koncepcji socjologicznych, w tym zwłaszcza
odnoszących się do funkcjonowania społeczeństwa oraz uwarunkowaniach i przebiegach procesów
społecznych.
Umiejętność dostrzegania powiązań miedzy zjawiskami, umiejętność diagnozowania stan zjawisk i
procesów społecznych, wskazania ich
uwarunkowań oraz nakreślania typowego scenariusza ich przebiegu
Kompetencje z zakresie stosowania perspektywy socjologicznej do analiz zjawisk zachodzących w
rzeczywistości społ. Gospodarczej, politycznej
Zasady zaliczenia/egzaminu
Przygotowanie materiałów na dyskusje zaliczeniową i aktywne uczestnictwo w tej dyskusji.
Alternatywnie przygotowanie projektu
Przykładowe tematy lub pytania zaliczenia/egzaminu
Dyskusja na temat pojęć: sprawiedliwość społeczna, kapitał społeczny, społeczeństwo dobrze
funkcjonujące
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards