Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Nauka

advertisement
Lp.
1.
2.
Opis
Nauka o informacji
Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
10.
Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Kod przedmiotu
Język wykładowy
Grupa treści kształcenia,
w ramach której przedmiot jest
realizowany
Typ przedmiotu
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nią osoba prowadząca dany
przedmiot
Metody dydaktyczne
11.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające:
1. Teoria i organizacja bibliografii
2. Wstęp do klasyfikacji piśmiennictwa i JIW
3. Źródła informacji
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
Liczba godzin zajęć
Dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Założenie i cele przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu
Treści merytoryczne przedmiotu
polski
- grupa treści podstawowych
-obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku
Rok II sem. 4 i rok III sem. 5 studiów licencjackich
Prof. UWr. dr hab. Marta Skalska-Zlat, dr Małgorzata
Góralska, dr Elżbieta Herden
Prof. UWr. dr hab. Marta Skalska-Zlat, dr Małgorzata
Góralska, dr Elżbieta Herden
Wykład, 1 godz. tygodniowo, 30 tygodni (2 semestry)
Student powinien znać podstawę praktyki klasyfikacyjnej w
bibliografii, bibliotekarstwie i informacji naukowej,
terminologię, przedmiot i zadania bibliografii jako
dyscypliny wprowadzającej w świat kultury informacji.
30 godzin
4 pkt.
Student jest świadomy kulturalnych, etycznych,
ekonomicznych, prawnych, politycznych, społecznych
aspektów wykorzystania informacji przez użytkowników
indywidualnych i zbiorowych w wymiarze lokalnym,
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Rozumie
podstawowe pojęcia nauki o informacji, jej reguły i zakres.
Zna kierunki rozwoju informacji i technologii informacyjnej
oraz ich znaczenie w świadczeniu usług i zaspakajaniu
potrzeb użytkowników.
Egzamin po 5 semestrze III roku studiów licencjackich.
W zakres egzaminu oprócz treści wykładów wchodzą też
treści przedmiotów: Heurystyka informacyjna, Organizacja
działalności informacyjnej, Opracowanie rzeczowe II,
Opracowanie rzeczowe III, wybrane treści przedmiotu
Źródła informacji i znajomość lektur.
Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu
zaliczeń z w/w przedmiotów.
INFORMACJA z punktu widzenia treści, form przekazu,
jako obiekt badań w poszczególnych dyscyplinach i
samodzielny problem badawczy. INFORMACJA
NAUKOWA jako wynik procesu badawczego; procesy
tworzenia, przekazywania i wykorzystywania informacji w
nauce.
NAUKA O INFORMACJI w świecie i w Polsce; zarys
rozwoju (podstawowe problemy, instytucje, teoretycy i
praktycy); terminologia; pole badawcze; związki z innymi
dyscyplinami; metodologia.
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA; wpływ nauki i
techniki na rozwój usług informacyjnych; rynek usług
informacyjnych /światowe i krajowe centra informacji/;
sieci i narzędzia wyszukiwania informacji; strategie
wyszukiwania informacji; dostępność informacji;
kompetencje informacyjne; użytkownicy informacji i
badanie ich potrzeb.
17.
Wykaz literatury podstawowej
o
Batorowska H., Czubała B., Wybrane zagadnienia
nauki o informacji i technologii informacyjnej.
Kraków 1996 (kolejne wydania:1997, 1998, 2000)
o
Biblioteki w społeczeństwie demokratycznym.
Forum czytelnicze VII. Warszawa 2000 (tu m.in.: T.
Goban-Klas, Społeczeństwo informacyjne - nadzieje
i obawy)
o
Dembowska M., Dokumentacja i informacja
naukowa. Zarys problematyki i kierunki rozwoju.
Warszawa 1965
o
Informacja naukowa. Rozwój – metody –
organizacja. Pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa
2006
o
Kurek-Kokocińska S., Informacja. Zagadnienia
teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności
informacyjnej, Łódź 2004
o
Materska K., Informacja w organizacjach
społeczeństwa wiedzy. Warszawa 2007 (wybrane
fragmenty)
o
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy:
praca zbiorowa. Pod red. K. Materskiej, E. Chuchro,
B. Sosińskiej-Kalaty. Warszawa 2008 (s. 19 – 39,
41-57)
o
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Pod
red. M. Kocójowej. Kraków 2004 (następujące
numery artykułów: 7, 9, 12, 16, 19, 24, 28)
o
Sosińska-Kalata B., Modele organizacji wiedzy w
systemach wyszukiwania informacji o dokumentach.
Warszawa 1999 (wybrane fragmenty)
o
Studia z informacji naukowej i dyscyplin
pokrewnych. Katowice 2007 (s. 93-162)
o
Zarządzanie informacją w nauce. Katowice 2008
(s.17-56)
Download