Regulamin - zakażenia szpitalne.piel.stacj.

advertisement
Regulamin zajęć dydaktycznych z przedmiotu ZAKAŻENIA SZPITALNE
dla studentów kierunku Pielęgniarstwo (studia stacjonarne – licencjat)
1. Zajęcia rozpoczynają się i kończą punktualnie w godzinach podanych przez Dziekanat. Przed wejściem na
salę odzież zewnętrzną należy zostawić w szatni i włożyć czysty fartuch medyczny. Podczas zajęć należy
spiąć lub związać długie włosy.
2. W ciągu całego okresu zajęć Słuchacze zajmują stałe miejsca numerowane kolejno wg listy. Każdemu
miejscu odpowiada mikroskop o tym numerze, który należy wpisać do zeszytu ćwiczeniowego.
3. Szkło i inne przybory przygotowane do ćwiczeń dla grupy sprawdza wyznaczony dyżurny, który po
zakończeniu ćwiczeń ponownie kontroluje ilość szkła, przyborów, preparatów itp.
4. Uszkodzone lub zniszczone wskutek niedbałości preparaty, szkło i inne przybory winny być odkupione i
zwrócone do Katedry przed zakończeniem semestru – w przeciwnym przypadku grupa nie może mieć
zaliczonych ćwiczeń. Cena jednego preparatu mikroskopowego wynosi 50 zł. W razie braku odpowiednich
preparatów w sprzedaży możliwe jest – po uzgodnieniu w Katedrze – odkupienie innych materiałów.
5. Słuchacze prowadzą zeszyt ćwiczeniowy gładki, format A5, co najmniej 60-kartkowy, którego pierwsza
strona służy jako książeczka zaliczeniowa, a także zeszyt do notatek. Rysunki i schematy w zeszycie należy
wykonywać ołówkiem lub kredkami. Nagrywanie wykładów, prelekcji oraz kserowanie materiałów
ćwiczeniowych jest niedozwolone /naruszenie praw autorskich/.
6. Słuchacze winni zapoznać się z tematyką kolejnego ćwiczenia ogłoszona w gablocie Katedry przed
rozpoczęciem zajęć oraz opanować odpowiedni materiał na podstawie wskazanego piśmiennictwa.
Znajomość materiału z ćwiczeń i zaleconych podręczników jest sprawdzana na dwóch ćwiczeniach
sprawdzających wiadomości oraz umiejętności praktyczne.
7. Warunkiem zaliczenia zajęć i dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest aktywny udział w zajęciach
przewidzianych planem studiów oraz co najmniej dostateczna znajomość materiału (uzyskane 50% punktów
+ 1 punkt z możliwych do osiągnięcia). Ocena zaliczająca jest uzależniona od punktów uzyskanych na
ćwiczeniach sprawdzających i na zaliczeniu końcowym.
8. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach możliwe jest – w miarę wolnych miejsc na sali – odrabianie
ćwiczeń tego samego dnia. Nieobecność na prelekcji jest równoznaczna z niezaliczeniem ćwiczeń.
W szczególnych przypadkach losowych dopuszczalna jest jednorazowa nieobecność na zajęciach.
9. Studentowi przysługuje prawo trzykrotnego przystępowania do ćwiczeń sprawdzających wiadomości
i zaliczenia końcowego.
10.Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na ćwiczenie sprawdzające wiadomości i zaliczenie końcowe jest
równoznaczne z utratą terminu. W przypadkach losowych student może ubiegać się o wyznaczenie nowego
terminu.
11. Na terenie Katedry należy utrzymywać porządek i czystość oraz zachować ciszę, palenie tytoniu jest
wzbronione. W trakcie trwania zajęć zabrania się spożywania posiłków.
12. W trakcie zajęć należy wyłączyć telefony komórkowe.
13.Wątpliwości nasuwające się w toku zajęć rozstrzyga Asystent prowadzący ćwiczenia, Asystent – opiekun
dydaktyczny przedmiotu (mgr Katarzyna Góralska), w razie potrzeby Kierownik Katedry .
14. Słuchacze zapoznają się z przedstawionym regulaminem i potwierdzają to podpisem.
Download