I_rok_SOCJOLOGIA_ LIC_warunki zaliczenia

advertisement
Socjologia studia I stopnia LICENCJAT
I rok Socjologii
Społeczne role socjologa (konwersatoria) – zaliczenie – dr Bogumiła Mateja-Jaworska
- Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona niobecność)
oraz przygotowanie w małej grupie ok. 15-minutowej prezentacji, która zostanie przedstawiona na ostatnich
zajęciach. Studenci zostaną podzieleni na 5 małych grup, z których każda otrzyma zadanie - problem dotyczący
jednej z 5 omawianych podczas zajęć społecznych ról socjologa (socjolog - badacz, pracownik działu HR,
pracownik działu marketingu/HR, działacz NGO, pracownik administracji samorządowej/państwowej). Kryteria
oceny prezentacji będą następujące:
- znalezienie aktualnych i interesujących danych w literaturze, raportach i w internecie
- prawidłowe zinterpreowanie i wykorzystanie danych
- poziom merytoryczny i oryginalność zaprezentowanego pomysłu/rozwiązania problemu
- estetyka prezentacji i sposób przedstawienia prezentacji.
Wprowadzenie do modułu: innowacje społeczne – dr Łukasz Rogowski
W grupach 3-4 osobowych wybieracie Państwo jedno z wymienionych poniżej pojęć i przygotowujecie jego graficzną
prezentację w formie posteru, chmury tagów, mapy myśli, prezentacji multimedialnej, aplikacji flashowej itd. Innowacyjne
formy mile widziane! Prezentacja powinna pokazywać znaczenie wybranego pojęcia oraz możliwe sposoby jego
badania/wykorzystania w socjologii. Należy oprzeć się na informacjach uzyskanych podczas zajęć, treściach dostępnych w
literaturze i/lub Internecie oraz własnych intuicjach i wyobraźni socjologicznej. Należy jednak ściśle wystrzegać się
bezpośredniego kopiowania myśli i materiałów stworzonych przez innych – mogą być one inspiracją do własnej pracy, ale
nie należy stosować zasady „CTRL+C CTRL+V” (w takim przypadku praca nie zostanie zaliczona). Wykorzystane materiały
należy podać w przypisach lub innych odnośnikach.
Prace w formie elektronicznej należy wysłać na adres mailowy [email protected] Prace w formie materialnej
należy dostarczyć na mój dyżur. Terminy zostaną podane później.
Kultura wizualna – dr Łukasz Rogowski
Przedmiot jest zaliczany dwuetapowo. Ocena końcowa jest średnią z dwóch ocen cząstkowych. Do zaliczenia konieczne jest
uzyskanie pozytywnej oceny z obu etapów.
Etap 1. Każdy ze studentów samodzielnie (indywidualnie) przygotowuje fotoblog, który ma być rezultatem „socjologicznej
obserwacji” i pokazywać życie społeczne – bądź jedno wybrane zjawisko, bądź szereg różnych. Fotoeseje powinny składać
się z min. 10 zdjęć, każde opatrzone min. 3-zdaniowym komentarzem. W pracach można wykorzystywać wyłącznie
materiały własnego autorstwa, nie ma możliwości wykorzystywania zdjęć/filmów znalezionych w Internecie lub autorstwa
innych osób. Forma prac jest dowolna i zależy od inwencji autorów. Przy ocenie zdecydowanie większa waga będzie
przywiązywana do zawartej w pracach myśli socjologicznej, niż do techniczno-formalnych aspektów zdjęć i filmów.
Przygotowane prace należy przesłać na adres mailowy wykładowcy min. tydzień przed terminem zaliczenia (szczegółowe
daty zostaną podane). Każdy dzień opóźnienia = ocena niżej.
Etap 2. Zaliczenie ustne, realizowane według spisu zagadnień przekazanych przez prowadzącego min. tydzień przed
terminem zaliczenia. Zagadnienia będą obejmowały wszystkie treści pojawiające się na zajęciach i zostaną podzielone na 3
bloki tematyczne (każdy z bloków będzie liczył ok. 10 zagadnień). Student/ka wybiera jeden blok tematyczny i przygotowuje
się do odpowiedzi na zawarte w nim zagadnienia. Podczas zaliczenia z danego bloku losowane są dwa zagadnienia. Przy
ocenie brana jest pod uwagę nie tylko znajomość tematyki, lecz również umiejętność jej indywidualnej interpretacji oraz
podawanie własnych, nieomawianych podczas zajęć przykładów zjawisk.
Wykorzystywane podczas zajęć prezentacje mają charakter poglądowy i raczej wyznaczają ogólną tematykę poszczególnych
wykładów, niż ją szczegółowo opisują. Do zaliczenia potrzebne są notatki własne studentów. Prezentacje mają również na
celu podawanie przykładów omawianych pojęć i zjawisk.
Procesy grupowe - dr Iwona Przybył
konwersatorium, I rok, socjologia I stopień, semestr zimowy
Warunki zaliczenia przedmiotu: (1-4)
1- obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności); brak
obecności na 50% i więcej zajęć (nawet usprawiedliwionych) skutkuje brakiem klasyfikacji z
przedmiotu; nie przewiduje się odrabiania/zaliczania nieobecności na dyżurach;
2- zaliczenie (pow. 51%) dwóch kolokwiów pisemnych obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu
podanej literatury;
3- przygotowanie do zajęć - brak przygotowania jest równoznaczny z nieobecnością na zajęciach;
wykładowca ma prawo do sprawdzania wiedzy studentów w formie wejściówki na początku każdych
zajęć.
4- aktywność podczas zajęć, zwłaszcza w trakcie pracy zespołowej.
Antropologia kulturowa (I rok I stopnia) - Dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
- test pisemny
Etyczne problemy profesji socjologa (I rok I stopnia)- dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
- przygotowanie referatu/prezentacji na ustalony z prowadzącą temat i zaprezentowanie go na
zajęciach – obowiązkowa praca w zespołach. Nie ma możliwości indywidualnego zaliczenia zajęć.
- obecność
- aktywność na zajęciach
Społeczne role socjologa (I rok I stopnia) – dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
- przygotowanie referatu/prezentacji na ustalony z prowadzącą temat i zaprezentowanie go na
zajęciach – obowiązkowa praca w zespołach. Nie ma możliwości indywidualnego zaliczenia zajęć.
- obecność
- aktywność na zajęciach
subkultury młodzieżowe: prof. Witold Wrzesień
poprawna odpowiedź(w formie pisemnej) na cztery lub pięć pytań kolokwium zaliczeniowego (a
dokładnie uzyskanie 50% punktów - które gwarantują ocenę dostateczną - z
maksymalnej liczby punktów
uzyskanych przez studenta, który osiągnął
najlepszy rezultat sprawdzianu. W przypadku szczególnie
niskiego poziomu
wiedzy studentów (maksymalny wynik poniżej 60%) nastąpi stosowna korekta proporcji
minimalnej liczby punktów oraz liczby punktów gwarantujących ocenę bardzo dobrą.
Relacje i związki uczuciowe – dr Iwona Przybył
wykład fakultatywny I rok I stopnia socjologia, I rok praca socjalna
Warunek zaliczenia: kolokwium z wiedzy i umiejętności w formie pisemnej (pytania otwarte) na
przedostatnich zajęciach w semestrze lub praca zaliczeniowa na podany przez wykładowcę temat.
Społeczna historia cywilizacji europejskiej - wykład fakultatywny – dr hab. Jezry Kaczmarek
zal. 20.01., popr. 03.02.
Download