SylabUZ - Oferta Dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego

advertisement
Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych - opis przedmiotu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu
Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych
Kod przedmiotu
07.2-WP-PEDT-EPZS-W_pNadGenTI2KV
Wydział
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek
Socjologia
Profil
ogólnoakademicki
Rodzaj studiów
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia
semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr
6
Liczba punktów ECTS do zdobycia
1
Typ przedmiotu
obieralny
Język nauczania
polski
Sylabus opracował
prof. dr hab. Leszek Jerzak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze
Wykład
Liczba godzin w tygodniu
Liczba godzin w semestrze
Liczba godzin w tygodniu
(stacjonarne)
(stacjonarne)
(niestacjonarne)
(niestacjonarne)
15
1
-
-
Forma zaliczenia
Zaliczenie Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z ewolucyjnymi podstawami zachowań społecznych zwierząt i ludzi (powstałych na drodze kulturowej i/lub dziedziczenia genetycznego). Wymagania wstępne
brak
Zakres tematyczny
1. Zachowanie społeczne jako cecha podlegająca doborowi naturalnemu i klasyfikacja zachowań społecznych
2. Dobór krewniaczy i rola pokrewieństwa genetycznego w ewolucji zachowań społecznych
3. Koncepcja samolubnego genu
4. Altruzim – czy pomoc altruistyczna jest bezinteresowna? 5. Ewolucyjne znaczenie zachowań i form seksualnych 6. Strategie ewolucyjne i ich odzwierciedlenie w kulturze ludzkiej 7. interpretacja zachowań ludzi i zwierząt
Metody kształcenia
Wykład konwencjonalny, dyskusja
Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Symbole efektów
Posiada wiedzę o najnowszych tendencjach w wybranych obszarach różnych dyscyplin nauki (innych niż
Metody weryfikacji
Forma zajęć
K_W07
praca pisemna
Wykład
K_U01
praca pisemna
Wykład
K_K02
dyskusja
Wykład
dyscyplina kierunkowa) zapozna się z podstawowymi zasadami ewolucyjnymi jakie rządzą światem
zwierzęcym i ludzkimi zachowaniami w różnych aspektach
Dysponuje umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, z
zastosowaniem krytycznej analizy jej skuteczności i przydatności pozna podstawy ludzkich zachowań z
punktu widzenia biologii i ewolucji w kontekście kultury i norm społecznych
Rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne stanowiska, gotowość do weryfikacji swojego
stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji
Warunki zaliczenia
Forma zaliczenia wykładu
Uwagi
Zaliczenie na ocenę
nie
Esej
Forma zgodna z wymogami podanymi przez prowadzącego
Zasady uzyskania zaliczenia
Zaliczenie eseju, uczestnictwo w dyskusji
Ocena końcowa z przedmiotu = zaliczenie z wykładu
Obciążenie pracą
Obciążenie pracą
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
(w godz.)
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
25
-
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy
5
-
Łącznie
30
-
Punkty ECTS
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego
1
-
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego
0
-
Łącznie
1
-
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Literatura podstawowa
1. E.O.Wilson 2000. Socjobiologia. Zysk i S-ka, Poznań. 2. E.O.Wilson 1991. Moralność genu. Od socjobiologii do socjologii. PIW Warszawa. 3. Dawkins R. Samolubny gen. dowolne wydanie.
4. E.O.Wilson 1999. Różnorodność życia. PIW Warszawa. Literatura uzupełniająca
1. Trivers R. 1985. Social Evolution, Benjamin/Cummings, Menlo, CA. 2. Łomnicki A. 2012. Ekologia ewolucyjna, PWN, Warszawa.
Uwagi
Zmodyfikowane przez dr Dorota Szaban (ostatnia modyfikacja: 20-07-2016 13:33)
Download