05-inwestowanie-na-rynku-finansowym

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: ADMINISTRACJA
Moduł / przedmiot: Przedmioty swobodnego wyboru- Moduł menedżerski/ Inwestowanie na rynku finansowym
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
3
semestrze
I
II
III
IV
V
VI
Studia stacjonarne
12w
Studia niestacjonarne
WYKŁADOWCA
Dr Rafał Rębilas
FORMA ZAJĘĆ
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom wiedzy o inwestowaniu na rynkach finansowych w zakresie praktyki we
współczesnej gospodarce rynkowej. Zasady funkcjonowania i organizacji, instrumenty finansowe,
instytucje, operacje pieniężne i kapitałowe, z uwzględnieniem ryzyka inwestowania.
SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW
EFEKTY KSZTAŁCENIA
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 ma wiedzę na temat istoty rynku finansowego: definicji, podziału,
podmiotów oraz instrumentów na nim występujących,
 zna koncepcje inwestowania na rynkach finansowych,
 ma wiedzę w zakresie ryzyka inwestycyjnego związanego z
poszczególnymi rodzajami instrumentów.
Wiedza:
Umiejętności:
Student:
 potrafi przeprowadzić segmentację rynków i instrumentów finansowych,
 potrafi inwestować środki pieniężne przyjmując logiczne kryteria i
uwzględniając uwarunkowania rynkowe,
 umie ocenić ryzyko inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe.
Umiejętności:
Kompetencje społeczne:
Student:
 jest świadom ryzyka inwestowania na rynkach finansowych.
Kompetencje społeczne:



test wiedzy (pytania wyboru i otwarte).
test umiejętności ( zadania).
test kompetencji (zadania).
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 12h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 7h
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 6h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
Niestacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =2h
inne (określ jakie) =
RAZEM:27h
Liczba punktów ECTS:1
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Brak
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
 Istota rynku finansowego
 Inwestowanie na rynku pieniężnym
o Lokaty bankowe
o Instrumenty strukturyzowane
o Inwestycje spekulacyjne
 Inwestowanie na rynku kapitałowym
o Istota akcji jako instrumentów inwestowania.
o Dłużne papiery wartościowe
o Klasyczne fundusze inwestycyjne
o Fundusze podwyższonego ryzyka
 Rynek pochodnych instrumentów finansowych
 Alternatywne formy inwestowania
 Ryzyko inwestycji na rynku finansowym
 D. Dziawgo. Rynek finansowy. Istota – instrumenty – Funkcjonowanie, Warszawa 2012
 U. Banaszczak – Soroka (red.) Rynki finansowe (organizacja, instytucje, uczestnicy),
C.H. Beck , Warszawa 2011.

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2010.
W formie bezpośredniej:
Prezentacja prowadzącego przy wykorzystaniu programu Power Point oraz dyskusja związana
z przedmiotem wykładu.
Rzutnik multimedialny, komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point,
Nie dotyczy
Zaliczenie na ocenę


Test wiedzy, umiejętności i kompetencji (pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte,
zadania).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form
zaliczenia przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych
oceniania określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w
Dąbrowie Górniczej.
Download