005-inwestowanie-na-rynku-finansowym1

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: Zarządzanie
Moduł / przedmiot: Moduł menedżerski/ Inwestowanie na rynku finansowym
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)*
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
dr Witold Gradoń, dr Tomasz Kasprowicz
FORMA ZAJĘĆ
3
IV
V
VI
12w
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Efekt
przedmiotowy
1
2
3
4
Przekazanie studentom wiedzy o inwestowaniu na rynkach finansowych w zakresie praktyki we
współczesnej gospodarce rynkowej. Zasady funkcjonowania i organizacji, instrumenty finansowe,
instytucje, operacje pieniężne i kapitałowe, z uwzględnieniem ryzyka inwestowania.
Odniesienie do efektów
Opis efektów kształcenia
Sposób weryfikacji efektu
kierunkowych obszarowych
Wiedza
Z_W03
S1P_W02
ma wiedzę na temat istoty rynku
test wiedzy (pytania wyboru i
finansowego: definicji, podziału,
otwarte).
podmiotów oraz instrumentów na nim
występujących,
Z_W05
S1P_W03
zna koncepcje inwestowania na rynkach test wiedzy (pytania wyboru i
finansowych,
otwarte).
Z_W05
S1P_W03
ma wiedzę w zakresie ryzyka
test wiedzy (pytania wyboru i
inwestycyjnego związanego z
otwarte).
poszczególnymi rodzajami instrumentów.
Umiejętności
Z_U05,
Z_U07
Z_U07
S1P_U03
potrafi przeprowadzić segmentację
rynków i instrumentów finansowych,
5
S1P_U03
potrafi inwestować środki pieniężne
przyjmując logiczne kryteria i
uwzględniając uwarunkowania rynkowe,
6
Z_U05,
S1P_U03
umie ocenić ryzyko inwestowania w
Z_U07
poszczególne instrumenty finansowe.
Kompetencje społeczne
7
Z_K04
S1P_K04
jest świadom ryzyka inwestowania na
rynkach finansowych.
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 12
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 7
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 6
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
test umiejętności (zadania).
test umiejętności (zadania).
test umiejętności (zadania).
test kompetencji (zadania).
Niestacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin =2
inne (określ jakie) =
RAZEM:27h
Liczba punktów ECTS:1
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Brak
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
 Istota rynku finansowego
 Inwestowanie na rynku pieniężnym
o Lokaty bankowe
o Instrumenty strukturyzowane
o Inwestycje spekulacyjne
 Inwestowanie na rynku kapitałowym
o Istota akcji jako instrumentów inwestowania.
o Dłużne papiery wartościowe
o Klasyczne fundusze inwestycyjne
o Fundusze podwyższonego ryzyka
 Rynek pochodnych instrumentów finansowych
 Alternatywne formy inwestowania
 Ryzyko inwestycji na rynku finansowym
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
 D. Dziawgo. Rynek finansowy. Istota – instrumenty – Funkcjonowanie, Warszawa 2012
 U. Banaszczak – Soroka (red.) Rynki finansowe (organizacja, instytucje, uczestnicy),
C.H. Beck , Warszawa 2011.
 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2010.
W formie bezpośredniej:
Prezentacja prowadzącego przy wykorzystaniu programu Power Point oraz dyskusja związana
z przedmiotem wykładu.
W formie e-learning: nie dotyczy
POMOCE NAUKOWE
Rzutnik multimedialny, komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point,
PROJEKT
Nie dotyczy
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
Zaliczenie na ocenę
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA


Test wiedzy, umiejętności i kompetencji (pytania jednokrotnego wyboru, pytania otwarte,
zadania).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form
zaliczenia przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych
oceniania określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w
Dąbrowie Górniczej.
Download