01-psychologia-kliniczna-dziecka

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: Pedagogika
Moduł / przedmiot: Przedmioty swobodnego wyboru/Psychologia kliniczna dziecka
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
12w/12pr
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia niestacjonarne
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
Dr Jadwiga Kamińska-Reyman
2
IV
FORMA ZAJĘĆ
Wykład, projekt
CELE PRZEDMIOTU
Przedstawienie jednostek klinicznych zaburzeń zachowania, ich etiologię (uczenie się – doświadczenie
indywidualne, kontekst kulturowy – normy, wzorce zachowań i sytuacyjny (sytuacje trudne, wsparcie),
oraz objawy i rodzaje terapii.
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 na przyczyny, obraz kliniczny, sposoby terapii poszczególnych jednostek
klinicznych zaburzeń,
 wie, jakie są zasady wnioskowania diagnostycznego na podstawie
obserwacji zachowań.
Wiedza:
Umiejętności:
Student:
 umie rozpoznać zachowania pełniące funkcje objawów danej jednostki
klinicznej zaburzeń i odróżnić je od innych niepokojących zachowań,
 potrafi formułować hipotezy odnośnie przyczyn danego zaburzenia.
Umiejętności:


Ocena odpowiedzi na
pytania sprawdzające
wiedzę zawarte w kolokwium
zaliczeniowym.
Ocena przygotowanego w
zespole studentów projektu
ze wzgl. na wykorzystanie
uzyskanych umiejętności.
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
Student:
 Analiza treści Projektu pod
 jest uważny w obserwowaniu niepokojących zmian w zachowaniu się
kątem kompetencji
dziecka, stara się zrozumieć dlaczego dziecko tak się zachowuje,
społecznych.
wykorzystując wiedzę profesjonalną. Jest otwarty na uwzględnienie różnych
źródeł informacji odnośnie konkretnego przypadku,
 jest otwarty na samokształcenie, świadomy konieczności poszerzania swojej
wiedzy i kwalifikacji
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 12h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 30h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 34h
realizacja zadań projektowych = 12h
e-learning =
Niestacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 90h
Liczba punktów ECTS: 3,5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:
Liczba punktów ECTS:
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Wiedza z zakresu psychologii ogólnej i rozwojowej
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
 Podstawy psychospołeczne zdrowia psychicznego i przyczyny zaburzeń
 Sytuacje trudne
 Zaburzenia emocjonalne – nerwice (przyczyny, obraz kliniczny)
o Środowiskowa przyczyna powstawania nerwicy wg I. Obuchowskiej ((sytuacje
nerwicorodne: sytuacje traumatyczne i subtraumatyczne)
o Rodzaje objawów nerwicowych: z układu pokarmowego i wydalniczego, ze sfery
ruchowej, mowy.
o Fobie szkolne (przyczyny fobii szkolnych)
 Zespół stresu pourazowego
 Zaburzenia nawyków odżywiania (obraz kliniczny, przyczyny społeczne: wzory wyglądu,
przyczyny w środowisku rodzinnym, cechy osobowości: poczucie własnej wartości)
o Jadłowstręt psychiczny (anorexia)
o Bulimia
o Kompulsywne objadanie się
 Zaburzenia psychosomatyczne
o Warunki rozpoznania choroby psychosomatycznej
o Jak dochodzi do powstania reakcji alarmowej (rola układu nerwowego
autonomicznego, doświadczenie a spostrzeganie zagrożenia)
o Przykłady chorób psychosomatycznych (u dzieci), ich przyczyny
 Zachowania destrukcyjne u dzieci (przyczyny biologiczne, środowiskowe, obraz
kliniczny, rozpowszechnienie):
o Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
o Zachowania antyspołeczne, kradzieże, wandalizm
o Zachowania prowokacyjne
 Zaburzenia psychotyczne: (przyczyny, objawy, rozpowszechnienie, leczenie) psychozy afektywne: depresje
o Depresja u dzieci
o Depresja w okresie dorastania (formy: dysmorfofobia, samobójstwa)
 Zaburzenia psychotyczne
 Istotne cechy zaburzeń typu psychotycznego u dzieci, rodzaje psychoz
dziecięcych
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy.
 Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dzieci w wieku przedszkolnym.
 Kendall Ph. (2004): Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.
 Pecyna Maria: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
 Barker Ph. Podstawy psychiatrii dziecięcej. PZWL, 1974
 Jablow Martha: Anoreksja, bulimia, otyłość. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Gdańsk 2000
METODY NAUCZANIA W formie bezpośredniej:
(z podziałem na
 Wykłady, analizy indywidualnych przypadków
zajęcia w formie
W formie e-learning:
bezpośredniej i e Nie dotyczy.
learning)
POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
Prezentacje, teksty case studies
Cel:
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)

Praktykowanie obserwacji diagnozującej, umiejętności łączenia zachowań jako objawów
danej jednostki klinicznej
Tematyka:
 Analiza indywidualnego przypadku dziecka z objawami zaburzenia – opis zachowań
(objawów) i interpretacja w kierunku określenia przyczyny
SPOSÓB ZALICZENIA Wykład: zaliczenie z oceną
Projekt: zaliczenie bez oceny
FORMA I WARUNKI
Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę + ocena projektu (umiejętności i kompetencje społeczne)
ZALICZENIA
Download