03-filozofia-i-etyka-bezpieczenstwa

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Moduł / przedmiot: Treści ogólnouczelniane/ Filozofia i etyka bezpieczeństwa
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
semestrze
I
II
Studia stacjonarne
12w
Studia niestacjonarne
2
III
IV
12w
WYKŁADOWCA
Dr Paweł Nierodka
FORMA ZAJĘĆ
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Celem wykładów jest zapoznanie sie studentów z filozoficznym podejściem do pojmowania
bezpieczeństwa, pokazanie rozwoju filozoficznego myślenia w dziedzinie bezpieczeństwa od
starożytności aż do nowożytności. Zapoznanie studentów z kauzalnymi stosunkami i relacjami
czynników bezpieczeństwa, wyjaśnienie metody analizy bezpieczeństwa i wpływ poszczególnych
czynników na bezpieczeństwo podmiotu.
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 posiada wiedzę o filozoficznych aspektach bezpieczeństwa, o głównych
nurtach naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i o strukturze
bezpieczeństwa (BN_W06, BN_W07);
 rozumie pojęcia bezpieczeństwa z punktu nowoczesnych nauk o
bezpieczeństwie (BN_W06);
 rozpoznaje kauzalne stosunki czynników bezpieczeństwa (BN_W06,
BN_W07);
 objaśnia etyczne aspekty bezpieczeństwa (BN_W06, BN_W07);
Wiedza:
Umiejętności:
Student:
 interpretuje filozoficzne koncepcje bezpieczeństwa (BN_U09);
 objaśnia stosunki różnych czynników i ocenia poziom bezpieczeństwa w
środowisku społecznym (BN_U08);
 uwzględnia normy etyczne w proponowanych rozwiązaniach problemów z
zakresu bezpieczeństwa (BN_U05);
Umiejętności:
Kompetencje społeczne:
Student
 jest otwarty na analizy problemów dotyczących bezpieczeństwa podmiotów
społecznych, potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę w tym
obszarze, wyznacza kierunki swojego rozwoju (BN_K01, BN_K07);
 weryfikuje problematykę etyczną w powiązaniu z realizowanymi zadaniami
(BN_K05);
 potrafi pracować w zespole przy rozwiązywaniu problemów (BN_K02);
Kompetencje społeczne:
 zaliczenie pisemne;
 dyskusja na wykładzie;
 analiza przypadków;
 analiza przypadków;
 dyskusja;
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 12h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 5h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 8h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 27
Liczba punktów ECTS: 1
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest realizowany
w ramach modułu
zajęć)
Niestacjonarne
udział w wykładach = 12h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 5h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 8h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 27
Liczba punktów ECTS: 1
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Brak
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
 Wstęp do filozofii. Istota, geneza i podział filozofii. Przedmiot filozofii. Metody filozofii.
 Filozofa bezpieczeństwa - Geneza, przedmiot i etapy rozwoju filozofii bezpieczeństwa.
Rozwój filozofii bezpieczeństwa od starożytności aż do nowożytności. Polska filozofia
bezpieczeństwa. Paradygmaty nauk o bezpieczeństwie.
 Struktura bezpieczeństwa Filozoficzna definicja bezpieczeństwa, struktura i składniki
bezpieczeństwa. Systemowa analiza bezpieczeństwa.
 Logika bezpieczeństwa Historia logiki, podział logiki. Rachunek zdań, Logika predykatowa,
logika rozmyta - użycie dla analizy bezpieczeństwa.
Dialektyka
wojny i pokoju. Kategorie wojna i pokoju, konflikt i przemoc, istota i struktura

konfliktu.
 Etyczne aspekty bezpieczeństwa. Pojecie i istota etyki ogólnej. Etyka, moralność w
zakresie bezpieczeństwa. Etyczne dylematy bezpieczeństwa.
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy
 Drabik, K. _ Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach
wybranych myślicieli, Warszawa, 2011, Difin
 Anzenbacher, A. _ Wprowadzenie do filozofii, Kraków, 2005, Wyd. WAM
 Ostasz, L. _ Droga filozoficznego myślenia, Warszawa, 2001, Res Humana
 Ricken, F. _ Etyka ogólna,, Kęty, 2001, Antyk
 Rosa, R. Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa, 1995, Bellona
 Lenartowicz, P.- Koszteyn, J. _ Wprowadzenie do filozofii, Kraków, 2012, Petrus
W formie bezpośredniej:
 Wykład, dyskusja
W formie e-learning: nie dotyczy
Prezentacje multimedialne
Nie dotyczy
SPOSÓB ZALICZENIA Zaliczenie na ocenę
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA


Kolokwium w postaci testu wielokrotnego wyboru.
Ustna analiza przypadków.
Download