Lista tematów z filozofii na kierunek ekonomia

advertisement
Dr Anna Borowicz
Instytut Filozofii, Socjologii
I Dziennikarstwa na WNS UG
Ul. J. Bażyńskiego 4
80 – 958 Gdańsk
Adres e – mail: [email protected]
Lista tematów do przygotowania na egzamin
z filozofii
1. Pojęcie życia w filozofii życia
2. Fryderyk Nietzsche
Koncepcja życia u Fryderyka Nietzschego
Pojęcie resentymentu
Moralnosć „panów” i „niewolników”, rewolucja niewolnicza i przewartsociowanie
wartości.
3. Hermeneutyka symbolu
Koncepcja człowieka skłonnego do upadku u Paula Ricoeura
Geneza języka symbolicznego
4. Filozofia dialogu Józefa Tischnera
Koncepcja ja aksjologicznego i wewnętrznego Nauczyciela
Filozofia dramatu
5. Filozoficzne podstawy ekonomii neoliberalnej
„Wielkie Społeczeństwo” i struktury typu taxis w neoliberalnej teorii Ludviga von
Misesa i Friedricha Hayeka
Informacyjna funkcja ceny
Różnica między „Wielkim Społeczeństwem” a społeczeństwem demokratycznym
6. Fenomenologia
Ogólne założenia, metody i rozwój fenomenologii jako kierunku filozoficznego
Materialna teoria wartości Maxa Schelera, jego koncepcja osoby i recepcja
Nietzschego
7. Szkoła Frankfurcka
Ogólna charakterystyka kierunku
Dialektyczna koncepcja wolności w Ucieczce od wolności Ericha Fromma
8. Początki filozofii ponowoczesnej - transgresyjna koncepcja człowieka Georgesa
Bataille’a.
Download