System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Moduł / przedmiot: Zarządzanie przedsiębiorstwem /System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
3
semestrze
I
II
III
IV
V
VI
Studia stacjonarne
16w/14ćw
(w/ćw/lab/pr/e)
Studia
niestacjonarne
16w/14ćw
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA
mgr inż. Ryszard Sudara
4
VII
FORMA ZAJĘĆ
Wykład, ćwiczenia
CELE PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
umożliwiającej jej stosowanie w praktyce.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student: W
 identyfikuje terminologię i potrafi scharakteryzować wymagania normy
systemowej,
 posiada
wiedzę
z
zakresu
zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy,
SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:

test wiedzy
Umiejętności:
Umiejętności:
Student: ĆW
 przygotowanie prezentacji
 potrafi przełożyć wymagania na praktyczne rozwiązania, rozwiązuje zadany
przykład i proponuje wachlarz rozwiązań,
 w wyniku analizy potrafi trafnie zdefiniować, scharakteryzować i opisać
pojawiające się problemy z zakresu BHP,
 stosuje zasady BHP.
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
Student: W, ĆW
 testowanie zachowań i reakcji
 wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań. Jego postawę cechuje
na inne propozycje
otwartość na inne propozycje i orientacja na optymalne rozwiązanie,
 wykazuje odpowiedzialność za własne decyzje,
 samodzielnie analizuje zaistniałe problemy oraz potrafi przekonać innych do
swych koncepcji.
Realizowane są następujące efekty specjalnościowe:
KS_ZP_W04, KS_ZP_W06, KS_ZP_U01, KS_ZP_K01, KS_ZP_K02
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 16
udział w ćwiczeniach = 14
przygotowanie do ćwiczeń = 22
przygotowanie do wykładu = 20
Niestacjonarne
udział w wykładach = 16
udział w ćwiczeniach = 14
przygotowanie do ćwiczeń = 22
przygotowanie do wykładu = 20
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 16
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 16
realizacja zadań projektowych =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
zaliczenie/egzamin = 2
inne (określ jakie) =
inne (określ jakie) =
RAZEM: 90
RAZEM: 90
Liczba punktów ECTS: 3,5
Liczba punktów ECTS: 3,5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 1,5
WARUNKI WSTĘPNE
Znajomość podstawowych zasad systemowego zarządzania jakością i/lub środowiskowego.
TREŚCI PRZEDMIOTU
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
POMOCE NAUKOWE
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
1. Treścią przedmiotu są formalne wymagania stawiane systemom zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy, przez podstawowe normy ich dotyczące (PN-N-18001:2004
oraz OHSAS 18001).
2. Szczególna uwaga poświęcana jest tym elementom systemu, które mają największy wpływ na
skuteczność jego funkcjonowania.
3. Dotyczy to przede wszystkim: zdarzeń potencjalnie wypadkowych, ryzyka zawodowego,
znaczących zagrożeń, audytowania i sposobu realizacji działań korygująco-zapobiegawczych.
4. W tym zakresie analizuje się konkretne problemy związane z funkcjonowaniem systemu i
wskazuje najbardziej racjonalne sposoby ich rozwiązywania
Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy.
1. Karczewski J., Karczewska K., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i
Doskonalenia Kadr, Warszawa 2012.
2. Słomka A., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Ośrodek Szkolenia Państwowej
Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera, Wrocław 2005.
3. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2012.
1.
2.
Bryła R., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Elamed, Warszawa 2011.
Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
W formie bezpośredniej:
 Wykład problemowy z zastosowaniem środków multimedialnych
 Ćwiczenia
W formie e-learning:
 Nie dotyczy.
Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe
PROJEKT
Nie dotyczy
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
Wykład: zaliczenie z oceną
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną
FORMA I WARUNKI
Ocena aktywności studentów
Test wiedzy
ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w
Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards