16. Zarządzanie bezpieczeństwem

advertisement
Prawo pracy i BHP – poradnik
16. Zarządzanie bezpieczeństwem
16.1. Informacje wstępne
TA
R
BO
N
U
S
Zarządzanie bezpieczeństwem to ogół działań, wchodzących w zakres obowiązków
pracodawcy, podejmowanych w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania u pracodawcy przepisów dotyczących
ochrony życia i zdrowia.
Zarządzanie bezpieczeństwem jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje także m.in. strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność pracowników, zasady, procedury i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania,
realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki jakości lub środowiska.
Zarządzanie bezpieczeństwem nie może być rozpatrywane w oderwaniu od ogólnych
wymogów procesu zarządzania, takich jak:
• zaplanowanie celu i sposobu realizacji procesu produkcji,
• zorganizowanie właściwych środków dla realizacji procesu produkcji,
• zatrudnienie kompetentnych pracowników i ich właściwe umiejscowienie w procesie pracy,
• kierowanie procesem produkcji,
• kontrola zgodności przebiegu procesu produkcji z przyjętymi wzorcami i kryteriami.
W tak rozumianym zarządzaniu przedsiębiorstwem zarządzanie bezpieczeństwem jest
jednym z jego najistotniejszych elementów. Ponieważ prawidłowe jego prowadzenie jest
niemożliwe bez znajomości aktualnej regulacji prawnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy na bieżąco gromadzić aktualną biblioteczkę tych przepisów. Bardzo
pomocna może być też znajomość Polskich Norm z tego zakresu, z których najbardziej
przydatna wydaje się być norma PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
UWAGA!
Bezpieczeństwo można zawsze poprawić, dlatego prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem polega na
stałym działaniu na rzecz tej poprawy zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracowników.
16.2. Model zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy
W celu wprowadzenia i utrzymywania skutecznie działającego systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy należy przyjąć odpowiedni model systemu. Przykład
takiego modelu przedstawiamy na rysunku 16.1.
58
16. Zarządzanie bezpieczeństwem
S
Rys. 16.1. Model
systemu zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy
(wg PN-N-18001:
2004)
TA
R
BO
N
U
Przy zastosowaniu takiego modelu połączenia sterujące i informacyjne między elementami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pokazano na rysunku 16.2.
Rys. 16.2. Połączenia sterujące
i informacyjne
między elementami
modelu systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (wg PN-N18004:2001)
59
Prawo pracy i BHP – poradnik
16.3. Wymagania dotyczące systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higie­ną pracy
W przypadku gdy w przedsiębiorstwie nie stosowano dotąd systemowego podejścia do
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, należy najpierw ustalić swój obecny stan
zarządzania w tym zakresie poprzez przeprowadzenie przeglądu wstępnego.
Przegląd wstępny powinien obejmować w szczególności:
• identyfikację wymagań przepisów prawnych w odniesieniu do stanowisk pracy
oraz wyrobów i usług,
S
• identyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanych
z wyrobami lub usługami,
• sprawdzenie wszystkich stosowanych dotychczas sposobów postępowania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
N
U
• analizę dotychczas zaistniałych wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych.
TA
R
BO
Podstawowe znaczenie dla wdrożenia i skutecznego działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma zaangażowanie zarządu przedsiębiorstwa w dzia­
łania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zaangażowanie zarządu powinno obejmować m.in.:
• udo­stępnianie środków do zaprojektowa­nia, wdrożenia i funkcjonowania systemu
zarządza­nia bezpieczeństwem i higieną pracy,
• bieżące ustalanie i poprawianie polityki i celów bezpieczeństwa i higie­ny pracy,
• prze­glądy systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi­gieną pracy.
Ustalona przez zarząd przedsiębiorstwa polityka bez­pieczeństwa i higieny pracy powinna być przedstawiona wszystkim pracownikom, a następnie wdrażana w przedsiębiorstwie.
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje przedsiębiorstwo do:
• zapobiegania wypadkom przy pracy i choro­bom zawodowym;
• dążenia do ciągłej poprawy stanu bhp;
• spełniania wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących
przedsiębiorstwa;
• ciągłego doskonalenia działań w zakresie zarządzania bhp;
• zapewniania odpowiednich zasobów i środ­ków do wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy;
• podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie bhp oraz uwzględniania ich roli
i ich angażowania do działań na rzecz bhp.
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być odpowiednia do charakteru działań przedsiębiorstwa i zwią­zanych z nimi zagrożeń oraz stanowić ramy do usta­lania
i przeglądów celów ogólnych i szczegółowych przedsiębiorstwa dotyczących bhp.
60
16. Zarządzanie bezpieczeństwem
16.4. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
koszty ubezpieczenia
koszty wypadków przy pracy
(płatności bieżące, straty majątku przedsiębiorstwa, stracony czas pracy,
utrata części zysków)
koszty chorób zawodowych
(wypłacone świadczenia, koszty absencji chorobowej)
S
koszty absencji chorobowej związanej z warunkami pracy
koszty obniżonej wydajności pracy
N
U
koszty obniżonej jakości produkcji
koszty wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy
(przegląd wstępny, monitorowanie bhp, szkolenia dotyczące bhp, audity
itp.)
TA
R
BO
Rys. 16.3. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy
61
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards