PROGRAM PRAKTYKI KIERUNKOWEJ dla studentów III roku

advertisement
PROGRAM PRAKTYKI KIERUNKOWEJ
dla studentów III roku Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Kierunku: Medycyna roślin
CEL PRAKTYKI
Celem praktyki jest zapoznanie się z problematyką szeroko rozumianej ochrony roślin,
nabycie umiejętności oceny zagrożeń dla roślin ze strony poszczególnych patogenów oraz poznanie
metod ich zwalczania i profilaktyki. Praktyka pozwoli również poznać podstawy prawne ochrony
roślin jej zasady i organizację oraz zasady dystrybucji środków ochrony roślin i uwarunkowań
prawnych ich stosowania.
CZAS TRWANIA PRAKTYKI
Praktyka wakacyjna jest częścią zaliczenia VI semestru studiów. Trwa 4 tygodnie i ma charakter
pracy organizacyjno biurowej zbliżonej zakresem do pracy pracowników wyższego szczebla w
instytucjach i firmach przyjmujących studenta na praktykę.
ZAKRES PRAKTYKI
W czasie praktyki studenci powinni uzyskać wiedzę w takim zakresie, w jakim jest to możliwe
w danej firmie bądź instytucji:
1. Umiejętności rozpoznawania ważnych gospodarczo chorób i szkodników roślin oraz chwastów
w uprawach:
- roślin rolniczych
- roślin sadowniczych
- roślin ozdobnych
- warzyw
- oraz chorób i szkodników występujących w przechowalniach
2. Umiejętności oceny zagrożenia przez poszczególne patogeny
3. Umiejętności doboru i stosowania metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i
chwastami, z uwzględnieniem profilaktyki
4. Umiejętności stosowania metody integrowanej w ochronie roślin z uwzględnieniem metody
biologicznej
5. Umiejętności ochrony roślin w gospodarstwach ekologicznych
6. Umiejętności oceny zdrowotności materiału roślinnego w przechowalniach oraz przeznaczonych
do przetwórstwa
7. Podstaw prawnych, zasad i organizacji ochrony roślin w Polsce i Unii Europejskiej, zasad
dystrybucji środków ochrony roślin i uwarunkowań prawnych ich stosowania, zasad rejestracji
środków ochrony roślin, ich konfekcjonowania i sprzedaży, zasad dopuszczenia do pracy
opryskiwaczy oraz zasad postępowania z organizmami kwarantannowymi i GMO
ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI
W miarę możliwości praktyka powinna być podzielona według schematu:
1. Jeden tydzień Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
2. Trzy tygodnie pozostałe firmy i instytucje
Miejscem praktyki są firmy oraz instytucje zajmujące się nadzorem fitosanitarnym oraz ochroną
roślin: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa-wszystkie szczeble, IUNG, oddziały
BASF, BAYER, Osadkowski S.A., Zarządy Zieleni Miejskiej, WIOŚ, ogrody botaniczne, arboreta
itp. W przypadkach szczególnych decyzję o możliwości realizacji praktyki w miejscu
zaproponowanym przez studenta podejmuje merytoryczny opiekun praktyki w porozumieniu z
Wydziałowym Biurem Praktyk. Przed rozpoczęciem prac należy omówić podejmowane zagadnienia
tak, aby praktykant uzyskał całościowy obraz i celowość wykonywanej pracy.
OPRACOWANIE KOŃCOWE
Studenci w czasie praktyki mają obowiązek prowadzić na bieżąco dzienniki praktyk i
notatnik spostrzeżeń.
Treścią dziennika powinien być szczegółowy opis zagadnień i prac wykonywanych w danym dniu.
Zapisy w dzienniku i notatniku powinny być prowadzone starannie, na bieżąco i czytelnie. Co
najmniej raz w tygodniu dziennik powinien być potwierdzony przez opiekuna praktyk. Prawidłowe
prowadzenie dziennika jest jednym z warunków zaliczenia praktyki. Dobrze prowadzone notatki
będą pomocne w czasie egzaminu i dalszych studiów.
ZALICZENIE PRAKTYKI
Zaliczenie praktyki odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana. Warunkiem zaliczenia
jest obecność na praktyce, przedstawienie dziennika praktyk a także wykazanie się wiadomościami
z zagadnień objętych programem praktyki w czasie ustnego zaliczenie praktyki.
Zaliczenie praktyki jest warunkiem uzyskania wpisu na kolejny semestr.
Download