Biologia i inżynieria komórki-Ist

advertisement
SYLABUS
1. Przedmiot:
2. Wymagania wstępne:
3. Typ studiów:
4. Forma:
Biologia i inżynieria komórki
Brak
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Wykład
Forma
Typ studiów
Rok
studiów
Semestr
wykład
wykład
stacjonarne
niestacjonarne
III
6
Liczba
godzin
30
20
Punkty
ECTS
4
4
5. Prowadzący:
Wykład: dr hab. Maria Trzcińska, prof. UE; e-mail: [email protected]
Katedra Inżynierii Bioprocesowej, pokój 301 bud. H
6. Cel dydaktyczny przedmiotu:
Przekazanie podstawowej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu komórki oraz podstawowych
technikach manipulacji genetycznych; przedstawienie wybranych kierunków praktycznego
wykorzystania inżynierii genetycznej.
7. Zakres tematyczny przedmiotu:
Podstawowe techniki badawcze w biologii komórki; komórki prokariotyczne i eukariotyczne,
zróżnicowanie funkcjonalne komórek; budowa błon komórkowych, transport błonowy;
organizacja cytoplazmy; mitochondria, chloroplasty, jądro komórkowe; fazy cyklu
komórkowego; mitoza i mejoza; programowana śmierć komórki; budowa i funkcje kwasów
nukleinowych; klonowanie genów, biblioteki i konstrukcje genowe; analiza struktury, ekspresji
i funkcji genu; amplifikacja DNA, sekwencjonowanie kwasów nukleinowych; GMO.
8. Metody dydaktyczne:
Wykład multimedialny w formie e-learningu.
9. Słowa kluczowe:
Struktura komórki, inżynieria genetyczna, błony lipidowo-białkowe, kwasy nukleinowe,
genetycznie modyfikowane organizmy.
10. Literatura podstawowa:
- Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis., Raff M., Roberts K., Walter P.:
Podstawy biologii komórki, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2005,
- Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L.: Biologia komórki roślinnej, Wydawnictwo naukowe
PWN, t.1, 2006, t.2 2007,
- Buchowicz J.: Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań
i zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007,
- Turner L., Mc Lennan A.G., Bates A.D., White M.R.H.: Biologia molekularna, Wydawnictwa
Naukowe PWN, Warszawa 2004.
11. Sposób zaliczenia i wymagania egzaminacyjne:
Przedmiot zaliczany jest na podstawie wyniku z pisemnego egzaminu obejmującego materiał
wykładowy.
Download