Farmakologia

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
st. stacjonarne
st. niestacjon.
Suma godzin
9
10
11
12
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Farmakologia
Kosmetologii
PPWSZ-K-1-434-s
PPWSZ-K-1-433-n
Kosmetologia, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
II rok, IV semestr
Stacjonarne:
45 godzin wykładów
15 godzin ćwiczeń
Niestacjonarne:
45 godzin wykładów
15 godzin ćwiczeń
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
45
45
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
15
4
1
15
4
1
Stacjonarne 65/niestacjonarne 65
110
Nauka
własna
Inne
5
40
5
40
stacjonarne 45/niestacjonarne 45
Dr farm. Jadwiga Piotrowicz/ dr hab. Zofia Rogóż
Dr farm. Jadwiga Piotrowicz
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, patologii oraz
biochemii człowieka
Celem zajęć jest poznanie mechanizmów działania leków, rozumienia
działania terapeutycznego oraz działań niepożądanych, zwłaszcza tych,
które manifestują się zmianami dermatologicznymi.
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
Odniesienie do
efektów
obszarowych
K_W14
OM1_W10
Potrafi wykorzystać w praktyce kosmetologa wiedzę
w zakresie postaci stosowanych leków, znajomości
dróg podawania leków oraz losów leków w ustroju
K_U06
OM1_U04
Posługuje się w praktyce fachowym mianownictwem
K_U21
OM1_U01
OM1_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się oraz
samorealizacji, potrafi samodzielnie uzupełniać i
K_K01
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi
K_K02
OM1_K01
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
WIEDZA
Posiada podstawową wiedzę w zakresie farmakologii
na poziomie właściwym dla kierunku kosmetologia
UMIEJĘTNOŚCI
13
Efekty
kształcenia
OM1_K02
potrzebę konsultacji medycznej
Efekt kształcenia
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
15
Stosowane
metody
dydaktyczne
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
17
18
19
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Sprawdzian ustny i pisemny
Wykazanie się umiejętnością szukania
profesjonalnych informacji o lekach w
bazach internetowych oraz czasopismach
naukowych, odpowiedzi ustne, obserwacja
w trakcie ćwiczeń
Obserwacja w trakcie ćwiczeń, samoocena
Wykład i ćwiczenia typu seminaryjnego - po każdym dziale sprawdzian.
Dyskusja w ramach Koła Naukowego (dla Studentów chętnych), pokaz filmu
naukowego, samokształcenie , w tym przygotowanie prezentacji
Wykłady i seminaryjne ćwiczenia. Definicja leku, rodzaje leków ze względu na
pochodzenie. Postać (formulacja) farmaceutyczna leku – znaczenie praktyczne.
Losy leku w organizmie - wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i wydalanie.
Działanie ogólne i miejscowe leków. Bezpieczeństwo i skuteczność
farmakoterapii. Dawki i drogi podania leków. Receptory farmakologiczne.
Molekularne i komórkowe mechanizmy działania leków. Działanie
farmakologiczne, terapeutyczne a działania niepożądane. Leki obwodowego i
ośrodkowego układu nerwowego. Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne,
przeciwhistaminowe i przeciwmigrenowe. Leki układu sercowo-naczyniowego i
oddechowego. Wybrane leki hormonalne. Glikokortykosterydy stosowane
systemowo i miejscowo. Leki przeciwinfekcyjne – przeciwgrzybicze,
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwpasożytnicze. Leki stosowane w
dermatologii wg klasyfikacji ATC. Interakcje leków. Interakcje leków z
alkoholem. Interakcje między lekami a pokarmem.
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym po IV semestrze
Warunki dopuszczenia do egzaminu:
Zaliczenie wykładów (obecność) oraz ćwiczeń seminaryjnych
1. Rajtar-Cynke G. (red.): Farmakologia. Czelej, Lublin 2007
2. Kostowski W.(red.): Podstawy farmakologii. PZWL, Warszawa 1998
1. Podlewski J., Chwalibogowska-Podlewska A.: Leki współczesnej
Terapii. wydanie XVI, 2003 (i kolejne wydania)
2. Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M.: Farmakologia kliniczna (red. wyd.
pol. Marian Wielosz); Czelej, Lublin 2001
3. Korbut R., Olszanecki R., Wołkow P., Jawień J.: Farmakologia.
wyd.1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2012
Download