Procedura efektow uczenia sie

advertisement
Możliwości potwierdzania osiągniętych efektów
uczenia się poza uczelnią kandydatów na studia
w WSEiZ
Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie
uczenia się poza systemem studiów.
Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się
zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego
instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych, posiadanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Wyższej
Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym
w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia studiów prowadzonych
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów
ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu
kształcenia.
Wykaz kierunków, na których istnieje możliwość potwierdzania efektów uczenia się poza uczelnią:
Nazwa kierunku
Forma i stopień studiów
Architektura Krajobrazu,
studia stacjonarne, I stopień
Budownictwo
studia niestacjonarne, I stopień
Architektura Wnętrz
studia stacjonarne, I stopień
studia niestacjonarne, I i II stopień
studia stacjonarne, I stopień
Zarządzanie
Ochrona Środowiska,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
studia niestacjonarne, I stopień
studia stacjonarne pierwszego stopnia
studia niestacjonarne, I i II stopień
Download