Menedżer imprez kulturalnych i sportowych

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Potrafię
PRAKTYCZNIE
ZARZĄDZAĆ
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Kierunek: Zarządzanie
Profil studiów: praktyczny
Specjalność: menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Profil Absolwenta
Absolwent specjalności menedżer imprez kulturalnych i sportowych będzie
przygotowany do rozpoczęcia pracy na chłonnym rynku przemysłu czasu
wolnego. Jego obszarem działania będą spotkania, imprezy motywacyjne,
konferencje, wystawy, targi, szkolenia oraz różne formy organizowania
turystyki i tras koncertowych. Będzie potrafił tworzyć atrakcyjne
i nowatorskie przedsięwzięcia w sporcie i szeroko rozumianej kulturze.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Specjalnościowe efekty kształcenia - WIEDZA
Absolwent tej specjalności:
• zna przepisy prawa dotyczące działalności kulturalnej i sportowej,
• zna różne modele finansowania imprez kulturalnych i sportowych,
• zna techniki zarządzania zespołem pracowniczym,
• zna wiele form działań animacyjnych w kulturze i sporcie oraz zasady
bezpieczeństwa obowiązujące podczas organizowania imprez
masowych,
• zna współczesny rynek przemysłu czasu wolnego w Polsce
i Unii Europejskiej oraz nowoczesne technologie sceniczne.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Specjalnościowe efekty kształcenia - UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent tej specjalności:
• potrafi opracować budżet produkcji eventu, umie pozyskiwać środki
z różnych źródeł finansowania, w tym w procedurze grantowej
ze środków UE,
• potrafi zarządzać projektem oraz wyprodukować imprezę masową
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
• zna narzędzia public relations i sprzedaży.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Specjalnościowe efekty kształcenia - KOMPETENCJE
Absolwent tej specjalności:
• jest gotowy do współpracy z różnymi podmiotami w środowisku kultury
i sportu, wykorzystuje dobre praktyki działania w biznesie,
• jest przygotowany do pełnienia roli lidera projektu i wdrażania
w otoczeniu własnej wizji działania,
• ma świadomość odpowiedzialności cywilno-prawnej za podejmowane
działania zarządcze.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Przedmioty specjalnościowe
• Podstawy prawa rynku kultury i sportu,
• Finanse publiczne,
• Bezpieczeństwo w kulturze,
• Organizacja imprez masowych,
• Historia gospodarcza sztuki i sportu,
• Modele finansowania,
• Rynek kultury i sportu w UE,
• Strategie i techniki sprzedaży,
• Projekty realizowane w ramach specjalności: Organizacja imprezy
masowej, Public relations w kulturze i sporcie.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Kariera zawodowa
Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy:
• w agencjach eventowych i impresariatach,
• w urzędach miast i gmin, klubach sportowych, instytucjach kultury
i nowoczesnych obiektach widowiskowo-sportowych,
• w przedsiębiorstwach usługowych związanych z organizacją
koncertów i festiwali.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Menedżer imprez kulturalnych i sportowych
Opiekun kierunku/specjalności
dr Marek Cieśliński
Katedra Kulturoznawstwa i Filologii
T: 32 355 97 93
@: [email protected]
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Wydział Humanistyczno-Społeczny
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
@: [email protected]
T: 32 355 97 70 wew. 13
Download