Coaching i mentoring w organizacji - prezentacja

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Potrafię
PRAKTYCZNIE
ZARZĄDZAĆ
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Kierunek: Zarządzanie
Profil studiów: praktyczny
Specjalność: coaching i mentoring w organizacji
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Profil Absolwenta
Absolwent specjalności przygotowany będzie do stosowania coachingu
i mentoringu jako nowoczesnych metod wspierania rozwoju pracowników.
Będzie dysponował specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi
umiejętnościami potrzebnymi do dostosowania tych metod do potrzeb
pracowników oraz organizacji. Pozna istotę i zasady coachingu biznesowego,
zawodowego i tzw. life-coachingu, będzie umiał przeprowadzić sesje
coachingowe i mentoringowe stosując właściwe narzędzia pracy coacha
i mentora, rozpoznawać cele klientów i radzić sobie w trudnych sytuacjach
z nimi. Podczas interaktywnych warsztatów prowadzonych przez
certyfikowanych coachów rozwinie własne kompetencje osobiste.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Specjalnościowe efekty kształcenia - WIEDZA
Absolwent tej specjalności:
• zna psychologiczne uwarunkowania procesu rozwoju i zmiany,
w tym kompetencji i wiedzy, jak również związane z nimi problemy,
• posiada wiedzę na temat założeń i zasad coachingu i mentoringu,
rozumie różnice między nimi, zna rodzaje oraz modele coachingu
i mentoringu,
• posiada specjalistyczną wiedzę na temat realizacji procesu
coachingowego i mentoringowego oraz jego uwarunkowań,
zna narzędzia pracy coacha i mentora.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Specjalnościowe efekty kształcenia - UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent tej specjalności:
• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do budowania relacji opartych
na zaufaniu i szacunku oraz budowania autorytetu mentora,
• potrafi wytyczać cele i projektować działania z klientem, zarządzać
postępami i zaangażowaniem klienta oraz planować działania,
realizujące cele rozwojowe organizacji,
• potrafi samodzielnie przeprowadzić sesję coachingową i mentoringową,
z zastosowaniem narzędzi i technik pracy coacha i mentora.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Specjalnościowe efekty kształcenia - KOMPETENCJE
Absolwent tej specjalności:
• ma świadomość znaczenia zachowań etycznych i odpowiedzialnych
w pełnieniu roli coacha i mentora,
• potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę specjalistyczną oraz rozwijać
swoje kompetencje w zakresie coachingu i mentoringu w organizacji,
• trafnie określa priorytety w zakresie celów i zadań rozwojowych
pracowników i organizacji.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Przedmioty specjalnościowe
• Podstawy coachingu i mentoringu,
• Rozwój osobisty i zmiana,
• Kompetencje coacha i mentora – warsztat umiejętności,
• Rozwój wiedzy i kompetencji pracowników,
• Prowadzenie sesji coachingowej i mentoringowej,
• Specjalistyczne modele business coachingu,
• Projekt realizowany w ramach specjalności: Przeprowadzenie sesji
coachingowej.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Kariera zawodowa
Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy:
• jako specjaliści zawodowo wspierający ludzi w ich karierze
zawodowej i rozwoju osobistym,
• jako specjaliści do rozwijania kapitału ludzkiego w organizacji,
pracując zarówno w dziale HR, jak i na stanowisku menadżera,
• jako coach i mentor, zarówno w organizacji, jak i prowadząc własną
działalność gospodarczą.
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Coaching i mentoring w organizacji
Opiekun specjalności
dr Maria Pietras
Katedra Zarządzania i Psychologii Stosowanej
T: 32 355 97 90 w. 37
@: [email protected]
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Wydział Humanistyczno-Społeczny
ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
@: [email protected]
T: 32 355 97 70 wew. 13
Download