Zarządzanie Oświatą studia II stopnia

advertisement
Zarządzanie Oświatą
studia II stopnia
Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej
Sylwetka absolwenta

Zadaniem Studiów II stopnia Zarządzania Oświatą jest przygotowanie
wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego
rodzaju instytucjami oświatowymi w warunkach gospodarki rynkowej.

Absolwent Studiów posiada wiedzę i kwalifikacje między innymi z zakresu
polityki oświatowej, prawa oświatowego, ekonomicznych i organizacyjnych
uwarunkowań
kierowania
placówkami
oświatowymi,
podstaw
teorii
zarządzania i procesów decyzyjnych w oświacie, działań ewaluacyjnych
a także psychologicznych aspektów zarządzania placówkami oświatowymi
Sylwetka absolwenta

Ukończenie Studiów jest dla jego adresatów spełnieniem warunku
formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty
w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436)

Szczególne znaczenie ma to w sytuacji gdy dyrektorem placówki może
zostać osoba bez uprawnień pedagogicznych, czyli menedżer oświaty.
Specyfika specjalności

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów:

poziom kształcenia: studia II stopnia

profil kształcenia: ogólnoakademicki

okres trwania studiów: studia II stopnia – 2 lata

liczba godzin zajęć: 900 godzin (studia stacjonarne) i 777
godzin (studia niestacjonarne )

liczba punktów ECTS: 120
Zasady rekrutacji


Zasady rekrutacji na studia II stopnia kierunku Pedagogika
nie ulegają zmianie w związku z uruchomieniem nowej
specjalności.
Pedagogika, specjalność Zarządzanie Oświatą, studia
stacjonarne i niestacjonarne jest propozycją dla
absolwentów studiów I stopnia: wszystkich kierunków
(nie tylko pedagogicznych), kierunku pedagogika
(wszystkie specjalności), kierunków dających kwalifikacje
nauczycielskie lub pedagogiczne i innych kierunków z
koniecznością uzupełnienia modułów i praktyk dających
przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie w
zakresie studiowanej specjalności (dodatkowa płatna
usługa edukacyjna).
Przedmioty specjalnościowe

I rok II stopnia

Prawo oświatowe
Podstawy zarządzania i organizacji oświaty
Polityka oświatowa wobec osób z niepełnosprawnościami
Podstawy ewaluacji pracy szkoły
Komunikowanie w organizacji
Oświata jako zadanie samorządów lokalnych i regionalnych
Nadzór pedagogiczny
Hospitacje instytucji oświatowych
Przygotowanie do praktyki zawodowej








Przedmioty specjalnościowe

II rok II stopnia

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Szkoła w środowisku lokalnym
Finansowanie oświaty
Planowanie pracy w placówkach oświatowowychowawczych
Projekty oświatowe
Marketing oświatowy
Praktyka zawodowa
Negocjacje i mediacje







Studia stacjonarne

RAZEM GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 900

I rok: 435

II rok: 360

RAZEM ECTS 120

Praktyki :100

Przygotowanie do praktyki: 15

I rok: 160 (W), 265 (K), 15 (L)

II rok: 125 (W) 326 (K) 15 (L)
Studia niestacjonarne

RAZEM GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 777

I rok: 354

II rok: 423

RAZEM ECTS 120

Praktyki :100

Przygotowanie do praktyki: 10

I rok: 126 (W), 213 (K), 15 (L)

II rok: 135 (W) 273 (K) 15 (L)
Rozwijamy swoje kompetencje i pasje
w KOLE NAUKOWYM ZARZADZANIA OŚWIATĄ
Nasza działalność
•Prowadzimy badania naukowe
dotyczące kształcenia i rozwoju
kadry zarządzającej oświatą
NASI PARTNERZY
•Prognozujemy potrzeby
menedżerów
i dyrektorów placówek
oświatowych
•Organizujemy warsztaty
i konferencje z zakresu
zarządzania oświatą
•Organizujemy akcje
charytatywne
•Współpracujemy z placówkami
oświatowymi i szkołami
Więcej informacji:
www.wse.amu.edu.pl
ZAPRASZAMY
Download