ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

advertisement
SPECJALNOŚĆ: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
(ERGONOMICS, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY)
Specjalność Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy jest adresowana szczególnie
do osób, które planują podjąć pracę w strukturach służb bhp w przedsiębiorstwie, jak również
daje uprawnienia zawodowe do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.
Zachodzące zmiany prawne, organizacyjne itp. w obszarze szeroko rozumianego
bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz rosnące wymagania kwalifikacyjne dla kadr bhp,
wymuszają dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i wymagań rynku pracy.
Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania
analiz bezpieczeństwa, kontroli warunków pracy, prowadzenia badań i okoliczności
wypadków przy pracy, szkoleń bhp oraz pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wzbogacenie programu kształcenia o
zagadnienia diagnozy ergonomicznej i projektowania, czyni z absolwenta tej specjalności
specjalistę wyróżniającego go na rynku pracy. Interdyscyplinarność tej specjalności i
uzyskane przez absolwenta kompetencje umożliwiają korzystanie z tej wiedzy w życiu
zawodowym, komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywne uczestnictwo w
pracy grupowej, kierowanie podległymi sobie pracownikami, projektowanie i monitorowanie
stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników w celu zapobiegania i
ograniczania wypadków, awarii i chorób zawodowych.
Podczas realizacji procesu dydaktycznego, poprzez ścisłą, aktywną współpracę ze
specjalistami z Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Urzędu Dozoru
Technicznego, absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia samodzielnej
działalności gospodarczej, radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną w każdej
organizacji.
Informacji o specjalności udziela:
dr inż. Katarzyna Boczkowska, [email protected]
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki,
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215, p. 21 (Lodex)
Download