Bankowość - Instytut Finansów

advertisement
Specjalność: Bankowość
Sylwetka absolwenta
Absolwent specjalności „Bankowość” uzyskuje nie tylko wszechstronną wiedzę
ogólnoekonomiczną, w szczególności obejmującą znajomość instytucji, procesów i
instrumentów obecnych w ramach instytucji bankowych, która stanowi niezbędną podstawę
dla rozumienia zjawisk i procesów gospodarczych, ale przede wszystkim kształcenie na
specjalności
„Bankowość”
nakierunkowane
jest
na
pozyskanie
przez
absolwenta
praktycznych umiejętności i kompetencji stanowiących atut na współczesnym rynku pracy. W
ramach procesu kształcenia absolwent specjalności „Bankowość” zdobędzie przygotowanie
zawodowe poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach prowadzonych przez praktyków oraz
wyposażenie w umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
a także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy na poszczególnych różnych
stanowiskach w banku lub innej instytucji finansowej.
Zdobyte przygotowanie teoretyczne i praktyczne przekłada się przygotowanie
absolwenta specjalności „Bankowość” do pracy w sektorze bankowym, zarówno w centralach
i oddziałach banków, jak i w instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego i instytucjach
infrastruktury banków. Ponadto absolwent zyska wiedzę i umiejętności umożliwiające
podjęcie pracy w działach finansowo – rachunkowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach
finansowych, tj. w biurach maklerskich, w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, w
przedsiębiorstwach factoringowych i leasingowych, a także w firmach konsultingowych.
Dodatkowym atutem specjalności jest możliwość zdawania przez absolwenta
egzaminów na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów
Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca
The European Foundation Certificate In Banking (ECB EFCB) na podstawie umowy
podpisanej przez Instytut Finansów UŁ ze Związkiem Banków Polskich.
W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent specjalności „Bankowość” będzie znał
mechanizmy funkcjonowania sektora bankowego, w szczególności pozyska wiedzę niezbędną
do zrozumienia zasad funkcjonowania banków oraz regulacji prawnych leżących u podstaw
działania tych podmiotów. Ponadto zdobędzie wiedzę na temat zasad działania rynku
pieniężnego i kapitałowego. Absolwent będzie w stanie przez pryzmat problematyki
zarządzania bankiem odnieść się do procesów zachodzących wewnątrz banku, w tym do
wskazania znaczenia ryzyka w działalności bankowej i spełnienia norm ostrożnościowych.
Pozyska także wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej w banku.
Ponadto, absolwent uzyska gruntowną wiedzę na temat specyfiki bankowości
detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej, spółdzielczej, specjalistycznej i elektronicznej, na
bazie której będzie umiał nakreślić jej zakres, ocenić jej rolę w strategii rozwoju banku oraz
scharakteryzować specyfikę obsługi poszczególnych kategorii klientów, zidentyfikować ich
potrzeby i zaproponować adekwatne produkty bankowe.
Program specjalności umożliwi zdobycie umiejętności formułowania opinii na temat
zasad funkcjonowania sektora bankowego i działających w jego ramach instytucji, z
uwzględnieniem kluczowych aktów prawnych regulujących ich działalność. Absolwent
będzie potrafił
zastosować w praktyce zdobytą wiedzę na temat zarządzania
przedsiębiorstwem bankowym, w tym ryzykiem ponoszonym przez bank oraz zyska
umiejętność czytania sprawozdań finansowych banków, co umożliwi mu przeprowadzenie
oceny kondycji finansowej banku. Praktycznym wymiarem zdobytych przez absolwenta
umiejętności będzie zdolność do przeprowadzenia analizy otoczenia i potencjału banku oraz
umiejętność analizowania, porównywania, dokonywania syntezy i krytycznej oceny w
zakresie oferty produktowej banków detalicznych, inwestycyjnych, korporacyjnych,
spółdzielczych, specjalistycznych i elektronicznych, jak również przeprowadzania oceny
zdolności kredytowej danego segmentu klientów.
Prowadzone zajęcia na specjalności „Bankowość” powinny stworzyć wśród studentów
aktywne postawy wobec otoczenia finansowego banków komercyjnych i spółdzielczych,
wyrażania ocen na temat sytuacji finansowej banku oraz zarządzania produktami bankowymi.
Wyrażać się one powinny w pozyskiwaniu i dążeniu do podtrzymania współpracy z
gospodarstwami domowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami non profit poprzez
kreatywność i zdolność przygotowania atrakcyjnej oferty dedykowanej poszczególnym
segmentom klientów oraz aktywną postawę wobec nowoczesnych kanałów dystrybucji usług
bankowych. W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent zrozumie zasadność ciągłego
doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji oraz dbałość o zachowanie dobrych relacji
wewnątrz i na zewnątrz banku. Ważnym aspektem kształcenia postaw wśród absolwentów
jest postępowanie zgodnie z zasadami prawa bankowego i przejawianie dbałości o kulturę
prawną oraz etyczne i odpowiedzialne postępowanie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards